Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 57. stav 8. Zakona o zaštiti konkurencije ("Službeni glasnik RS", broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08),
Vlada donosi

UREDBU

O KRITERIJUMIMA ZA ODREIVANjE VISINE IZNOSA KOJI SE PLAĆA NA OSNOVU MERE ZAŠTITE KONKURENCIJE I PROCESNOG PENALA, NAČINU I ROKOVIMA NjIHOVOG PLAĆANjA I USLOVIMA ZA ODREIVANjE TIH MERA

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 50 od 23 jula 2010)

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju kriterijumi za određivanje visine iznosa koji se plaća na osnovu mere zaštite konkurencije i procesnog penala, način i rokovi tog plaćanja i uslovi za određivanje mere zaštite konkurencije, mere otklanjanja povrede konkurencije, odnosno drugih upravnih mera propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Član 2.

Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:
1) povrat učesnika na tržištu jeste ponavljanje radnji koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije, a koje nastanu nakon što je učesniku na tržištu zbog ranije učinjenih sličnih radnji, već izrečena mera zaštite konkurencije;
2) podstrekavanje jeste radnja kojom jedan učesnik na tržištu kod drugog učesnika na tržištu svesno i namerno izaziva ili učvršćuje volju da preduzme radnju koja za cilj ili posledicu ima ili može da ima značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije.

Član 3.

Kriterijumi za određivanje visine iznosa koji se plaća na osnovu mere zaštite konkurencije i procesnog penala su:
1) namera učesnika na tržištu da izvrši povredu konkurencije, s tim što se kao olakšavajuća okolnost za učesnika na tržištu uzima činjenica da je učesnik na tržištu radnju kojom je povredio konkurenciju preduzeo svestan da tom radnjom može povrediti konkurenciju, ali je olako držao da do toga neće doći ili kada učesnik na tržištu nije bio svestan da svojom radnjom može povrediti konkurenciju, ali je prema okolnostima pod kojima je radnju preduzeo i s obzirom na svoja svojstva, bio dužan i mogao biti svestan te mogućnosti;
2) težina, posledica i trajanje povrede konkurencije, s tim što se kao olakšavajuća okolnost za učesnika na tržištu uzima činjenica da je radnjom koju je preduzeo nastala izrazito kratkotrajna ili sasvim neznatna povreda konkurencije ili da su izostale štetne posledice povrede konkurencije ili da povreda konkurencije nije većeg obima;
3) povrat učesnika na tržištu;
4) podstrekavanje drugih učesnika na tržištu na vršenje radnji koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije;
5) vreme obustavljanja radnji koje predstavljaju povredu konkurencije, s tim što se kao olakšavajuća okolnost za učesnika na tržištu uzima činjenica da je radnje koje predstavljaju povredu konkurencije obustavio pre nego što je saznao da je povreda konkurencije koju je učinio otkrivena ili pre nego što se preduzmu procesne radnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita