Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 277. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik RS", br. 85/05, 72/09 i 31/11),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK

O NADZORU NAD RADOM ZAVODA U UPRAVI ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 49 od 6. jula 2011)

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje nadzor nad radom zavoda u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

II. SADRŽINA I OBAVLjANjE NADZORA

Član 2.

Nadzorom se proverava zakonitost i pravilnost rada zavoda.
Nadzor u zavodu, u skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Zakon), obuhvata:
1) status i zaštitu prava lica lišenih slobode;
2) tretman lica lišenih slobode;
3) obezbeđenje zavoda i bezbednost zavoda;
4) materijalno-finansijsko poslovanje zavoda;
5) obuku i upošljavanje lica lišenih slobode;
6) upravljanje zavodom i rad zaposlenih;
7) bezbednost lica lišenih slobode.

Član 3.

Nadzor nad radom zavoda obavlja se redovno najmanje jednom u dve godine, po utvrđenom planu (redovan nadzor).
Plan nadzora iz stava 1. ovog člana sastavni je deo godišnjeg plana rada Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Uprava).
O obavljanju nadzora iz stava 1. ovog člana obaveštavaju se zavodi najmanje 15 dana pre obavljanja nadzora.

Član 4.

Nadzor nad radom zavoda obavlja se i radi kontrole postupanja po merama naloženim u zapisniku o izvršenom nadzoru (kontrolni nadzor).
Nadzor iz stava 1. ovog člana obavlja se najkasnije u roku od dva meseca od dana dobijanja obaveštenja o postupanju po naloženim merama.

Član 5.

Nadzor nad radom zavoda obavlja se vanredno kada Uprava proceni da nastale okolnosti u funkcionisanju zavoda zahtevaju njegovo obavljanje (vanredni nadzor).
Nadzor iz stava 1. ovog člana obavlja se bez odlaganja.

Član 6.

Nadzorom nad radom zavoda proverava se i osnovanost pritužbe osuđenog lica ili informacije koja ukazuje na nezakonitost ili nepravilnost u obavljanju službenih dužnosti.
Nadzor iz stava 1. ovog člana obavlja se bez odlaganja.

Član 7.

Nadzor nad radom zavoda, u skladu sa Zakonom, obavlja organizaciona jedinica u sastavu Uprave nadležna za nadzor, preko ovlašćenih lica.

Član 8.

Za nadzor nad stručnim radom mogu se angažovati naučne i stručne ustanove i pojedinci, u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Ovlašćeno lice u obavljanju nadzora poštuje dostojanstvo lica lišenih slobode.

Član 10.

Nadzor, u okviru ovlašćenja utvrđenih Zakonom, obavlja ovlašćeno lice.
Lice iz stava 1. ovog člana samostalno je u obavljanju nadzora, u granicama utvrđenim Zakonom.

Član 11.

Ovlašćeno lice u obavljanju nadzora postupa po najvišim standardima struke, odgovorno i profesionalno.
O nastanku razloga zbog kojih ne bi moglo objektivno i nepristrasno da obavi nadzor, ovlašćeno lice bez odlaganja obaveštava rukovodioca organizacione jedinice u sastavu Uprave nadležne za nadzor.

III. POSTUPAK NADZORA

Plan nadzora

Član 12.

Plan nadzora sadrži: naziv zavoda, datum početka obavljanja nadzora, vreme trajanja nadzora, vrstu i sadržinu nadzora.

Nalog za nadzor

Član 13.

Nadzor nad radom zavoda obavlja se na osnovu pismenog ili usmenog naloga direktora Uprave, na predlog rukovodioca organizacione jedinice u sastavu Uprave nadležne za nadzor.
Nadzor iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika obavlja se isključivo na osnovu pismenog naloga.
Pismeni nalog za nadzor sadrži: naziv zavoda, sadržinu nadzora, ime i prezime ovlašćenog lica, ime i prezime drugih lica uključenih u nadzor, datum početka obavljanja nadzora, vreme trajanja nadzora, rok za izradu zapisnika i materijalno-tehničke uslove (prevoz, smeštaj, oprema i dr.).

Pripreme za nadzor

Član 14.

Po dobijanju naloga za nadzor, ovlašćeno lice:
1) izvršava uvid u podatke iz službenih evidencija dostavljenih Upravi;
2) izvršava uvid u planske dokumente, godišnje i periodične izveštaje zavoda;
3) prikuplja i upoznaje se sa sadržinom dokumentacije o izvršenim nadzorima i inspekcijama od strane nadležnih državnih organa, prispelim u periodu od poslednjeg redovnog nadzora;
4) prikuplja i upoznaje se sa sadržinom izveštaja o obavljenim posetama zavodu od strane zaštitnika građana, pokrajinskog ombudsmana, odgovarajuće komisije Narodne skupštine, međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i udruženja građana;
5) prikuplja podneske i pritužbe osuđenih lica;
6) prikuplja druge podatke koji ukazuju na nezakonitost ili nepravilnost u obavljanju službenih dužnosti.

Vreme obavljanja nadzora

Član 15.

Nadzor se, po pravilu, obavlja preko dana u radno vreme.
Ukoliko nadzor nije obavljen do kraja radnog vremena, može se nastaviti i po isteku radnog vremena.
Izuzetno, kada se nadzorom proverava zakonitost i pravilnost rada zaposlenih u smenama, nadzor se obavlja u svako doba dana i noći.
U slučaju obavljanja nadzora noću, kućni red se može narušiti samo u meri koja je neophodna za uspešno obavljanje nadzora.

Način obavljanja nadzora

Član 16.

Po dolasku u zavod ovlašćeno lice uručuje pismeni nalog upravniku zavoda i upoznaje ga sa planom obavljanja nadzora.
Upravnik zavoda usmeno izveštava ovlašćeno lice o aktuelnom stanju u zavodu i obaveštava ga o podacima značajnim za obavljanje nadzora.

Član 17.

Upravnik zavoda ovlašćenom licu omogućava nesmetan rad i čini dostupnim sve tražene podatke za obavljanje nadzora.
Ovlašćeno lice prikuplja podatke neposrednim opažanjem, uvidom u službenu dokumentaciju i evidencije, pojedinačnim i grupnim razgovorima.
Ovlašćeno lice sa osuđenim licem može da razgovara bez prisustva zaposlenih lica u zavodu, u skladu sa Zakonom.

Član 18.

Ovlašćeno lice u obavljanju nadzora proverava zakonitost i pravilnost rada zavoda i sastavlja zapisnik o: statusu i zaštiti prava lica lišenih slobode; tretmanu lica lišenih slobode; obezbeđenju zavoda i bezbednosti zavoda; materijalno-finansijskom poslovanju zavoda; obuci i upošljavanju lica lišenih slobode; upravljanju zavodom i radu zaposlenih i o bezbednosti lica lišenih slobode.

1. Status i zaštita prava lica lišenih slobode

Član 19.

U okviru statusa i zaštite prava lica lišenih slobode, proveravaju se: status osuđenih lica; uslovi smeštaja; ishrana (nabavka namirnica, uslovi za čuvanje namirnica, priprema i servisiranje hrane, kvalitet ishrane i mogućnost samostalnog pripremanja i nabavke hrane); uslovi za ostvarivanje lične higijene; zdravstvena zaštita; informisanje; postupanje po pritužbama osuđenih lica; pružanje pravne pomoći; izricanje disciplinskih mera i utvrđivanje materijalne odgovornosti; raspored dnevnih aktivnosti; ostvarivanje prava na kontakte sa spoljnom sredinom.

Član 20.

Status osuđenih lica proverava se uvidom u:
1) tip zavoda i odeljenja u zavodu (ukupan broj lica lišenih slobode svih kategorija);
2) usklađenost kapaciteta (popunjenost i prenaseljenost);
3) izdvajanje po polu i uzrastu ili drugim karakteristikama;
4) broj stranih državljana.

Član 21.

Uslovi smeštaja proveravaju se uvidom u:
1) spavaonice (veličina, broj smeštenih lica lišenih slobode);
2) osvetljenje, provetrenost, grejanje, nameštaj, posteljina, sanitarije;
3) dnevni boravak (veličina, broj lica, oprema);
4) higijenske uslove u svim prostorijama u kojima borave lica;
5) dostupnost i ispravnost vode za piće;
6) sredstva za održavanje higijene.

Član 22.

Nabavka namirnica, uslovi za čuvanje namirnica, priprema i servisiranje hrane proveravaju se uvidom u:
1) kuhinju i trpezariju, higijenu, opremljenost, nameštaj, posuđe;
2) angažovanje zaposlenih i pomoćnog osoblja (kvalifikovanost, sanitarni pregledi);
3) nabavku i čuvanje namirnica;
4) kontrolu bakteriološkog pregleda hrane, vode, bris posuđa;
5) čuvanje uzoraka podeljene hrane 24 časa;
6) evidenciju knjiga, kontrolu hrane, nalog o robi i izdavanju hrane, trebovanje, utrošak namirnica i dr.
Kvalitet ishrane proverava se uvidom u:
1) jelovnik;
2) obroke (planiranje jelovnika, način pripreme, kvalitet, količina, raznovrsnost, zastupljenost voća i svežeg povrća);
3) posebne režime ishrane (iz medicinskih, kulturnih ili verskih razloga);
4) lekarsku kontrolu zdravstvene ispravnosti, količine i kvaliteta hrane.
Mogućnost samostalnog pripremanja i nabavke hrane utvrđuju se uvidom u:
1) organizaciju prodavnice - kantine (snabdevenost, radno vreme, cene);
2) uslove za samostalnu pripremu