Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik RS", br. 85/05 i 72/09),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK

O KUĆNOM REDU KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA I OKRUŽNIH ZATVORA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 72 od 8. oktobra 2010, 6/12)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se bliže uređuju način života i rada osuđenih u kazneno- popravnim zavodima, okružnim zatvorima i kazneno-popravnom zavodu za žene (u daljem tekstu: zavod), ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Član 2.

Tekst ovog pravilnika dostupan je osuđenom sve vreme izdržavanja kazne, na jeziku koji je u upotrebi u zavodu, u skladu sa zakonom koji uređuje službenu upotrebu jezika i pisma.
Osuđeni koji je nepismen, ne može da čita ili je gluvonem, ili ne poznaje jezik, o pravima i obavezama koje ima za vreme izdržavanja kazne u zavodu biće upoznat usmeno ili uz pomoć tumača.

II. PRIJEM OSUĐENOG

Identifikacija osuđenog

Član 3.

Prilikom prijema osuđenog utvrđuje se njegov identitet, na osnovu izvršne sudske presude, naloga za izdržavanje kazne, ličnih isprava (lične karte, putne isprave) ili drugih dokumenata pogodnih za utvrđivanje identiteta izdatih od strane nadležnih organa.
U slučaju sumnje u identitet osuđenog, zaposleni u zavodu (u daljem tekstu: službeno lice) zadržaće lice koje se javilo ili je dovedeno radi izvršenja kazne i o tome odmah obavestiti područni organ policije, koji će preduzeti mere radi utvrđivanja identiteta.

Lični pretres i pregled tela osuđenog

Član 4.

Prilikom prijema obavlja se lični pretres i pregled tela osuđenog.
Lični pretres osuđenog obavljaju službena lica.
Pregled tela osuđenog obavljaju najviše dva službena lica istog pola kao i osuđeni, u odvojenoj prostoriji i bez prisustva drugih lica.
Ukoliko je potreban, pregled telesnih otvora osuđenog obavlja zdravstveni radnik.
Lični pretres i pregled tela obavlja se na način kojim se poštuje ličnost i dostojanstvo osuđenog i čuvaju njegove lične stvari.

Postupanje sa ličnim stvarima osuđenog

Član 5.

Prilikom prijema u zavod obavlja se pregled ličnih stvari osuđenog.
Osuđenom licu se privremeno oduzimaju novac, dragocenosti, mobilni telefon, stvari koje, u skladu sa ovim pravilnikom, osuđeni ne može posedovati i druge stvari, odnosno predmeti podobni za ugrožavanje lica, uništavanje imovine i ugrožavanje bezbednosti u zavodu.
Osuđeni zadržava ortopedska i druga medicinska pomagala, a po odobrenju lekara i nužne lekove.
Kvarljive stvari se uništavaju, o čemu se sačinjava zapisnik čiji se primerak uručuje osuđenom.

Član 6.

O privremeno oduzetim stvarima sačinjava se potvrda koja sadrži sledeće podatke: broj potvrde; ime i prezime osuđenog; ime jednog od roditelja; vrstu, količinu, težinu i druga bitna svojstva oduzetih stvari; datum i čas privremenog oduzimanja i potpis službenog lica. Potvrda se sačinjava u tri primerka.
Primerak potvrde uručuje se osuđenom, drugi primerak se ulaže u zavodsku arhivu, a treći na depozit osuđenog.
Ako se privremeno oduzimaju devizne novčanice, upisuje se vrsta valute, apoeni i serijski brojevi novčanica.

Član 7.

Stvari za koje postoji verovatnoća da su u vezi sa drugim krivičnim delom, privremeno se oduzimaju od osuđenog i o tome se obaveštava nadležni državni organ. O privremeno oduzetim stvarima sačinjava se zapisnik i izdaje potvrda iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika.

Čuvanje privremeno oduzetih stvari

Član 8.

Privremeno oduzete stvari od osuđenog se popisuju u evidenciju koja se vodi u zavodu i stavljaju na polog ili se predaju, odnosno dostavljaju o trošku osuđenog licu koje on odredi.
Oduzete stvari koje nisu predate, dostavljene ili uništene čuvaju se u posebnoj prostoriji zavoda, osigurane od oštećenja i nestanka.
Devizne novčanice i dragocenosti čuvaju se u kasi ili na drugom sigurnom mestu.

Vraćanje privremeno oduzetih stvari

Član 9.

Prilikom otpuštanja sa izvršenja kazne, osuđenom se vraćaju privremeno oduzete stvari, o čemu se sačinjava zapisnik. Primerak zapisnika uručuje se osuđenom.
Osuđeni može i prilikom izlaska iz zavoda preuzeti privremeno oduzete stvari, o čemu se sačinjava zapisnik.

Javljanje osuđenog po prijemu

Član 10.

Po prijemu, osuđenom se odmah omogućava da se javi porodici ili licu koje on odredi, o trošku zavoda.

Lekarski pregled i higijenske mere

Član 11.

Neposredno posle prijema u zavod, a najkasnije u roku od 24 časa, lekar obavlja zdravstveni pregled osuđenog. Na zahtev osuđenog ili zbog uočenih zdravstvenih smetnji tokom prijema, pregled se obavlja bez odlaganja.
Posle zdravstvenog pregleda osuđeni će se okupati i zadužiti sa čistom odećom, obućom, rubljem i posteljinom.
Osuđeni koji prema ličnim dokumentima ima brkove, može brkove da zadrži tokom izdržavanja kazne.
Izuzetno, na obrazloženu molbu osuđenog koji prema ličnim dokumentima ima bradu, upravnik zavoda može odlučiti da osuđeni može da zadrži bradu tokom izdržavanja kazne, ukoliko za to postoje verski ili zdravstveni razlozi. U slučaju postojanja zdravstvenih razloga prethodno se pribavlja mišljenje lekara zavoda.
U slučaju potrebe, zdravstveni radnik će obaviti dezinfekciju i dezinsekciju osuđenog i preduzeti druge neophodne higijenske mere.
Prilikom pregleda i preduzimanja higijenskih mera poštuje se ličnost i dostojanstvo osuđenog.

Prijemno odeljenje

Član 12.

Posle prijema u zavod osuđeni se upućuje u prijemno odeljenje, u kojem se može zadržati najduže 30 dana.
Za svakog osuđenog obrazuje se lični list u koji se unose matični broj u zavodu i podaci o osuđenom.
Službena lica osuđenog fotografišu, uzimaju od njega otiske papilarnih linija sa prstiju, mere njegovu telesnu težinu i visinu, beleže lični opis, osobene znake, tetovaže i druga obeležja ukoliko ih ima.

Član 13.

U prijemnom odeljenju ličnost osuđenog se upoznaje sa psihološkog, pedagoškog, kriminološkog, socijalnog, zdravstvenog i bezbednosnog stanovišta.
Na osnovu upoznavanja ličnosti osuđenog, određuje se program postupanja i vrši njegovo razvrstavanje.

III. POLOŽAJ OSUĐENOG

1. Prava osuđenog

Član 14.

Osuđeni koji je upućen u zavod ostvaruje, u skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Zakon), prava na: čovečno postupanje; smeštaj; slobodno vreme; ishranu; odeću, rublje i obuću; upućivanje podnesaka; dopisivanje; telefonski razgovor; pravnu pomoć; posete; boravak u posebnoj prostoriji; prijem paketa; prijem novčanih pošiljki; rad i prava na osnovu rada; zdravstvenu zaštitu; obaveštavanje; obrazovanje; ostvarivanje verskih prava; podnesak, pritužbu i žalbu i sudsku zaštitu.
Pored prava iz stava 1. ovog člana, osuđena žena koja ima dete ima i druga prava, u skladu sa Zakonom.

Smeštaj osuđenog

Član 15.

Osuđeni ima pravo na smeštaj koji odgovara savremenim zdravstvenim, higijenskim i prostornim uslovima i mesnim klimatskim prilikama.

Član 16.

Prostorije u kojima osuđeni u zavodu žive i rade moraju biti čiste, suve, provetrene, zagrejane i dovoljno osvetljene kako prirodnim, tako i veštačkim svetlom koje omogućava čitanje i rad bez smetnji za vid.
Spavaonica mora biti toliko prostrana da svakom osuđenom pripada najmanje osam metara kubnih prostora i četiri kvadratna metra.

Član 17.

Osuđenima se obezbeđuje prostor za dnevni boravak.
U prostoru za dnevni boravak mora se obezbediti dovoljan broj stolica i odgovarajući broj stolova prema broju osuđenika koji ga koriste.
Prostor za dnevni boravak mora imati tehničke uslove za korišćenje radio i televizijskog aparata.
Prostorije u zavodu moraju imati primerenu sanitarnu opremu koja omogućava obavljanje fizioloških potreba u čistim uslovima kad god to osuđeni želi, uz obezbeđenje privatnosti.
Prostorije u kojima osuđeni borave, rade i