Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o zaštiti bilja ("Službeni list SRJ", br. 24/98), Savezno ministarstvo za poljoprivredu propisuje

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA OBAVLjANjE POSLOVA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U OBLASTI ZAŠTITE BILjA I BILjNIH PROIZVODA

(Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 12 od 12. marta 1999)

Član 1.

Pravna lica i preduzetnici koji imaju silose, skladišta i druge prostorije za smeštaj bilja i biljnih proizvoda (u daljem tekstu: skladišta bilja), kao i pravna lica i preduzetnici koji se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i biljnih proizvoda i deratizacije prostorija za smeštaj bilja i biljnih proizvoda radi sprečavanja pojave i suzbijanja štetnih organizama, moraju ispunjavati uslove propisane ovim pravilnikom.

Član 2.

Poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljem tekstu: DDD poslovi) mogu obavljati pravna lica i preduzetnici koji imaju:
1) radnika u stalnom radnom odnosu sa visokom stručnom spremom iz oblasti zaštite bilja;
2) opremu i uređaje za obavljanje DDD poslova;
3) poseban prostor za smeštaj i čuvanje otrova iz prve grupe, a poseban za otrove iz druge i treće grupe;
4) prostoriju za čuvanje i održavanje opreme za izvođenje DDD poslova;
5) prostoriju ili prostor za higijensko-tehničke potrebe radnika koji učestvuju u obavljanju DDD poslova;
6) prostoriju ili prostor za bezbedno održavanje i čuvanje zaštitne odeće i opreme.

Član 3.

Skladišta bilja, pored opštih sanitarno-higijenskih uslova, moraju ispunjavati i sledeće uslove:
1) da su izgrađena na način i od materijala kojima se onemogućava ulazak ptica, glodara i drugih životinja;
2) da su unutrašnje površine zidova i podova izgrađene tako da je onemogućeno zadržavanje nečistoća i ostataka uskladištenog bilja;
3) da su zaštićena od prodiranja vlage;
4) da su novoizgrađeni objekti prostorno udaljeni 50 do 100 metara od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) zbog nesmetanog izvođenja dezinsekcije fumigantima;
5) da imaju odgovarajuće uređaje za ventilaciju koja je neophodna posle izvođenja dezinfekcije i dezinsekcije;
6) da imaju uređaje za merenje temperature i vlažnosti prostorije, bilja i biljnih proizvoda tokom skladištenja.

Član 4.

U pogledu kapaciteta i opreme za dezinsekciju, skladišta bilja moraju ispunjavati sledeće uslove:
1) silosi kapaciteta od 25.000 tona - najmanje jedan dozator za primenu fumiganata ili tečnih insekticida, a na svakih narednih 25.000 tona još po jedan takav dozator;
2) podna skladišta i objekti - više sondi za unošenje insekticida na svakih 100 tona korisne zapremine i 100m2plastične folije na svakih 1.000 tona kapaciteta;
3) skladišta za smeštaj duvana kapaciteta preko 500 tona - uređaje za dezinsekciju, a skladišta kapaciteta preko 5.000 tona - uređaje za dezinsekciju na principu komore sa uređajima za zagrevanje do 50oC;
4) uređaje za vlažnu i suvu dezinfekciju i dezinsekciju bilja i unutrašnjih površina objekta (prskalice, orošivače, zamagljivače, zaprašivače i drugu opremu) i plastične i druge posude;
5) posebnu prostoriju za administrativne poslove i sanitarni čvor sa toplom i hladnom vodom, kao i prostoriju za smeštaj uređaja, opreme i pesticida.

Član 5.

U skladištu bilja u kome se bilje i biljni proizvodi čuvaju u vrećama, kutijama i sanducima mora biti izgrađena posebna prostorija za dezinsekciju ambalaže fumigantima, odnosno sredstvima u obliku gasa.
Ambalaža za transport i uskladištenje bilja i biljnih proizvoda koja se više neće koristiti u te svrhe mora se staviti u posebno ograđen prostor izvan skladišta, uništiti ili, po mogućstvu, upotrebiti za drugu namenu.

Član 6.

Dezinfekcija, odnosno dezinsekcija objekata vrši se pre unošenja bilja i biljnih proizvoda.
Dezinfekcija, odnosno dezinsekcija skladišta koja se pune i prazne više puta u toku godine, kao i mašina i uređaja za preradu, doradu i manipulisanje i transport uskladištenog bilja vrši se po ukazanoj potrebi.
Dezinsekciju uskladištenog bilja i biljnih proizvoda kao i deratizaciju prostora treba vršiti kada se utvrdi prisustvo štetnih organizama, ili preventivno ako se ukaže potreba.

Član 7.

Pravna lica i preduzetnici vode evidenciju o izvršenoj dezinfekciji i dezinsekciji bilja i deratizaciji prostorija za svako skladište posebno, na obrascu DDD koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

Pravna lica i preduzetnici za vršenje DDD poslova, pored uslova iz člana 2. ovog pravilnika, moraju ispunjavati i sledeće uslove:
1) za vršenje dezinfekcije:
a) uređaj za vlažnu ili suvu dezinfekciju semena, odnosno sadnog materijala;
b) motornu prskalicu, ručnu, prevoznu ili leđnu prskalicu i orošivač;
v) dovoljan broj plastičnih i drugih posuda za odmeravanje i pripremanje tečnosti za prskanje;
2) za vršenje dezinsekcije:
a) uređaj, odnosno dozator za


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: