Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja ("Službeni glasnik SRS", br. 28/77) Republički sekretarijat za za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu propisuje

PRAVILNIK

O NAČINU SPROVOĐENjA KONTROLE DEZINFEKCIONIH STANICA I O NAČINU VRŠENjA PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku SRS", br. 14/80)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način sprovođenja kontrole dezinfekcionih stanica u kojima se vrši dezinfekcija prevoznih sredstava kojima se prevoze životinje, životinjski proizvodi, životinjske sirovine i životinjski otpaci i način vršenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, životinjskih proizvoda, životinjskih sirovina, životinjskih otpadaka i stočne hrane.

I. NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE DEZINFEKCIONIH STANICA

Član 2.

Kontrola dezinfekcionih stanica se vrši u sledećim vremenskih intervalima:
- objekata za čišćenje i dezinfekciju prevoznih sredstava u železničkom saobraćaju, najmanje jedanput mesečno a u drumskom saobraćaju, najmanje dvaput mesečno, izuzev kod izvoznih objekata koji su pod stalnom kontrolom veterinarskog inspektora;
- mesta za čišćenje i dezinfekciju plovnih objekata, vazdušnih prevoznih sredstava i prevoznih sredstava u železničkom i drumskom saobraćaju, najmanje jedanput mesečno.
Pri svakom vršenju pojačane dezinfekcije veterinarski inspektor mora da bude prisutan do uklanjanja prikupljenog đubreta i izvršene pojačana dezinfekcije mesta rada.

Član 3.

Prilikom redovnih kontrola objekata iz člana 2. ovog pravilnika utvrđuje se:
- da li objekat ili mesto za čišćenje i dezinfekciju prevoznih sredstava odgovara propisanim uslovima;
- da li je objekat ili mesto snabdeveno propisanom opremom, priborom i sredstvima za dezinfekciju;
- da li se način čuvanja i upotrebe sredstava za dezinfekciju vrši na propisan način;
- da li se čišćenje i dezinfekcija prevoznih sredstava, kao i pribora za vezivanje, čišćenje, hranjenje, napajanje i istovar životinja (rampe) koje se stalno nalaze u prevoznom sredstvu, vrši na propisan način i
- da li se evidencija o izvršenim dezinfekcijama vodi na propisan način.

Član 4.

Potvrda o izvršenoj dezinfekciji prevoznog sredstva mora da bude priključena zahtevu stranke za vršenje utovara.
Potvrdu nadležni veterinar poništava i arhivira.

Član 5.

Oprema za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju predviđena Pravilnikom o bližim uslovima opremljenosti veterinarskih organizacija ("Službeni glasnik SRS", broj 31/78) može se koristiti i za čišćenje i dezinfekciju prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju.

II. NAČIN VRŠENjA PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Član 6.

Preventivna dezinfekcija, kod organizacija udruženog rada, registrovanih matičnih zapata i u organizovanoj proizvodnji, vrši se u objektima za držanje i proizvodnju konja i goveda - najmanje dva puta godišnje, svinja - po pražnjenju boksa i živine - po pražnjenju objekta.
U objektima za držanje, proizvodnjuiipromet životinjskih proizvoda i životinjskih sirovina dezinfekcija se vrši na propisan način.