Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 99. tačka 4. ustava Savezne Republike Jugoslavije, a u vezi sa članom 28. stav 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju ("Službeni list SRJ", br. 46/96), Savezna vlada donosi

ODLUKU

O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNjAVATI PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA OBAVLjANjE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

(Objavljena u "Sl. listu SRJ", br. 27 od 20. juna 1997)

1.
Pravna lica i preduzetnici mogu obavljati dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (u daljem tekstu: DDD) ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova, opreme, sredstava i prostorija propisane ovom odlukom.
2.
Pravna lica i preduzetnici treba da imaju lekara specijalistu epidemiologije ili higijene i najmanje jednog radnikaVIiliIVstepena iz oblasti medicine ekološkog sanitarnog smera.
Zaposleni iz stava 1. ove tačke treba da budu osposobljeni za rad sa otrovima, što se dokazuje potvrdom ovlašćene ustanove, koju zaposleni pribavljaju svake godine.
3.
Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju dezinfekciju treba da imaju ručnu i motornu prskalicu od 10lza svakog izvođača, aparat za aerosol, aparat za hlorisanje vode i komparator za određivanje rezidualnog hlora.
4.
Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju dezinsekciju treba da imaju aparat za primenu praškova i granula, aparat za toplo zamagljivanje (dimni generator), aparat za primenu tečnih insekticida i odgovarajući broj posuda za razmeravanje i pripremu sredstava.
5.
Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju deratizaciju treba da imaju mešalicu, posude za pripremu mamaca, frižider za čuvanje animalnih komponenti, vagu za razmeravanje rodenticida i komponenti mamaca, opremu za nošenje i postavljanje mamaca, kao i opremu za sakupljanje i uklanjanje uginulih glodara.
6.
Pravna lica i preduzetnici treba da imaju propisno obeleženo namensko vozilo za prevoz hemikalija i opreme.
7.
Pravna lica i preduzetnici treba da obezbede zaposlenima koji obavljaju poslove DDD sledeća zaštitna sredstva:
1) zaštitno radno odelo i obuću;
2) kapu i zaštitne naočari;
3) respirator;
4) zaštitnu masku sa odgovarajućim filtrima;
5) gumene rukavice;
6) opremu za urgentnu lekarsku pomoć sa odgovarajućim antidotima;
7) aparat za detekciju gasa.
8.
Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju DDD treba da imaju:
1) najmanje dve prostorije za pripremu i čuvanje sredstava i opreme za DDD prema uslovima propisanim za proizvodnju i promet otrova;
2) laboratoriju sa odgovarajućom opremom za pripremu i primenu sredstava za DDD;
3) garderobu sa sanitarnim čvorom i tuš kabinom.
9. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Pravilnik o uslovima za vršenje DDD radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti ("Službeni list SFRJ", br. 42/85).
10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

Savezna vlada
E. p. br. 198
19. juna 1997. godine, Beograd
Predsednik, dr Radoje Kontić, s. r.