Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 27. Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala ("Službeni glasnik RS", broj 72/09),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK

O KUĆNOM REDU POSEBNOG ODELjENjA ZA IZDRŽAVANjE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 18 od 26. marta 2010, 43/13)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način života i rada osuđenih u Posebnom odeljenju za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala u kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem.

Član 2.

Tekst ovog pravilnika dostupan je osuđenom sve vreme izvršenja kazne, na jeziku koji je u upotrebi u Posebnom odeljenju za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala u kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem (u daljem tekstu: Posebno odeljenje), u skladu sa zakonom koji uređuje službenu upotrebu jezika i pisma.
Osuđeni koji je nepismen, ne može da čita ili je gluvonem, ili ne poznaje jezik, o pravima i obavezama za vreme izdržavanja kazne u Posebnom odeljenju biće upoznat usmeno ili uz pomoć tumača.

II. PRIJEM OSUĐENOG

Identifikacija osuđenog

Član 3.

Prilikom prijema osuđenog utvrđuje se njegov identitet, na osnovu izvršne presude, konačne odluke kojom se osuđeni upućuje na izvršenje kazne zatvora u Posebno odeljenje, naloga za prijem u Posebno odeljenje, ličnih isprava (lične karte, putne isprave) ili drugih dokumenata pogodnih za utvrđivanje identiteta izdatih od strane nadležnih organa.
U slučaju sumnje u identitet osuđenog, zaposleni koji obavlja poslove u Posebnom odeljenju (u daljem tekstu: službeno lice) zadržaće lice koje je upućeno na izvršenje kazne i o tome odmah obavestiti područni organ policije, koji će preduzeti mere radi utvrđivanja identiteta.

Lični pretres i pregled tela osuđenog

Član 4.

Prilikom prijema obavlja se lični pretres i pregled tela osuđenog.
Lični pretres osuđenog obavljaju službena lica.
Pregled tela osuđenog obavljaju, po pravilu, najviše dva službena lica istog pola kao i osuđeni, u odvojenoj prostoriji i bez prisustva drugih lica.
Ukoliko je potreban, pregled telesnih otvora osuđenog obavlja zdravstveni radnik.
Lični pretres i pregled tela obavlja se na način kojim se poštuje ličnost i dostojanstvo osuđenog i čuvaju njegove lične stvari.

Postupanje sa ličnim stvarima osuđenog

Član 5.

Prilikom prijema u Posebno odeljenje obavlja se pregled ličnih stvari osuđenog.
Osuđenom licu se privremeno oduzimaju novac, dragocenosti, mobilni telefon, stvari koje, u skladu sa ovim pravilnikom, osuđeni ne može posedovati i druge stvari podobne za ugrožavanje lica, uništavanje imovine i ugrožavanje bezbednosti u Posebnom odeljenju.
Osuđeni zadržava ortopedska i druga medicinska pomagala, a po odobrenju lekara i nužne lekove.
Kvarljive lične stvari se uništavaju u prisustvu osuđenog, o čemu se sačinjava zapisnik čiji se primerak uručuje osuđenom.

Član 6.

O privremeno oduzetim stvarima sačinjava se potvrda koja sadrži sledeće podatke: broj potvrde; ime i prezime osuđenog; ime jednog od roditelja; vrstu, količinu, težinu i druga bitna svojstva oduzetih stvari; datum i čas privremenog oduzimanja i potpis službenog lica. Potvrda se sačinjava u tri primerka.
Primerak potvrde uručuje se osuđenom, drugi primerak se ulaže u arhivu Posebnog odeljenja, a treći na depozit osuđenog.
Ako se privremeno oduzimaju devizne novčanice, upisuje se vrsta valute, apoeni i serijski brojevi novčanica.

Član 7.

Stvari za koje postoji verovatnoća da su u vezi sa drugim krivičnim delom, privremeno se oduzimaju od osuđenog i o tome se obaveštava nadležni državni organ. O privremeno oduzetim stvarima sačinjava se zapisnik i izdaje potvrda iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika.

Čuvanje privremeno oduzetih stvari

Član 8.

Privremeno oduzete stvari od osuđenog se popisuju u evidenciju koja se vodi u Posebnom odeljenju i stavljaju na polog ili se predaju, odnosno dostavljaju o trošku osuđenog licu koje on odredi.
Oduzete stvari koje nisu predate, dostavljene ili uništene čuvaju se u posebnoj prostoriji Posebnog odeljenja, osigurane od oštećenja i nestanka.
Devizne novčanice i dragocenosti čuvaju se u kasi ili na drugom sigurnom mestu.

Vraćanje privremeno oduzetih stvari

Član 9.

Prilikom otpuštanja sa izvršenja kazne osuđenom se vraćaju privremeno oduzete stvari, o čemu se sačinjava zapisnik. Primerak zapisnika uručuje se osuđenom.
U slučaju obustavljanja upućivanja osuđenog u Posebno odeljenje, privremeno oduzete stvari koje su oduzete od osuđenog prilikom prijema i za vreme izdržavanja kazne, a koje nisu predmet izvršenja drugog krivičnog dela ili disciplinskog prestupa, dostavljaju se kazneno-popravnom zavodu u kome osuđeni nastavlja izdržavanje kazne.

Telefonski poziv osuđenog po prijemu

Član 10.

Odmah po prijemu, osuđenom se omogućava da se jednim telefonskim pozivom javi bračnom drugu, detetu, roditelju, usvojeniku, usvojitelju, bratu ili sestri (u daljem tekstu: bliski srodnici) o trošku Posebnog odeljenja.

Lekarski pregled i higijenske mere

Član 11.

Posle prijema u Posebno odeljenje, lekar odmah obavlja zdravstveni pregled osuđenog.
Posle zdravstvenog pregleda, osuđeni će se okupati i zadužiti sa čistom odećom, obućom, rubljem i posteljinom.
U slučaju potrebe zdravstveni radnik će obaviti dezinfekciju i dezinsekciju osuđenog i preduzeti druge neophodne higijenske mere.
Prilikom pregleda i preduzimanja higijenskih mera poštuje se ličnost i dostojanstvo osuđenog.

Prijemno odeljenje

Član 12.

Posle prijema osuđenog obrazuje se lični list u koji se unose matični broj i podaci o osuđenom, prikupljeni tokom krivičnog postupka i postupka upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora u Posebno odeljenje.
Službena lica osuđenog fotografišu, uzimaju otiske papilarnih linija sa prstiju, mere njegovu telesnu težinu i visinu, beleže lični opis, osobene znake, tetovaže i druga obeležja ukoliko ih ima.

Razvrstavanje osuđenog

Član 13.

Posle prijema u Posebno odeljenje, u roku od sedam dana, upoznaje se ličnost osuđenog sa psihološkog, kriminološkog i bezbednosnog stanovišta.
Na osnovu podataka o upoznavanju osuđenog, podataka prikupljenih tokom krivičnog postupka i postupka upućivanja na izdržavanje kazne, upravnik kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem u kome se nalazi Posebno odeljenje (u daljem tekstu: upravnik zavoda) donosi program postupanja, koji sadrži: procenjene kapacitete, motivaciju za promenu kriminalnog ponašanja i kvantifikovanu procenu rizika osuđenog, njegov smeštaj u određenu prostoriju, zadatke službenih lica u realizaciji programa i grupu u kojoj će osuđeni ostvarivati režim aktivnosti, u skladu sa utvrđenim stepenom rizika i potrebama.
Program postupanja preispituje se jednom godišnje.

III. POLOŽAJ OSUĐENOG

1. Prava osuđenog

Član 14.

Osuđeni koji je raspoređen u Posebno odeljenje ostvaruje, u skladu sa Zakonom o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala (u daljem tekstu: Zakon), prava na: smeštaj;