Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 13. stav 7. Zakona o socijalnom stanovanju ("Službeni glasnik RS", broj 72/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 68/12 - US i 72/12),
Vlada donosi

UREDBU

O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA PLANIRANjE, PROJEKTOVANjE, GRAĐENjE I USLOVIMA ZA KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE STANOVA ZA SOCIJALNO STANOVANjE

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 26 od 20 marta 2013)

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom uredbom se utvrđuju standardi i normativi za planiranje, projektovanje, građenje i druge vidove pribavljanja stanova i stambenih zgrada namenjenih socijalnom stanovanju i uslovi za korišćenje i održavanje stanova i stambenih zgrada namenjenih socijalnom stanovanju, način korišćenja zemljišta za izgradnju, način određivanja zakupnine, kao i postupak nabavke dobara, usluga i radova u izgradnji stambenih zgrada i stanova namenjenih socijalnom stanovanju.
Ovom uredbom nisu obuhvaćeni programi i projekti izgradnje jedinica za boravak za privremeno rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih lica, kao i alternativna stambena rešenja kojima se unapređuje postojeći stambeni prostor.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:
1) vrednost stana je vrednost nepokretnosti na dan 31. decembra prethodne godine, utvrđena u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu;
2) neprofitna stambena organizacija je stambena agencija, koju osniva jedinica lokalne samouprave, stambena zadruga, osnovana i organizovana u skladu sa zakonom i drugi organizacioni oblici koji ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom o socijalnom stanovanju (u daljem tekstu: Zakon);
3) neto troškovna zakupnina je troškovna zakupnina koja je obračunata na osnovu stvarnih troškova za pribavljanje stana umanjenih za subvencije date za smanjenje ovih troškova (objektne subvencije) i stvarnih troškova za korišćenje stana;
4) objektna subvencija je subvencija data za smanjenje troškova za pribavljanje stana;
5) stambeni dodatak (subjektna subvencija) je subvencija odobrena domaćinstvima za pokrivanje dela utvrđene zakupnine;
6) stan, u smislu ove uredbe, podrazumeva stan za socijalno stanovanje, izgrađen, odnosno pribavljen, u skladu sa Zakonom;
7) standard, u smislu ove uredbe, podrazumeva skup opštih pravila, smernica i kriterijuma za programe i projekte socijalnog stanovanja čijom primenom se ostvaruje optimalni nivo uslova socijalnog stanovanja;
8) program socijalnog stanovanja je skup aktivnosti i programskih mera kojim se ostvaruju ciljevi Nacionalne strategije socijalnog stanovanja i Akcioni plan, a u skladu sa odredbama čl. 6. i 7. Zakona;
9) projekat socijalnog stanovanja je skup aktivnosti kojima se sprovodi utvrđeni program socijalnog stanovanja;
10) troškovna zakupnina je zakupnina koja je obračunata na osnovu stvarnih troškova za pribavljanja i korišćenje stana.

Programi i projekti socijalnog stanovanja

Član 3.

Programi i projekti socijalnog stanovanja u smislu ove uredbe odnose se na:
1) izgradnju, odnosno pribavljanje, upravljanje i davanje u zakup stanova za socijalno stanovanje za izdavanje u zakup na određeno vreme, bez mogućnosti otkupa ili kupovine, odnosno bez mogućnosti sticanja svojine putem kupovine;
2) upravljanje izgradnjom stanova za prodaju pod neprofitnim uslovima;
3) alternativna stambena rešenja kojima se obezbeđuje novi ili unapređuje postojeći stambeni prostor;
4) različiti programi vezani za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje koji se izdaju pod zakup.
Neprofitne stambene organizacije, koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom, realizuju projekte iz stava 1. ovog člana, što podrazumeva:
1) upravljanje izgradnjom, odnosno pribavljanjem, stanova za socijalno stanovanje za davanje u zakup;
2) upravljanje njihovim korišćenjem i održavanjem;
3) ugovaranje zakupa i odnos sa krajnjim korisnicima;
4) organizovanje naplate zakupnine;
5) upravljanje izgradnjom, odnosno pribavljanjem, stanova za socijalno stanovanje za neprofitnu prodaju;
6) ugovaranje neprofitne prodaje;
7) organizovanje naplate rata i anuiteta za prodate stanove;
8) namensko korišćenje prikupljenih finansijskih sredstava od zakupnina, rata i anuiteta za prodate stanove u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i propisanim uslovima pojedinačnih programa.

Član 4.

Programi i projekti socijalnog stanovanja se planiraju i sprovode u skladu sa poštovanjem osnovnih načela održivog razvoja, što u smislu ove uredbe podrazumeva usklađivanje aspekata ekonomske i socijalne održivosti i zaštite životne sredine.

Član 5.

U programima i projektima socijalnog stanovanja primenjuju se i drugi propisi kojima se uređuje planiranje, projektovanje i izgradnja stambenih objekata ako ovom uredbom i dodatnim uslovima odobrenih projekata nije drugačije uređeno.

Član 6.

U programima i projektima izgradnje objekata za socijalno stanovanje naročito se podstiču inovativna urbanistička i projektantska rešenja, koja su u skladu sa uslovima definisanim ovom uredbom.
Radi postizanja optimalnih prostorno urbanističkih i arhitektonskih rešenja u okviru programa raspisuju se urbanističko-arhitektonski konkursi, osim u slučajevima kada je za određenu lokaciju koja se predlaže za taj program, a koja zadovoljava ostale uslove programa, već izdato rešenje o izdavanju građevinske dozvole.

II. USLOVI I KRITERIJUMI ZA PLANIRANjE, PROJEKTOVANjE, GRAĐENjE, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE STANOVA ZA SOCIJALNO STANOVANjE

Opšti uslovi za planiranje, projektovanje i građenje objekata za socijalno stanovanje

Član 7.

U zavisnosti od mogućnosti koje pruža lokacija i planom definisani urbanistički parametri, prilikom planiranja lokacije težiti formiranju otvorenih, slobodnih površina odnosno ambijentalnih celina sa posebnom pažnjom na formiranje zelenila.
Objekti namenjeni socijalnom stanovanju moraju imati naglašen stepen racionalnosti i ekonomičnosti koja se postiže kroz jednostavnost konstrukcije odnosno izbor ekonomičnog konstruktivnog sistema, instalacija i primenjenih građevinskih materijala, tipizaciju i standardizaciju građevinskih elemenata, proizvoda i opreme.
Prilikom planiranja i projektovanja objekata za socijalno stanovanje mora se voditi računa o racionalnosti i ekonomičnosti njihovog budućeg korišćenja i održavanja, uz istovremeno poštovanje privatnosti korisnika socijalnog stanovanja i očuvanje vrednosti imovine.
Pri raspisivanju konkursa iz člana 6. stava 2. ove uredbe, u programskim uslovima za izbor odgovarajućeg urbanističko-arhitektonskog rešenja treba obuhvatiti i uslove za postizanje najoptimalnijeg rešenja sa stanovišta efikasne potrošnje zemljišta, energije, vode i drugih resursa, te za podsticanje ponovne upotrebe materijala koji se ugrađuju, posmatrano sa stanovišta celokupnog životnog veka objekta za socijalno stanovanje.

Kriterijumi za određivanje lokacije za socijalno stanovanje

Član 8.

Lokacija za izgradnju objekta namenjenog socijalnom stanovanju utvrđuje se urbanističkim