Traženo: dezinsekcija

Ukupno nađeno: 984 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 981 pronadjenog primera ovde je prikazano 27 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Naredba o sprovođenju mera zaštite šuma i bilja od štetnog insekta gubara (RS)

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u oblasti zaštite bilja i biljnih proizvoda (SCG)

Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica i preduzetnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (SCG)

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (SCG)

Pravilnik o načinu sprovođenja kontrole dezinfekcionih stanica i o načinu vršenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (RS)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

2) pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - 17.180

Zakon o veterinarstvu (RS)

7. Proizvodi za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i stručno osposobljenog kadra koje mora da ispunjava pravno lice i preduzetnik koji se upisuje u Registar pružalaca usluga u oblasti zaštite zdravlja bilja, u zavisnosti od vrste usluga u oblasti (RS)

<lat>VI</lat>. USLOVI U POGLEDU OBJEKATA, OPREME I STRUČNO OSPOSOBLjENOG KADRA RADI SUZBIJANjA ŠTETNIH ORGANIZAMA PRIMENOM DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE , DERATIZACIJE, DEKONTAMINACIJE I PRIMENOM DRUGIH POSTUPAKA TRETIRANjA

Pravilnik o merama za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja (RS)

<lat>DžI</lat>. ČIŠĆENjE, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti višegodišnjih krmnih leguminoza, radi priznavanja sorte (RS)

Sorta se ispituje na zemljištu bez depresija, dobre strukture i plodnosti, koje je pre setve ispitano na prisutnost zemljišnih štetočina, a po potrebi, izvodi se i predsetveno tretiranje insekticidima .

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte ječma (um vulgare L.), radi priznavanja sorte (RS)

Za ispitivanje na oglednom polju dostavlja se seme sorte koje je ispitano na kvalitet, zdravstveno ispravno i tretitano fungicidima ili insekticidima .

Sorta se ispituje na zemljištu koje je pre setve ispitano na prisutnost zemljišnih štetočina, a po potrebi, izvodi se i predsetveno tretiranje insekticidima .

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte konoplje (bis sativa L.) radi priznavanja sorte (RS)

Sorta se ispituje na zemljištu koje je pre setve ispitano na prisutnost zemljišnih štetočina i, po potrebi, izvodi se predsetveno tretiranje insekticidima .

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

Buve BV

Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih (RS)

O3.PN.1.3.2. Zaštita sebe i bližnjih od insekata i glodara koji mogu biti prenosioci zaraznih bolesti.

O3.PN.1.3.4. Adekvatno koristi sredstva za dezinsekciju (DDT), otrove za insekte i sredstva za deratizaciju.

O3.PN.2.3.2. Naučno objašnjava kako su insekti i glodari prenosioci bolesti i kako deluje zaštita od njih.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

4) zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite, i to: zavod za javno zdravlje, zavod za transfuziju krvi, zavod za medicinu rada, zavod za sudsku medicinu, zavod za virusologiju, vakcine i serume, zavod za antirabičnu zaštitu, zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju i zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - osnivaju se u skladu sa ovim zakonom.

Zavod za javno zdravlje može obavljati poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ako na području za koje je osnovan ne postoji druga zdravstvena ustanova koja obavlja te poslove.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti u zdravstvenim i drugim ustanovama, u skladu sa zakonom.

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe (RS)

5) namenu (obeležiti): insekticid , rodenticid, akaricid, limacid, fungicid, baktericid, herbicid, regulator rasta biljaka, ađuvant, ostalo (navesti);

Pravilnik o kućnom redu posebnog odeljenja za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala (RS)

U slučaju potrebe zdravstveni radnik će obaviti dezinfekciju i dezinsekciju osuđenog i preduzeti druge neophodne higijenske mere.

Pravilnik o nacionalnim standardima za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti (RS)

Mere protivpožarne zaštite, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sprovode se prema važećim zakonskim propisima.

Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja (RS)

- seme oštećeno insektima (seme koje sadrži larve insekata ili pokazuje druge vidove napada štetočina), što može uticati na sposobnost klijanja.

Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona (RS)

229. SRPS EN 60335-2-59:2010 SRPS EN 60335-2-59:2010/A1:2011 SRPS EN 60335-2-59:2010/A2:2011 Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-59: Posebni zahtevi za aparate za uništavanje insekata SRPS EN 60335-2-59:2010+ A1:2011 1.10.2014 EN 60335-2-59:2003 EN 60335-2-59:2003/A1:2006EN 60335-2-59:2003/A2:2009

Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje (RS)

2) deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju prostorija u stanu;

2) deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija u zgradi;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada učinilac pokida mrežu za komarce na prozoru stana oštećenog, pa uđe u stan kroz prozor i oduzme stvari, radi se o ulasku u zatvoren prostor provaljivanjem

...

Zatvoren prostora je zgrada čiji je prozor zatvoren plastičnom mrežom za komarce

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poreski tretman prometa usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost