Traženo: iznajmljivanje stan

Ukupno nađeno: 52 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 42 pronadjena primera ovde je prikazano 20 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

UGOSTITELjSKI OBJEKTI ZA SMEŠTAJ (HOTELI, MOTELI, PANSIONI, DEPADANSI I APARTMANI, KAMPOVI, KUĆE I STANOVI ZA ODMOR, SOBE ZA IZNAJMLjIVANjE I SL.), REHABILITACIONI CENTRI, BANjSKA LEČILIŠTA, STACIONARI I SVE SPECIJALNE BOLNICE KOJE SVOJE KAPACITETE KORISTE U KOMERCIJALNE SVRHE

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (RS)

4. Postupak kategorizacije sobe za iznajmljivanje i kuće i stana za odmor

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (RS)

406 Prihod od iznajmljivanja stanova , soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje 50% normiranih troškova.

408 Prihod od iznajmljivanja stanova , soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje stvarnih troškova.

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

011116 Lizing stambenih zgrada i stanova

511119 Lizing stambenog prostora

Zakon o porezu na dohodak građana (RS)

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, oporezivi prihod od kapitala iz člana 61. stav 1. tačka 4) ovog zakona čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 25%, a ako je on ostvaren iznajmljivanjem stanova , soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa normirani troškovi se priznaju u visini od 50% bruto prihoda.

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (RS)

Na računima grupe 02 - Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (u daljem tekstu: osnovna sredstva), iskazuju se zemljišta, šume i višegodišnji zasadi, osnovno stado, građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja i oprema u vlasništvu pravnog lica i preduzetnika, postrojenja i oprema uzeti u finansijski lizing , alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, uključujući stanove , stambene zgrade i odmarališta koji

Zakon o sudskim taksama (RS)

5) u sporovima o otkazu ugovora o najmu ili zakupu stvari, o otkazu ugovora o korišćenju, odnosno zakupu stana ili podstanarskog ugovora i u sporovima za iseljenje iz stana - iznos od 4.000 dinara;

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga (RS)

Na računima grupe 02 - Sopstvene nekretnine, postrojenja i oprema (u daljem tekstu: sopstvena osnovna sredstva), iskazuju se zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema u vlasništvu davaoca finansijskog lizinga ili uzeti u finansijski lizing , alat i inventar s kalkulativnim otpisom, investicione nekretnine i ostale nekretnine, postrojenja i oprema, uključujući i stanove , stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za pribavljanje

Odluka o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti i načinu vođenja evidencije preuzetih polisa (RS)

U petoj rubrici obrasca polise je natpis "Napomene" i prostor u koji se upisuju identifikacioni podaci o primaocu lizinga , odnosno zakupcu (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, poštanski broj i prebivalište - ulica i broj, broj ulaza i broj stana za fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj, PIB, poštanski broj, sedište, ulica i broj za pravno lice). Ako u vreme izdavanja nove polise šteta po ranijim polisama nije ušla u obračun malusa u nekoj od ranijih polisa - u ovu

Uredba o Klasifikaciji delatnosti (RS)

- iznajmljivanje stambenih i kancelarijskih kontejnera

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje (RS)

Na računima grupe 02 - Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, iskazuju se zemljišta, šume i višegodišnji zasadi, građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja i oprema u vlasništvu pravnog lica, postrojenja i oprema uzeti u finansijski lizing , alat i inventar s kalkulativnim otpisom, kao i ostale nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, uključujući stanove , stambene zgrade i odmarališta, koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za njihovo

Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (RS)

Romi su ponekad diskriminisani pri ulasku na različita javna mesta, kao što su klubovi, diskoteke i bazeni. To je potvrđeno u probnim slučajevima ulaska na javna mesta, koje su sprovele neka udruženja građana. Zabeleženi su i slučajevi diskriminacije od privatnih lica koja nisu Romi prilikom iznajmljivanja stanova .

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za berze i brokersko-dilerska društva (RS)

Na računima grupe 02 - Nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se zemljišta, građevinski objekti, investicione nekretnine, oprema u vlasništvu pravnog lica, oprema uzeta u finansijski lizing , alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine i oprema uključujući stanove , stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina i opreme.

Odluka o kriterijumima za klasifikaciju bilansne aktive i vanbilansnih stavki prema stepenu naplativosti i visini posebne rezerve banaka i drugih finansijskih organizacija (RS)

potraživanja po kreditima odobrenim fizičkom licu, izuzev stambenih kredita, i to ako je mesečna obaveza za otplatu odobrenog kredita - uključujući i obaveze po osnovu revolving kreditnih kartica, po osnovu već korišćenih kredita, po osnovu aktiviranih jemstava po kreditima, po osnovu 50% iznosa datih jemstava po kreditima i po osnovu obaveza iz ugovora o finansijskom lizingu - veća od 30% redovnih neto mesečnih prihoda tog fizičkog lica, ili ako je fizičko lice kome je odobren kredit položilo

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (SCG)

Isključiva nadležnost suda Savezne Republike Jugoslavije postoji u sporovima o pravu svojine i o drugim stvarnim pravima na nepokretnosti, u sporovima zbog smetanja poseda na nepokretnosti, kao i u sporovima nastalim iz zakupnih ili najamnih odnosa u pogledu nepokretnosti, ili iz ugovora o korišćenju stana ili poslovnih prostorija, ako se nepokretnost nalazi na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije.

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike (RS)

računima grupe 02 - Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, iskazuju se zemljišta, šume i višegodišnji zasadi, osnovno stado, građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja i oprema u vlasništvu pravnog lica, postrojenja i oprema uzeta u finansijski lizing , alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva uključujući stanove , stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za berze i berzanske posrednike (RS)

Na računima grupe 02 - Nekretnine i oprema, iskazuju se zemljišta, građevinski objekti, investicione nekretnine, oprema u vlasništvu pravnog lica, oprema uzeta u finansijski lizing , alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine i oprema uključujući stanove , stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina i opreme.

Zakon o sudovima (RS)

ž) sporove o otkazu ugovora, o najmu ili zakupu stvari ili poslovnih prostorija i sporove iz stambenih odnosa;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Okrivljeni je ispoljio drsko i bezobzirno ponašanje kada je u stanu, koji je iznajmio . D., nakon kraće rasprave oko duga za kiriju , bez odobrenja vlasnika predmeta . D., iz stana uzeo DVD plejer i muzičku liniju, ali ga je u trenutku napuštanja stana sprečila policijska patrola.

...

PITANjE: da li tužilac zaista može da koristi sva imovinska prava na svom stanu u Skoplju, imajući u vidu pri tome ne samo pravo iznajmljivanja stana već i druga imovinska prava kao što su pravo da stan otuđi, zameni i dr.i da nakon toga donese odluku o tužbi.

...

Organizovanje prostitucije preko agencije za poslovnu pratnju ( iznajmljivanje stanova za te svrhe, angažovao lica koja se se javljaju na telefon, vozača i više ženskih lica za vršenje prostitucije) je posredovanje u vršenju prostitucije.

...

Kada je stambena zgrada na osnovu zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. godine postala društvena svojina korisnik je opština, pa kako je preneta na besplatno korišćenje pravnom prethodniku tuženika, to je stambena zgrada u vlasništvu Republike Srbije, na osnovu čl. 1 zakona o sredstvima u svojini republike Srbije.

...

Kada je stambena zgrada na osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. godine postala društvena svojina korisnik je opština, pa kako je preneta na besplatno korišćenje pravnom prethodniku tuženika, to je stambena zgrada u vlasništvu Republike Srbije, na osnovu člana 1. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije

...

Prestanak ograničenja u pogledu sticanja prava svojine na stambene zgrade i stanove , poslovne zgrade i poslovne prostorije, isključuje mogućnost primene Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, a time i pokretanje odnosno dovršenje započetih, nedovršenih postupaka

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-908/2010-04 (_)

Da li obveznik PDV - Društvo za iznajmljivanje nekretnina "Dipos" d.o.o. ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada zaključi ugovor o zakupu stambenog objekta sa licem koje će taj objekat koristiti za stambene potrebe (pri čemu se ne radi o licu iz čl. 24. st. 1. tač. 16) Zakona o PDV)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2660/2009-04 (_)

a) Poreski tretman prometa usluga koji vrši obveznik PDV -"Dipos" d.o.o. na osnovu ovlašćenja predviđenih Ugovorom o davanju na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije namenjenih za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatskih i drugih stranih predstavnika, trgovinskih i drugih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji, zaključenim između Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Društva za iznajmljivanje

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

3. Tuženi se po razvodu preselio u iznajmljeni stan . U periodu od rođenja maloletne pa sve do pre par meseci tuženi nije pokazivao nikakvo interesovanje za maloletnu , niti je davao izdržavanje za nju.