Traženo: zakup bez naknade

Ukupno nađeno: 70 primeraU dokumentima tipa autorski tekstovi od ukupno 27 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Haso Tajić, Vladimir M. Simović: 25 godina Sudske prakse - Obligacioni odnosi, knjiga I ()

... zakupu , odnosno, člana 581. ZOO. za naknadu štete, prvostepeni sud je pravilno primijenio materijalno pravo kada je tužbeni zahtjev tužioca odbio. Ovo i stoga što stranke ugovorom nisu proširile odgovornost zakupca ... zakupu ... zakupac ... bez ... zakupca ... zakupodavac ...

17. Društveno pravno lice ima pravo na naknadu u visini uobičajene zakupnine ako je drugo društveno pravno lice koristilo bez pravnog osnova poslovne prostorije koje su njegovo osnovno sredstvo (član 210. stav 1. ZOO).

2. Nosilac prava upravljanja korištenja i raspolaganja poslovnom zgradom ima pravo na naknadu u visini uobičajene zakupnine od lica koje, bez pravnog osnova, koristi dio zgrade.

... zakupnom odnosu sa tuženom, dakle, ne zahtijeva plaćanje zakupnine , već, naprotiv, potražuje naknadu zbog toga što tužena njegove poslovne prostorije koristi bez ugovora o zakupu . On ne zahtijeva ni plaćanje naknade ... naknade ...

... naknaditi štetu zbog bespravnog korišćenja stvari. Visina štete utvrđena je u iznosu zakupnine koju su u mjesečnom iznosu ugovorile stranke ugovorom o zakupu poslovnih prostorija. Istekom paricionog roka u kome je, prema pravosnažnoj presudi broj: P-br. 592/94, od 4. 9. 1995. godine, tuženi bio dužan predati tužiocu poslovne prostorije, tuženi je koristio poslovne prostorije tužioca bez ... naknaditi ...

21. Vlasnik čijim se poljoprivrednim zemljištem drugi koristio bez pravnog osnova, ima pravo na naknadu za korišćenje njegovog zemljišta u visini tržišne zakupnine .

... bez saglasnosti tužioca isključivo koristila sporno poljoprivredno zemljište u periodu od 1988. do 1998. godine. Tržišna zakupnina ... bez ... naknadu ... zakupnine ...

6. Zakupodavac , koji je umjesto zakupoprimca izvršio ugovornu obvezu zakupoprim-ca i, po prestanku ugovora o zakupu , izvršio uređenje prostorija i njihovo dovođenje u prvobitno stanje, ima pravo na naknadu troškova kao poslovođa bez naloga. (čl. 220.)

2. Nosilac prava upravljanja korišćenja i raspolaganja poslovnom zgradom ima pravo na naknadu u visini uobičajene zakupnine od lica koje, bez pravnog osnova, koristi dio zgrade.

Haso Tajić, Vladimir M. Simović: 25 godina Sudske prakse - Obligacioni odnosi, knjiga II ()

... zakupu , odnosno člana 581. ZOO. za naknadu štete, prvostepeni sud je pravilno primijenio materijalno pravo kada je tužbeni zahtjev tužioca odbio. Ovo i stoga što stranke ugovorom nisu proširile odgovornost zakupca ... zakupu ... zakupac ... bez ... zakup ... zakupodavac ...

... zakupodavac i Z. P. kao zakupac . Prema odredbi člana 581. stav 3. ZOO, zakupac odgovara za štetu nastalu upotrebom zakupljene stvari protivno ugovoru ili njenoj nameni, bez obzira na to da li je stvar upotrebljavao on ili neko lice koje radi po njegovom nalogu, podzakupac ili koje drugo lice kome je on omogućio da upotrebljava stvar. Zakupac ... zakupa ... naknaditi ...

(5) On može odnijeti dodatke koje je učinio na stvari ako se mogu odvojiti bez njenog oštećenja, ali ih zakupodavac može zadržati ako mu naknadi njihovu vrijednost u vrijeme vraćanja.

U dokumentima tipa propisi od ukupno 39 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o utvrđivanju povoljnijih uslova za zakup poslovnih prostora (BD)

- poslovni prostori se daju u zakup bez naknade prve 3 godine zakupa , uz obavezu dovođenja u upotrebno stanje i stavljanja u funkciju u roku do najviše šest mjeseci;

Uredba o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava (RS)

(2) Poljoprivredno gazdinstvo upisuje poljoprivredno zemljište, drugo zemljište ili građevinsku cjelinu u Registar gazdinstava na osnovu dokaza kojim se utvrđuje pravo svojine, susvojine, odnosno posjeda, suposjeda, rješenja o nasljeđivanju, akta suda o statusu nezavršenog ostavinskog postupka, ugovora o zakupu , ugovora o koncesiji, izjave o ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje bez naknade ili po nekom drugom osnovu korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Pravilnik o uvjetima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti (TK)

(6) Ukoliko se državnim šumama i šumskom zemljištu mijenja namjena, podnosilac zahtjeva za zakup obvezan je uplatiti naknadu za krčenje šuma, bez provođenja procedure za krčenje šuma.

Zakon o šumama (TK)

(5) Ukoliko se državnim šumama mijenja namjena, podnosilac zahtjeva za zakup obavezan je uplatiti naknadu za krčenje šuma iz člana 40. stav (6) ovog zakona bez provođenja procedure za krčenje šuma.

Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo (RS)

8.1. dokumentaciju iz koje je vidljiv način obezbjeđenja poslovnog prostora (vlasništvo, ustupanje bez naknade ili ugovor o zakupu na neodređeno ili određeno vrijeme uz dokaz da je zakupodavac vlasnik poslovnog prostora),

Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo (FBiH)

8.1.1. dokumentaciju iz koje je vidljiv način osiguranja poslovnog prostora (vlasništvo, ustupanje bez naknade ili ugovor o zakupu na neodređeno ili određeno vrijeme uz dokaz da je zakupodavac vlasnik poslovnog prostora);

Zakon o pravobranilaštvu (KS)

Organi i pravna lica iz prethodnog stava dužni su pribaviti pravno mišljenje Pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu , prenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari uz naknadu ili bez naknade , ugovora o koncesiji, ugovora o građenju i udruživanju sredstava za građenje, ugovora o statusnim i ugovornim oblicima povezivanja preduzeća, kao i drugih ugovora kojima se pribavljaju stvari ili raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (RS)

(2) Ako su zasadi uklonjeni bez saglasnosti zakupodavca , zakupodavcu pripada naknada u visini vrijednosti tih zasada u vrijeme zaključenja ugovora o zakupu .

v) ako nije postignut dogovor sa zakupodavcem , da sruši i ukloni na vlastiti trošak bez potraživanja naknade građevinske objekte privremenog karaktera koje je podigao.

Uredba o šumama (FBiH)

(4) Ako se šumskom zemljištu mijenja namjena, podnosilac zahtjeva za zakup obavezan je uplatiti naknadu za promjenu namjene šumskog zemljišta iz člana 38. stav 6. ove Uredbe bez provođenja procedure za krčenje šume. Naknada se uplaćuje kao namjenski prihod Budžeta Federacije BiH u iznosu od 40%, odnosno namjenski prihod budžeta kantona u iznosu od 60% i isti se može koristiti samo u svrhu podizanja novih šuma i kupovine šuma u skladu sa odredbama ove Uredbe.

Zakon o obligacionim odnosima (FBiH)

(5) On može odnijeti dodatke koje je učinio na stvari ako se mogu odvojiti bez njenog oštećenja, ali ih zakupodavac može zadržati ako mu naknadi njihovu vrijednost u vrijeme vraćanja.

Zakon o pravobranilaštvu (BD)

(2) Subjekti iz člana 7 ovog zakona su obavezni zatražiti mišljenje prije donošenje akata i zaključivanja ugovora kojima se regulišu finansijska i imovinskopravna pitanja, a posebno prije zaključivanja ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu , prijenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari, ili sredstava uz naknadu ili bez naknade , ugovora o koncesiji, ugovora o građenju i udruživanju sredstava za građenje, ugovora o statusnim i ugovornim oblicima povezivanja preduzeća kao i drugih ugovora

Zakon o stečajnom postupku (RS)

(1) Najam ili zakup nekretnine ili prostorije u koju je stečajni dužnik ušao kao najmoprimac ili zakupoprimac , stečajni upravnik može otkazati bez obzira na ugovoreno trajanje ugovora na kraju svakog mjeseca uz otkazni rok od dva mjeseca. Ako stečajni upravnik izjavi otkaz, druga strana može kao stečajni povjerilac da zahtijeva naknadu štete nastale prijevremenim prestankom ugovornog odnosa.

Zakon o pravobranilaštvu (BiH)

15. Institucije i organizacije iz stava 2. ovog člana dužna su pribaviti mišljenje Pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu , prijenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari, uz naknadu ili bez naknade , ugovora o koncesiji, ugovora o građenju i udruživanju sredstava za građenje, kao i drugih ugovora kojima se raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima ili pribavljaju stvari u svojini Bosne i Hercegovine osim ako je vrijednost predmeta takvog ugovora

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

ZAKUPAC POSLOVNOG PROSTORA, KOJI JE NEOVLAŠĆENO ONEMOGUĆEN U PRAVU KORIŠTENjA ISTOG, IMA PRAVO NA NAKNADU KORISTI U VISINI UOBIČAJENE ZAKUPNINE OD OSOBE (TUŽENI), KOJA JE BILA U POSJEDU SPORNOG POSLOVNOG PROSTORA I KORISTILA GA BEZ VALjANE PRAVNE OSNOVE.

...

Zakupac ne može steći pravo vlasništva, odnosno pravo raspolaganja, adaptacijom ili pregradnjom zakupljenog građevinskog objekta ili samostalnog dijela objekta. Zakupac je dužan prilikom predaje zakupljenog objekta uspostaviti prijašnje stanje; on može odnijeti ugrađene dodatke ako se mogu odvojiti bez oštećenja zakupljenog objekta, ali ih zakupodavac i tada može zadržati ako mu naknadi njihovu vrijednost u vrijeme vraćanja.(čl.12.)

...

Zakupoprimac koji je bez saglasnosti zakupodavca modernizovao poslovne prostorije i adaptirao za poslovnu djelatnost (poslastičarnica), ukoliko nije drukčije ugovoreno, ima pravo "odnijeti dodatke koje je učinio na stvari ako se mogu odvojiti bez oštećenja ali ih zakupodavac može zadržati ako mu naknadi njihovu vrijednost u vrijeme vraćanja").

...

Nosilac prava upravljanja korištenja i raspolaganja poslovnom zgradom ima pravo na naknadu u visini uobičajene zakupnine od lica koje bez pravnog osnova koristi dio zgrade.