Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 37. stav 10. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik RS", br. 85/05 i 72/09),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK

O NAČNU IZVRŠENjA KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 64 od 10. septembra 2010)

Predmet pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izvršenja kazne zatvora, koja se izvršava na taj način što osuđeni ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje.

Prostorije u kojima osuđeni stanuje

Član 2.

Pod prostorijama u kojima osuđeni stanuje, u smislu ovog pravilnika, smatra se kuća ili stan u kome osuđeni ima prebivalište, bez obzira da li je vlasnik te kuće ili stana.
Ukoliko osuđeni nema prebivalište, pod prostorijama u kojima stanuje smatra se kuća ili stan u kome osuđeni ima boravište.
Ukoliko osuđeni nije vlasnik kuće ili stana u kojima se izvršava kazna, osuđeni će pribaviti pismenu saglasnost vlasnika kuće ili stana za izvršenje kazne.
Pismena saglasnost iz stava 3. ovog člana mora biti overena kod nadležnog organa.

Sprovođenje elektronskog nadzora

Član 3.

Poslove neposrednog sprovođenja elektronskog nadzora obavljaju zaposleni iz nadležne organizacione jedinice Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Organizaciona jedinica).
Zaposlenog iz Organizacione jedinice, posle prijema sudske odluke, određuje direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: direktor Uprave), na predlog rukovodioca Organizacione jedinice.

Postupanje Organizacione jedinice po prijemu odluke suda

Član 4.

Organizaciona jedinica, kada dobije odluku suda na izvršenje, obaveštava osuđenog o danu i času dolaska zaposlenog iz Organizacione jedinice i stručnog lica koje vrši instalaciju opreme za elektronski nadzor (u daljem tekstu: stručno lice) u prostorije u kojima osuđeni stanuje.
Zaposleni iz Organizacione jedinice upoznaje osuđenog i članove njegovog porodičnog domaćinstva sa sudskom odlukom, odredbama ovog pravilnika, njegovim pravima i obavezama prilikom izvršenja kazne zatvora u prostorijama u kojima stanuje, posledicama u slučaju da samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje i načinu rada opreme za elektronski nadzor. Osuđeni potpisuje izjavu da je upoznat sa svojim pravima i obavezama.
Zaposleni iz Organizacione jedinice i stručno lice, u prisustvu osuđenog ili članova njegovog porodičnog domaćinstva, pregleda prostorije u kojima osuđeni stanuje i ispituje tehničke mogućnosti izvršenja kazne u tim prostorijama.
Kada su ispunjene tehničke mogućnosti, stručno lice odmah aktivira opremu i preduzima potrebne mere u cilju izvršenja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje.

Obaveštavanje suda ukoliko ne postoje mogućnosti za izvršenje kazne

Član 5.

Ukoliko ne postoje tehničke mogućnosti za izvršenje kazne zatvora bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje ili ne postoji pismena saglasnost vlasnika stana za izvršenje kazne, Organizaciona jedinica odmah obaveštava sud.

Obaveštavanje suda i područnog organa policije

Član 6.

Posle aktiviranja opreme za izvršenje mere elektronskog nadzora, Organizaciona jedinica obaveštava sud i područni organ policije da je izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje započelo, o adresi stana u kome se kazna izvršava, kao i o zaposlenom iz Organizacione jedinice koga je direktor Uprave odredio za primenu mera elektronskog nadzora.

Mere elektronskog nadzora

Član 7.

Mere elektronskog nadzora sprovode se radi kontrolisanja poštovanja ograničenja koja su osuđenom određena.
Uređaj za lociranje osuđenog (u daljem tekstu: odašiljač), na zglob ruke ili noge osuđenog, pričvršćuje stručno lice, koje pri tom osuđenom daje detaljna uputstva o načinu rada uređaja.
Istovremeno, u prostorijama u kojima osuđeni stanuje instalira se uređaj kojim se daljinski prati kretanje osuđenog i njegov boravak u tim prostorijama (u daljem tekstu: prijemnik).
Elektronski nadzor obavlja se u saradnji sa područnim organom policije.

Napuštanje prostorija u kojima osuđeni stanuje

Član 8.

Osuđeni kome je određeno izvršenje kazne zatvora bez napuštanja prostorija u kojima stanuje ne sme napuštati te prostorije, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Zakon).

Dokazi koji se prilažu

Član