hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: sankcije

Ukupno nađeno: 15023 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 13806 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o kućnom redu posebnog odeljenja za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala (RS)

Pravilnik o kućnom redu kazneno -popravnih zavoda i okružnih zatvora (RS)

Uredba o zvanjima i zanimanjima u upravi za izvršenje krivičnih sankcija (RS)

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata u upravi za izvršenje krivičnih sankcija (RS)

Pravilnik o nadzoru nad radom zavoda u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (RS)

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

Zakon o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala (RS)

Pravilnik o načinu izvršenja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje (RS)

Uredba o kriterijumima za određivanje visine iznosa koji se plaća na osnovu mere zaštite konkurencije i procesnog penala , načinu i rokovima njihovog plaćanja i uslovima za određivanje tih mera (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1134 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Ako izvršni dužnik, pravno lice, ne postupi po nalogu suda o davanju potpune izjave o imovini i doneto je rešenje o novčanom kažnjavanju , kako sprovesti rešenje o kažnjavanju statutarnog zastupnika, odnosno ukoliko se novčana kazna izriče pravnom licu kako sprovesti rešenje o novčanom kažnjavanju kada sud nije uspeo da naplati ni glavno potraživanje po izvršnoj ispravi na osnovu koje je doneto rešenje o izvršenju?

...

Okolnosti krivičnog dela neće imati kvalitet i značaj posebno teških okolnosti i ne mogu biti cenjene kao takve ukoliko iste okolnosti predstavljaju bitna obeležja predmetnog krivičnog dela, koje će sud naknadno ceniti prilikom odmeravanja kazne .

...

Izricanje novčane kazne i ublažavanje iste kada nije propisan određeni minimalni iznos, a da ne budu povređene odredbe čl. 35. stav 1. Zakona o prekršajima.

...

Pitanje: Da li sud rešenje o zameni novčane kazne , koje je pravnosnažno nakon isticanja na oglasnu tablu suda, može sa klauzulom pravnosnažnosti dostavljati Osnovnom sudu na sprovođenje izvršenja?

...

Pri odmeravanju kazne okolnosti koje utiču da ona bude veća jesu i teži stepen krivice okrivljenog, težina prekršaja koja se ogleda kako u načinu na koji je prekršajna radnja preduzeta tako i u posledicama u vidu nanetih telesnih povreda oštećenima, kao i to što je jedan od oštećenih maloletno lice.

...

Povreda materijalnog prava u korist okrivljenog postoji kada sud okrivljenog, zbog prekršaja iz člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti, osudi na novčanu kaznu od 1.000 dinara iako je opšta donja mera novčane kazne prema članu 35. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima, 5.000 dinara.

...

Pitanje: Kako postupiti kada izvršni dužnik dostavi izjavu o imovini koja nije overena u sudu i da li treba doneti rešenje o kažnjavanju ?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 14 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Novčana kazna koja se sastoji u smanjenju mesečne plate (ličnog dohotka) zbog povrede vojne discipline, a koju je osuđeni platio, uračunava se po članu 50. stav 2. KZ SFRJ u kaznu izrečenu za krivično delo čija obeležja obuhvataju i obeležja povrede vojne discipline.

...

Ako se prilikom izricanja kazni utvrdi da je vozač motornog vozila u toku poslednje dve godine bio kažnjen za isti prekršaj pravosnažnom odlukom za prekršaje predviđene u navedenim tačkama, kazniće se kaznom zatvora u trajanju od 15 do 60 dana

...

Osnovica za obračun PDV je ukupna naknada iskazana u privremenoj situaciji overenoj od strane nadzornog organa i ne može da se umanji za iznos kazne koju izvođač radova plaća zbog korišćenja pri isporuci i ugradnji porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 86/04 - u daljem tekstu osnovica) kod prometa dobara i usluga iznos naknade (u novcu, stvarima, ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno

...

Poslodavac koji zaposlenom nije isplatio zaradu odnosno minimalnu zaradu čini prekršaj za koji je propisana sankcija novčana kazna

...

Primena člana 9. stav 1. Zakona o PDV - Uprava za izvršenje zavodskih sankcija

...

Ukoliko zaposleni zbog izdržavanje kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci, danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora prestaje mu radni odnos

...

Ne plaća se porez na promet usluga na kaznenu kamatu obračunatu po osnovu docnje ugovorne strane koja ne izmiruje obaveze predviđene ugovorom o kupoprodaji deviza na termin

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 69 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zaključak o kazni zbog neizvršenja rešenja inspektora rada kojim se odlaže izvršenje rešenja o otkazu ugovora

...

Zahtev za vanredno ublažavanje kazne

...

4. UKOLIKO IZVRŠENIK NE IZVRŠI REŠENjE br. od godine u ostavljenom roku, rešenje će se izvršiti prinudnim putem naplatom novčane kazne u iznosu od dinara (novčana kazna ne može biti manja od 5.000 niti veća od 20.000 dinara) koja će se povećavati do desetostrukog iznosa prvi put izrečene novčane kazne .

hor003