hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: vozačka dozvola produženje

Ukupno nađeno: 80 primera (stranica je generisana 17.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 79 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o vozačkoj dozvoli (BiH)

<lat>VI</lat> - PRODUŽENjE VAŽENjA VOZAČKE DOZVOLE

( Produženje važenja vozačke dozvole u toku posljednje godine važenja)

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja vozačke dozvole (BiH)

<lat>III</lat> - PRODUŽENjE VAŽENjA VOZAČKE DOZVOLE

Pravilnik o vozačkoj dozvoli (ŽP)

<lat>IV</lat> PRODUŽETAK VOZAČKE DOZVOLE

Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima (BiH)

Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj reguliran uređajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova, može napustiti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje pod uvjetom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen .

(3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od deset godina, a licima starijim od 65 godina s rokom važenja od tri godine.

() Rok važenja vozačke dozvole od deset godina računa se od dana njenog izdavanja, odnosno produženja njenog važenja.

(5) Vozačka dozvola neće se izdati ni produžiti njen rok važenja licu koje ima neplaćenu novčanu kaznu ili troškove prekršajnog postupka ili druge obaveze evidentirane u Registru novčanih kazni u skladu s važećim zakonima o prekršajima u BiH.

(3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole , kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu , postupku i načinu izdavanja, produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vođenja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta, kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,

3) vozači kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D, DE i potkategorija D1 i D1E - prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole ;

4) vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života - prilikom svakog produženja vozačke dozvole .

15) obrascu vozačke dozvole , kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu , postupku i načinu izdavanja, produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vođenja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187.);

Zakon o prekršajima (BD)

b) izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole ;

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu za obrazovanje odraslih (RS)

28. organizuje stručne seminare koji su kao vid edukacije neophodni za produženje dozvola vozača -instruktora;

d) organizuje stručne seminare, koji su kao vid edukacije neophodni za produženje dozvola vozača -instruktora,

dozvole vozača -instruktora i licenci u skladu sa važećim zakonskim propisima; organizuje stručne seminare koji su kao vid edukacije neophodni za produženje dozvola vozača -instruktora; izdaje uvjerenja o položenom ispitu za licencu i vozača ... vozača ...

Opis poslova: Izdaje rješenja o ispunjenosti uslova za izdavanje ili zamjenu dozvola vozača -instruktora i licenci; izdaje uvjerenja, licence, potvrde i druge javne isprave o završenom obrazovanju za odrasle; izdaje dozvole vozača -instruktora i licence i produžuje važnost istih; vodi evidencije o izdatim dozvolama vozača -instruktora i liceicama i registar (u pisanoj i elektronskoj formi); produžuje važnost ili oduzima licence i dozvole vozača -instruktora u skladu sa

Zakon o prekršajima (BiH)

b) izdavanje ili produženje važenja vozačke dozvole ;

Pravilnik o načinu obavljanja poslova kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima (RS)

Policijski službenik će spriječiti vozača da produži upravljanje vozilom u saobraćaju na putu isključenjem vozača iz saobraćaja i privremenim oduzimanjem vozačke dozvole , kada utvrdi da:

(3) Policijski službenik izdaje vozaču , odnosno instruktoru vožnje potvrdu o privremenom oduzimanju vozačke dozvole i naređuje vozaču da vozilo ukloni sa kolovoza, s tim da sa tog mjesta ne smije produžiti vožnju dok traju razlozi zbog kojih je isključen, odnosno do isteka vremena koje je određeno.

Zakon o prekršajima (RS)

b) izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole ,

Odluka o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda (BD)

2. Takse za izdavanje i produženje vozačke dozvole 722112

Zakon o prekršajima (FBiH)

2) izdavanje, ili produženje važnosti vozačke dozvole ;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija (BiH)

e) produženje vozačke dozvole ;

Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (TK)

- prihodi od naknada ostvarenih od zamjene ili produženja dozvole vozača - instruktora motornih vozila,

Pravilnik o stjecanju zvanja vozača -instruktora motornih vozila (BiH)

(4) Dozvola vozač -instruktor izdaje se na period važenja od 5 godina, sa pravom produženja važenja.

(5) Uz zahtjev za produženje dozvole vozač -instruktor, prilaže se ljekarsko uvjerenje i potvrda o učestvovanju na stručnim usavršavanjima koje organiziraju nadležne institucije entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležne za obrazovanje ili strukovne organizacije.

Pravilnik o vozačkoj dozvoli (BiH)

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, izgled i sadržaj obrasca vozačke dozvole , kategorije i podkategorije motornih i priključnih vozila i način upisa kategorija i podkategorija u vozačku dozvolu , postupak i način izdavanja, produženje važenja i zamjena vozačke dozvole i strane vozačke dozvole , te način vođenja evidencije o vozačkim dozvolama (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

OKOLNOSTI KOJE JE U SVOM PRIJEDLOGU ZA PRODUŽENjE PRITVORA NAVEO GLAVNI TUŽITELj - DA OSUMNjIČENI TRENUTNO BORAVI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE I DA OD LIČNIH DOKUMENATA POSJEDUJE SAMO VOZAČKU DOZVOLU , SAME PO SEBI NE UKAZUJU NA OPASNOST OD BJEGSTVA KAO OSNOVA ZA ODREIVANjE PRITVORA PO ČLANU 146. STAV 1. TAČKA A. ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE.

hor003