hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: suinvestitor

Ukupno nađeno: 7482 primera (stranica je generisana 23.01.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 7253 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima (RS)

Pravilnik o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga (RS)

Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (RS)

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (RS)

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (RS)

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije (RS)

Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora (RS)

Uputstvo o obračunu, načinu i rokovima uplate redovnog doprinosa članova Fonda za zaštitu investitora (RS)

Pravilnik o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 104 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da bi tužilac kao budući (potencijalni) investitor ostvario pravo na naknadu izmakle koristi po članu 189. ZOO-a, potrebno je postojanje uzročne veze između štetne radnje i posledice i ostvarivanje dobitka koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarivanje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.

...

U postupku po tužbi investitora protiv izvođača radova, radi regresa isplaćene naknade štete trećem licu, pričinjene prilikom izvođenja radova, na investitoru je teret dokazivanja da je isplatio veći iznos trećem licu, nego što iznosi njegov doprinos nastaloj šteti, kao i da dokaže da je šteta nastupila isključivo ili delimično zbog propusta ili radnji tuženog, kao izvođača radova.

...

Pitanje prava svojine na objektu čije se investiciono -tehničko održavanje vrši predstavlja prethodno pitanje iz nadležnosti suda i razlog za prekid postupka izdavanja potvrde o prijavi radova na investicionom održavanju objekta.

...

Ukoliko je kao način izmirivanja naknade za korišćenje zakupljenog prostora ugovoreno izvođenje investicionih radova u opredeljenoj vrednosti na zakupcu je teret dokazivanja da je navedene radove izvršio i time izmirio dug po osnovu zakupnine.

...

Tuženik je izvršio akt smetanja tužioca u posedu vode u njegovom apartmanu na Zlatiboru, kada ga je isključio iz korišćenja vode sa javnog vodovoda zbog toga što investitor pomenute stambene zgrade nije platio taksu za komunalno opremanje, pa shodno čl. 78. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa tužilac uživa državinsku zaštitu.

...

Sud je nadležan za postupanje po tužbi koja se odnosi na ugovornu obavezu između investitora i Direkcije za izgradnju, u pogledu duga na ime naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

...

UKOLIKO RAČUN IZVOAČA RADOVA NIJE OVEREN OD STRANE INVESTITORA , NE MOŽE DA POSLUŽI ZA ODBITAK PRETHODNO PLAĆENOG POREZA.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 26 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Nisu ispunjeni uslovi za podnošenje tužbe u skladu sa članom 24. Zakona o upravnim sporovima (»Službeni list SRJ«, br. 46/96) radi »ćutanja administracije« u situaciji kada organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju po prijavi investitora podnetoj u smislu člana 114. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (»Službeni glasnik RS«, br. 47/03) ne potvrđuje prijem dokumentacije u smislu odredbe člana 114. stav 3. istog zakona, jer ista potvrda nadležnog organa nije upravni akt u smislu člana 6. Zakona o

...

Na pravo svojine na nepokretnosti koja je namenjena, i investiciono tehničkom dokumentacijom opredeljena, za sportske svrhe i faktički se koristi za te svrhe, porez na imovinu se ne plaća, uz uslov da ta nepokretnost nije ustupljena drugom licu uz naknadu

...

Da bi obveznik poreza na imovinu na prava na nepokretnosti, koja je po investiciono tehničkoj dokumentaciji i faktičkoj nameni bazen za plivanje, imao pravo na poresko oslobođenje po ovom osnovu, nije dovoljno da tu nepokretnost bazen za plivanje neposredno koristi za plivanje već da ona služi za obavljanje registrovane delatnosti u oblasti sporta

...

Porezi na investiranje i trgovanje domaćim hartijama od vrednosti

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Preduzeće će na dan 31.12.2004 godine imati na lageru repromaterijal (nabavljen bez poreza na promet) koji će koristiti u 2005-oj godini pri izgradnji objekta čiji je investitor . Da li će se prilikom upotrebe repromaterijala plaćati PDV ?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Ako je fizičko lice suinvestitor na građevinskom objektu u visini od 30% vrednosti objekta, da li ima obavezu plaćanja PDV, kada se ima u vidu da je građevinska dozvola dobijena na ime investitora ali i na njegovo ime u odnosu 70% prema 30% vrednosti objekta koji se gradi?

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 99 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ugovor o izradi investicione tehničke dokumentacije

...

1. , iz , ul. , br., kao investitora i

Ovim sporazumom stranke ugovaraju mesnu nadležnost Opštinskog suda u , za sve eventualne sporove koji bi proizašli između investitora i izvođača radova, a u vezi postojećeg ugovornog odnosa oko adaptacije navedenog stambenog objekta.

INVESTITOR ;;IZVOAČ RADOVA

...

O IZRADI INVESTICIONE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca izradi investicionu tehničku dokumentaciju za:

Investiciona tehnička dokumentacija obuhvata izradu sledećih projekata:

hor003