Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


NAPOMENA:
Odlukom Ustavnog sudaIU broj 63/2007 ("Sl. glasnik RS", br. 1 od 14. januara 2011), utvrđuje se da odredba člana 7. stav 3. Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija ("Službeni glasnik RS", br. 16/07 i 21/09) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.
----------------------------------------
Na osnovu člana 262. stav 2. i člana 269. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik RS", broj 85/05), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05 i 71/05 - ispravka),
Vlada donosi

UREDBU

O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 16 od 9. februara 2007, 21/09, 1/11, 83/11, 102/11)

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se koeficijenti za obračun i isplatu plata državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Uprava).

Član 2.

Koeficijenti za radna mesta državnih službenika u sedištu Uprave i zavodima jesu:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazivi zvanja Platna grupa Platni razred
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Viši savetnikVI3.96 4.15 4.36 4.58 4.81 5.05 5.30 5.57
Samostalni savetnikVII3.16 3.32 3.49 3.66 3.85 4.04 4.24 4.45
SavetnikVIII2.53 2.66 2.79 2.93 3.08 3.23 3.39 3.56
Mlađi savetnikIX2.03 2.13 2.23 2.34 2.46 2.58 2.71 2.85
SaradnikX1.90 1.99 2.09 2.19 2.30 2.42 2.54 2.67
Mlađi saradnikXI1.65 1.73 1.82 1.91 2.00 2.10 2.21 2.32
ReferentXII1.55 1.63 1.71 1.79 1.88 1.98 2.07 2.18
Mlađi referentXIII1.40 1.47 1.54 1.62 1.70 1.79 1.88 1.97
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koeficijenti za radna mesta državnih službenika u Službi za obezbeđenje jesu:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Naziv zvanja Platne grupe Platni razredi
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stariji zapovednikVII3.16 3.32 3.49 3.66 3.85 4.04 4.24 4.45
ZapovednikVIII2.53 2.66 2.79 2.93 3.08 3.23 3.39 3.56
Mlađi zapovednikIX2,30 2,40 2,50 2,61 2,72 2,84 2,97 3,11
NadzornikX2,19 2,28 2,38 2,48 2,59 2,71 2,84 2,97
Mlađi nadzornikXI2,00 2,08 2,17 2,26 2,35 2,45 2,56 2,67
Stariji komandirXII1,88 1,96 2,04 2,12 2,21 2,31 2,40 2,51
KomandirXIII1,70 1,77 1,84 1,92 2,00 2,09 2,18 2,27
: