Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


NAPOMENA:
Danom stupanja na snagu Tarife za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma ("Sl. glasnik RS", br. 45 od 22. maja 2013), prestaju da važe odredbe Tarife naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS ("Službeni glasnik RS", br. 94/09, 30/11 i 98/11), koje se odnose na tarifnu klasu 2.
-----------------------------
Na osnovu ovlašćenja iz člana 163. stav 6. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni list SCG", broj 64/04) i člana 23. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije,
Upravni odbor Organizacije proizvođača fonograma Srbije donosi

TARIFU

NAKNADA KOJU OD KORISNIKA NAPLAĆUJE OFPS

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 94 od 12. novembra 2009, 30/11, 98/11, 45/13)

PRETHODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom tarifom naknada koju od korisnika naplaćuje O.F.P.S. (u daljem tekstu: Tarifa) utvrđuje se visina i način obračuna naknade koju je korisnik po zakonu dužan da plati za određeni oblik iskorišćavanja predmeta zaštite, fonograma, koji čine repertoar O.F.P.S.-a.
Kao subjekat isključivih imovinskopravnih ovlašćenja O.F.P.S., u skladu sa odredbama ove tarife, sa zainteresovanim korisnicima zaključuje ugovore o neisključivom ustupanju ovlašćenja na određeni oblik korišćenja svih predmeta zaštite sa repertoara O.F.P.S.-a, kojim se bliže regulišu uslovi korišćenja repertoara, visina i način plaćanja naknade, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Član 2.

Naknada se naplaćuje od korisnika na osnovu i u skladu sa odredbama ove tarife, kao i u skladu sa odredbom člana 125. Zakona o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: Zakon).

POJAM POJEDINIH IZRAZA

Član 3.

Fonogram je zapis zvuka, odnosno određenog niza zvukova, na nosaču zvuka.
Pod fonogramom, u smislu ove tarife, smatra se originalni snimak na kome je zvuk, odnosno slika sa zvukom, snimljen na analogni, odnosno digitalni način, audio, video, TV, filmskom ili bilo kojom drugom sadašnjom i budućom tehnikom i postupkom ili kombinacijom tih tehnika i postupaka. Pravo na postojećem fonogramu nije ni na koji način ograničeno ugrađivanjem fonograma u videogram.
Play back, karaoke i sl. je korišćenje fonograma kao tonske osnove za nastup izvođača čija je interpretacija snimljena na fonogramu, uz moguću nadogradnju vokalnim i instrumentalnim izvođenjem uživo preko fonograma.

Član 4.

Repertoar O.F.P.S.-a čine fonogrami:
1) domaćih proizvođača fonograma i nosilaca srodnih prava, članova O.F.P.S.-a, koji su O.F.P.S.-u ugovorom ustupili svoja isključiva imovinskopravna ovlašćenja, u skladu sa članom 150. Zakona;
2) domaćih proizvođača fonograma i nosilaca srodnih prava, čija prava O.F.P.S. štiti u skladu sa članom 167. Zakona;
3) svih stranih proizvođača fonograma i nosilaca srodnih prava, u skladu sa Zakonom i međunarodnom praksom.

Član 5.

Korisnik je pravno ili fizičko lice koje na teritoriji države Republike Srbije, obavljajući svoju registrovanu delatnost, javno koristi repertoar O.F.P.S.-a, kao i svako drugo lice koje javno koristi repertoar O.F.P.S.-a.

Član 6.

Način korišćenja repertoara obuhvata:
1) emitovanje, putem radio i TV stanica (analogne i digitalne), uključujući satelitske programe, kablovske, radio i TV stanice, kao i simultano emitovanje preko telefona, interneta i dr. Korišćenje repertoara za emitovanje fonograma putem interneta ne obuhvata "donjnload" koji je predmet posebnog ugovaranja između nosilaca prava i korisnika;
2) javno saopštavanje (u daljem tekstu: saopštavanje), kojim su obuhvaćeni korisnici koji obavljajući svoju delatnost ili na drugi način, u objektima i drugim prostorima koriste repertoar (restorani, hoteli, noćni klubovi, diskoteke, trgovine, tržni centri, sportske hale, stadioni, sajamske hale, prevozna sredstva, škole plesa, fintes centri i dr. objekti i prostori);
3) javno saopštavanje fonograma koji se emituje, a sve u skladu sa članom 125. Zakona.* Obaveza plaćanja naknade za saopštavanje ne zavisi od načina korišćenja koje može biti direktno (korišćenjem uređaja za reprodukciju tonskih nosača) ili indirektno (korišćenjem radio i TV prijemnika i drugih uređaja za reprodukciju repertoara koji se emituje).

Član 7.

Prihod u smislu ove tarife je prihod koji korisnik ostvaruje po svim osnovama (prihodi dobijeni iz budžeta republike ili lokalne samouprave, prihodi od sponzora, donatora i sl., prihodi od prodaje reklamnog vremena i prostora, konzumacija jela i pića, rezervacija, kao i svi drugi načini ostvarivanja prihoda), bez ikakvih umanjenja.
Trošak u smislu ove tarife je zbir svih napravljenih troškova koje korisnik ima obavljajući delatnost u okviru koje koristi repertoar, bez obzira da li su plaćeni.
Minimalna nanada u smislu ove tarife je najniži iznos naknade koji se naplaćuje za iskorišćavanje predmeta zaštite koji čine repertoar O.F.P.S.

OBAVEZE KORISNIKA REPERTOARA

Član 8.

Korisnici fonograma dužni su:
1) da ispune svoju zakonsku obavezu i pribave dozvolu zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava na iskorišćavanje predmeta zaštite sa repertoara O.F.P.S. i da plate naknadu u skladu sa članom 125. Zakona i članom 10. Tarife;
2) da redovno obaveštavaju O.F.P.S. o svim činjenicama koje su relevantne za obračun naknade koja se plaća prema i u skladu sa odredbama ove tarife;
3) da u slučaju spora oko visine naknade, plate O.F.P.S.-u, iznos naknade predviđen ovom tarifom, na poseban račun O.F.P.S.-a sa koga se sredstva ne raspoređuju nosiocima prava do pravosnažnog okončanja spora.

Član 9.

Korisnik iz reda javnog saopštavanja je dužan da u pisanoj formi, putem redovne ili elektronske pošte ili korišćenjem obrasca koji se nalazi na sajtu O.F.P.S.-a prijavi svako korišćenje repertoara.

Član 10.

Svako korišćenje repertoara O.F.P.S.-a obavezuje korisnika da plati naknadu i ispuni i druge obaveze predviđene Zakonom i ovom tarifom, bez obzira na to da li ima ili nema zaključen ugovor sa O.F.P.S.-om.
U slučajevima neovlašćenog korišćenja predmeta zaštite koji čine repertoar O.F.P.S.-a, ovlašćeni zastupnik O.F.P.S.-a ima pravo da takvo korišćenje evidentira i da o tome sačini odgovarajući zapisnik.
Nepoštovanje obaveza predviđenih odredbama Zakona, ove tarife i korišćenje repertoara bez prethodnog odobrenja (dozvole) dobijene od O.F.P.S.-a, smatra se neovlašćenim, odnosno predstavlja ponašanje koje je suprotno važećim zakonskim propisima te je podobno za primenu odredbi čl. 187. i 188. Zakona o autorskom i srodnim pravima kojima je takvo ponašanje predviđeno kao privredni prestup i prekršaj, kao i odredbi člana 199. Krivičnog zakonika, prema kome se ovakvo ponašanje smatra krivičnim delom.

Član 11.

Ustupljeno pravo je neisključivo pravo na korišćenje fonograma u skladu sa odredbama ove tarife. Ustupljeno pravo ne sadrži u sebi pravo korisnika da bez posebne pisane saglasnosti vlasnika, odnosno nosioca prava, koristi fonograme za:
1) proizvodnju videograma;
2) snimanje i emitovanje reklamnih poruka;
3) povezivanje sa robnom markom;
4) identifikaciju radio, odnosno TV stanice;
5) premontiravanje i adaptaciju snimka (ovo ne isključuje pravo emitovanja dela snimka kao samostalne celine);
6) promociju događaja koji nisu deo emitovanja;
7) emitovanje koje bi moglo biti upotrebljeno kao kleveta izvođača, autora ili producenta;
8) ustupanje fonograma ili dela fonograma u mobilnoj telefoniji.

OBRAČUN NAKNADE

Član 12.

Ako drugačije nije uređeno ovom tarifom, osnovicu za obračun naknade čini ukupan prihod, koji korisnik ostvaruje obavljajući delatnost u okviru koje koristi repertoar O.F.P.S.-a.
Ako korisnik ne ostvaruje prihod, osnovicu za obračun naknade čini trošak koji korisnik ima obavljajući delatnost u okviru koje koristi repertoar.
Naknada se obračunava primenom procenta na osnovicu bliže opisanu st. 1. i 2. ovog člana, prema odgovarajućem tarifnom broju.
Ako se prihodi, odnosno troškovi korisnika ne mogu pouzdano utvrditi ili je utvrđivanje prihoda, odnosno troškova ili srazmernosti