Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 269. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik RS", broj 85/05),
Vlada donosi

UREDBU

O ZVANjIMA I ZANIMANjIMA U UPRAVI ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 110 od 8. decembra 2006, 102/11)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ova uredba primenjuje se na državne službenike i nameštenike u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Uprava).

Član 2.

Radna mesta državnih službenika razvrstavaju se da bi se iskazao njihov značaj i doprinos u ostvarivanju ciljeva rada Uprave.
Radna mesta državnih službenika razvrstavaju se u zvanja.
Radna mesta nameštenika razvrstavaju se da bi se iskazao njihov doprinos u obezbeđivanju pratećih tehničkih i drugih uslova potrebnih za redovan rad Uprave.
Radna mesta nameštenika razvrstavaju se prema zanimanjima u vrste, zavisno od stepena obrazovanja potrebnog za rad na radnom mestu.

Član 3.

Radna mesta državnih službenika i nameštenika opisuju se u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi (u daljem tekstu: pravilnik).
U pravilniku se za svako radno mesto državnih službenika navodi zvanje u koje je ono razvrstano, a za svako radno mesto nameštenika navodi se vrsta u koju je ono razvrstano.

II. RAZVRSTAVANjE RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Član 4.

Radna mesta državnih službenika razvrstavaju se tako što se na opis svih poslova radnog mesta primene merila za procenu radnog mesta i potom odredi zvanje koje najbolje odgovara radnom mestu.
Zvanja državnih službenika koji obavljaju poslove u sedištu Uprave i državnih službenika koji obavljaju poslove tretmana, zdravstvene zaštite, obuke i upošljavanja, pravne, administrativne, računovodstvene, finansijske i evidencijske poslove u zavodu su: viši savetnik, samostalni savetnik, savetnik, mlađi savetnik, saradnik, mlađi saradnik referent i mlađi referent.
Zvanja državnih službenika koji obavljaju poslove obezbeđenja u zavodu su: stariji zapovednik, zapovednik, mlađi zapovednik, nadzornik, mlađi nadzornik, stariji komandir i komandir.

Član 5.

Merila za procenu radnog mesta (u daljem tekstu: merila) jesu: složenost poslova, samostalnost u radu, odgovornost, poslovna komunikacija i kompetentnost.

Član 6.

Složenost poslova je merilo kojim se izražava nivo opštosti pravila (tehnike, logike, prava i slično) na kojima su utemeljeni poslovi, sloboda stvaralaštva i korišćenje novih metoda u radu).
Samostalnost u radu je merilo kojim se izražava u kojoj meri se posao vrši po opštim ili pojedinačnim usmerenjima i uputstvima rukovodioca i u kojoj meri se vrši pod njegovim nadzorom.
Odgovornost je merilo kojim se izražava koliko poslovi utiču na ostvarivanje ciljeva rada Uprave, što najpre podrazumeva odgovornost za sopstvene poslove i odlučivanje, ali može da uključi i odgovornost za određivanje i raspoređivanje radnih zadataka i nadzor nad njihovim izvršavanjem (u daljem tekstu: odgovornost za rukovođenje).
Poslovna komunikacija je merilo kojim se izražava vrsta kontakta u radu i njihov značaj za ostvarivanje ciljeva rada Uprave.
Kompetentnost je merilo kojim se izražavaju znanja, radno iskustvo i veštine koje su potrebne za delotvoran rad na radnom mestu.

Poslovi u zvanju višeg savetnika u sedištu Uprave

Član 7.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje višeg savetnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:
- veoma visoka složenost poslova - najsloženiji poslovi u kojima se stvaralački i primenom novih metoda u radu znatno utiče na određivanje politike ili postizanje rezultata u oblasti izvršenja krivičnih sankcija.
- veoma visok nivo samostalnosti u radu - samostalnost u radu i u odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima ograničena je jedino opštim usmerenjima rukovodioca koja se tiču politike organa,
- veoma visok nivo odgovornosti - odgovornost za poslove i odluke kojima se znatno utiče na određivanje ili sprovođenje politike, što uključuje odgovornost za rukovođenje,
- stalna poslovna komunikacija na veoma visokom nivou - kontakti unutar i izvan Uprave, u kojima se delotvorno prenose informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada Uprave,
- kompetentnost - stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina, kao i veština da se pri rešavanju najsloženijih sličnih problema stečena znanja stvaralački primene.

Poslovi u zvanju samostalnog savetnika u sedištu Uprave

Član 8.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje samostalnog savetnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:
- visok nivo složenosti poslova - složeni poslovi u kojima se stvaralački ili primenom novih metoda u radu bitno utiče na ostvarivanje ciljeva rada odeljenja u sedištu Uprave,
- visok nivo samostalnosti u radu - samostalnost u radu i u odlučivanju ograničena je jedino opštim usmerenjima i opštim uputstvima rukovodioca,
- visok nivo odgovornosti - odgovornost za poslove i odluke kojima se bitno utiče na ostvarivanje ciljeva rada odeljenja u sedištu Uprave,
- redovna poslovna komunikacija na visokom nivou - kontakti unutar i izvan Uprave, u kojima je potrebno da se delotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada odeljenja u sedištu Uprave.
- kompetentnost - stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i detaljno poznavanje principa, metoda rada i najboljih primera iz prakse u nekoj oblasti koja se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina, kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja stvaralački primene.

Poslovi u zvanju savetnika u sedištu Uprave

Član 9.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje savetnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:
- umereno visok nivo složenosti poslova - najčešće precizno određeni, ali složeni poslovi u kojima se primenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,
- umereno visok nivo samostalnosti u radu - samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca i pomoći rukovodioca kad rešavanje složenih stručnih problema zahteva dodatno znanje i iskustvo,
- umereno visok nivo odgovornosti - odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika,
- umereno visok nivo poslovne komunikacije - kontakti unutar i izvan Uprave, čija je svrha pružanje saveta i prikupljanje ili razmena bitnih informacija,
- kompetentnost - stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske