hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: javna nabavka procedura

Ukupno nađeno: 27 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 22 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca (RS)

7) blagovremeno i efikasno sprovođenje postupka javne nabavke za potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada naručioca i blagovremenog zadovoljavanja potreba ostalih korisnika.

Pravilnik o Standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja (RS)

- Nadzire procese planiranja i postupke javnih nabavki koje sprovodi ustanova i obezbeđuje njihovu efikasnost i zakonitost;

Pravilnik o građanskom nadzorniku (RS)

2) da se udruženje ili članovi udruženja bave analizom propisa iz oblasti javnih nabavki , analizom sprovođenja konkretnih postupaka javnih nabavki , analizom postupanja naručilaca u fazama procesa javnih nabavki i drugo;

Pravilnik o nadzoru nad radom zavoda u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (RS)

(1) postupke javnih nabavki za dobra , usluge i radove (evidencije i dosledna primena propisa i kontrolnih procedura ),

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji (mp)

Nabavka robe, radovi i usluge obavljaće se u skladu sa opšteprihvaćenim principima i praksom dobre nabavke . Za nabavku u javnom sektoru ono je definisano kao korišćenje zvaničnih konkurentnih procedura , kada god je to izvodljivo, za ugovore velikih vrednosti i prihvatljive prakse dobrih nabavki u okviru cenzusa za zvanično učestvovanje u konkurenciji u skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji.

Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici (RS)

U narednom srednjoročnom periodu vodiće se efikasna politika zaštite konkurencije koja uz državnu pomoć, javne nabavke , usaglašavanje tehničkog zakonodavstva sa tehničkom regulativom EU, zaštitu intelektualne svojine i zaštitu potrošača predstavlja osnovnu polugu integracije zemlje kandidata u jedinstveno tržište EU. Osnovna karakteristika tog tržišta je sloboda kretanja robe, usluga , kapitala i ljudi. U tom pogledu Srbija će u procesu stabilizacije i pridruživanja EU obezbediti prilagođavanje

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu" (mp)

(i) nuđenje , davanje, primanje ili traženje bilo kakve nepropisne prednosti koja utiče na postupanje imaoca javnih ovlašćenja, rukovodioca ili zaposlenog u državnom organu ili javnom preduzeću, odnosno rukovodioca ili zvaničnika neke javne međunarodne organizacije, a u vezi sa bilo kojom procedurom nabavke ili sprovođenjem bilo kog ugovora vezanim za one elemente Projekta koji su precizirani u Tehničkom opisu;

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za projekat Klinički centri/B (mp)

(i) nuđenje , davanje, primanje ili traženje bilo kakve nepropisne prednosti koja utiče na postupanje imaoca javnih ovlašćenja, rukovodioca ili zaposlenog u državnom organu ili javnom preduzeću, odnosno rukovodioca ili zvaničnika neke javne međunarodne organizacije, a u vezi sa bilo kojom procedurom nabavke ili sprovođenjem bilo kog ugovora vezanim za te elemente Projekta;

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu zaključenog između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope (RS)

Nabavka će biti izvršena u skladu sa najnovijim važećim zakonima o javnim nabavkama u Republici Srbiji, pod uslovom da takvi zakoni i procedure nisu u suprotnosti sa Smernicama za nabavku CEB. Procedure nabavke po pragovima, utvrđene su u Dodatku 4.

treba bez odlaganja da obavesti CEB o svakom kašnjenju ili drugim izmenama u dinamici procesa nabavke koje bi mogle značajno da utiču na blagovremeno i uspešno sprovođenje projektnih ugovora, i da se dogovori sa CEB o korektivnim merama. Ministarstvo za infrastrukturu će, pre prve isplate, podneti CEB preko Građevinske direkcije Srbije i Javnog preduzeća "Putevi Srbije" rezultate javnog poziva na tender ili obaveštenje o pregovorima u vezi sa dodelom ugovora za radove ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi - CEFTA (RS)

Ovaj sporazum se primenjuje na svaki zakon, propis, proceduru , ili praksu koji se tiču bilo kakve nabavke od strane centralnih, ili nižih državnih organa, ili drugih relevantnih ustanova. Ništa u članovima 26-29 ovog sporazuma ne sme da se tumači kao nametanje bilo kakve obaveze u pogledu javne nabavke . Primenjivaće se definicije iz člana <lat>I</lat> STO Sporazuma o javnim nabavkama .

2. Svaka strana će, najkasnije do 1. maja 2010. godine, obezbediti progresivno i efikasno otvaranje tržišta javnih nabavki , tako da, u skladu sa svim odgovarajućim zakonima, propisima, procedurama i praksom, roba, usluge i ponuđači usluga drugih strana imaju obezbeđen tretman koji nije manje povoljan od tretman koji imaju domaći proizvodi, usluge i ponuđači . Konkretno, strane će obezbediti svojim organima da:

Zakon o ratifikaciji konvencije ujedinjenih nacija protiv korupcije (mp)

(v) primena objektivnih i unapred definisanih kriterijuma za donošenje odluka o javnim nabavkama u cilju omogućavanja naknadne verifikacije pravilne primene pravila ili procedura ;

Zakon o ratifikaciji Programa finansijske saradnje između SM SCG i Vlade Španije (mp)

Projekti koji se finanisiraju španskim koncesionim kreditima vezuju se za nabavku španske robe i usluga . Stoga, nacionalni proces ponude na licitaciji u pogledu takvih projekata treba da bude otvoren za sve legitimne i kvalifikovane španske kompanije.

Odluka o postupku javnih nabavki male vrednosti (APV)

ili dokumente koji su mi povereni, koje sam otkrio ili koji su pripremljeni za mene tokom ili kao rezultat pripreme tenderske procedure za ovu nabavku i saglasan sam da će oni biti korišćeni isključivo za svrhe pripreme ove nabavke i neće biti dati na uvid trećoj strani. Takođe, saglasan sam da neću zadržati kopije bilo kakve pismene informacije ili dokumenta koji su mi dostupni i da neću pomagati ili biti povezan sa bilo kojim ponuđačem u predmetnoj javnoj nabavci ...

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o slobodnoj trgovini između SCG i Republike Albanije (mp)

2. Strane ugovornice će postepeno razvijati svoja pravila, uslove i praksu o javnim nabavkama i omogućavaće dobavljačima druge strane ugovornice pristup procedurama za dodelu ugovora na svojim odnosnim tržištima javnih nabavki pod uslovima koji nisu manje povoljni od onih koji se dodeljuju kompanijama treće zemlje.

Uputstvo o postupku nabavke i načinu korišćenja predmeta koji se koriste kao suveniri za protokolarne potrebe (APV)

Nabavka predmeta za protokolarne namene obavlja se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 39/02) i Odluke o javnim nabavkama ("Službeni list AP Vojvodine" br. 22/02).

Zakon o ratifikaciji Sporazuma između SRJ i Švajcarske Konfederacije o tehničkoj i finansijskoj pomoći (mp)

6.2. Nabavka robe, radovi i usluge obavljaće se u skladu sa opšteprihvaćenim principima i praksom dobre nabavke . Za nabavku u javnom sektoru ono je definisano kao korišćenje zvaničnih konkurentnih procedura , kada god je to izvodljivo, za ugovore velikih vrednosti i prihvatljive prakse dobrih nabavki u okviru cenzusa za zvanično učestvovanje u konkurenciji.

6.3. Za nabavke u sektoru privatnih kompanija/institucija u okviru finansijske podrške predviđene za privatni sektor, primenjivaće se utvrđena komercijalna praksa do dogovorenog cenzusa, a preko toga koristiće se procedure Javnog poziva za podnošenje konkurentnih ponuda (OSV).

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade SRJ i Vlade Švedske o opštim uslovima za razvoj saradnje (mp)

Nabavka roba, radova i usluga obavljaće se u skladu sa opšte prihvaćenim principima i praksom savesnih nabavki . Za nabavku javnog sektora ovo je definisano kao korišćenje zvanična procedura konkurentne licitacije kada god je to moguće za ugovore velike vrednosti i prihvatljivih praksi nabavke prema pragu koji važi za zvaničnu licitaciju.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

je optužnicom okružnog javnog tužilaštva stavljeno na teret optuženom kriv. delo neovlašćeno nabavljanje i držanje vatrenog oružja, municije i eksplozivne materije iz čl. 33 st. 3 zoom, doneta prvostepena presuda kojom je optuženi oglašen zbog tog kriv. dela, a po žalbi vrhovni sud je ukinuo prvostepenu presudu u osuđujućem delu i svojim rešenjem naložio koje procesne radnje prvostepeni sud da izvede u novom postupku, tada prvostepeni sud pre postupanja po primedbama iz rešenja višeg suda,

...

Kada je optužnicom okružnog javnog tužilaštva stavljeno na teret optuženom krivično delo neovlašćeno nabavljanje i držanje vatrenog oružja, municije i eksplozivne materije iz člana 33. stav 3. ZOOM, doneta prvostepena presuda, kojom je optuženi oglašen zbog tog krivičnog dela, a po žalbi Vrhovni sud je ukinuo prvostepenu presudu u osuđujućem delu i svojim rešenjem naložio koje procesne radnje prvostepeni sud da izvede u novom postupku, tada prvostepeni sud pre postupanja po primedbama iz

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Procedure Zakona o javnim nabavkama ne primenjuju se kod nabavke dobara koja su predmet ugovora o poslovnotehničkoj saradnji, odnosno poslovnoj saradnji

...

Ako međunarodnim sporazumom nije određeno koje procedure će se primeniti u postupcima javnih nabavki , naručilac je dužan da postupi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-465/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga dodatnog obrazovanja i obuke koju vrši obveznik PDV registrovan za obavljanje tih delatnosti

ogl3
hor003