Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju ("Službeni list SFRJ", br. 43/86), Savezni komitet za poljoprivredu propisuje

PRAVILNIK

O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNjAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA ZA OBAVLjANjE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 22/88)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje u pogledu stručnih radnika, opreme i sredstava moraju ispunjavati organizacije udruženog rada u oblasti veterinarstva i druge organizacije udruženog rada (u daljem tekstu: organizacije) za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja zaraznih bolesti životinja.

Član 2.

Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, radi sprečavanja zaraznih bolesti životinja, mogu vršiti organizacije koje raspolažu:
1) stručnim radnicima, i to:
a) diplomiranim veterinarom osposobljenim za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
b) radnicima sa završenom srednjom veterinarskom školom;
2) opremom i sredstvima, i to:
a) za vršenje dezinfekcije i dezinsekcije - prskalicama i raspršivačima sa ručnim, benzinskim ili električnim pogonom i aparatima za fumigaciju (ako koriste fumingante);
b) za vršenje deratizacije - opremom za pripremanje, nošenje, postavljanje, sakupljanje i odstranjivanje mamaca i sličnog materijala, kao i opremom za sakupljanje i neškodljivo uklanjanje uginulih glodara;
3) prostorom za rad, i to:
a) prostorijama za smeštaj i očuvanje sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju;
b) prostorijama za pripremanje sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju;
v) prostorijama za obavljanje dezinfekcije i dezinsekcije materijala;
g) prostorijama za održavanje lične higijene;
4) sredstvima lične zaštite (zaštitna odeća i obuća, štitnici za lice, maske sa odgovarajućim filterima), kao i drugom opremom i sredstvima za pružanje prve pomoći u slučaju trovanja.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".