Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 25. i 32. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik SRS", br. 35/94),
Ministar trgovine i turizma u sporazumu sa ministrom za zdravlje i ministrom zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANjU, MINIMALNIM USLOVIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 66/94 i 3/95)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom razvrstavaju se ugostiteljski objekti po vrstama usluga koje pružaju i propisuju minimalni uslovi u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja ugostiteljskih objekata, kao i uslovi, način i postupak njihove kategorizacije.

Član 2.

Ugostiteljskim objektom, u smislu ovog pravilnika, smatra se objekat, prostorija, odnosno prostor u kome se pružaju usluge smeštaja, priprema i proizvodi hrana i obavljaju drugi radni procesi u vezi s pružanjem ugostiteljskih usluga,a koji u građevinskom, tehnološkom i funkcionalnom pogledu čine celinu.
Ugostiteljskim objektom, u smislu ovog pravilnika, smatraju se i sobe, odnosno kuće i stanovi za odmor, koji se iznajmljuju turistima.

Član 3.

Uslovi u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja propisani ovim pravilnikom odnose se i na odmarališta i druge slične objekte, u kojima se pružaju usluge i trećim licima.

II. RAZVRSTAVANjE UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

Član 4.

Ugostiteljski objekti razvrstavaju se prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se pretežno pružaju u objektu, načinu njihovog pružanja i prema organizaciono-tehničkim karakteristikama ugostiteljskih objekata.

Član 5.

Ugostiteljski objekti se razvrstavaju u:
1) ugostiteljske objekte za smeštaj,
2) ugostiteljske objekte za ishranu i piće.

1. Ugostiteljski objekti za smeštaj

Član 6.

Ugostiteljski objekat za smeštaj jeste: hotel, motel, pansion, turistički apartman, turističko naselje, kamp, kuća i stan za odmor, soba za iznajmljivanje, odmaralište i drugi objekti namenjeni odmoru i rekreaciji posebnih kategorija korisnika.
Ugostiteljski objekat za smeštaj jeste i prenoćište, konačište i drugi objekat koji pruža usluge smeštaja nezavisno od naziva pod kojim posluje.

Član 7.

Hotel je objekat koji pruža usluge smeštaja, usluge ishrane i pića, kao i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu. Hotel je u smislu ovog pravilnika i ugostiteljski objekat koji pruža usluge smeštaja i samo usluge doručka (garni hotel). Hotel koji ima depandanse kao odvojene građevinske celine locirane u njegovoj neposrednoj blizini usluge smeštaja pruža u depandansu, a usluge ishrane i druge ugostiteljske usluge, po pravilu, u osnovnom objektu (hotel).
Motel je objekat lociran uz saobraćajnice, namenjen kraćem boravku, odnosno zadržavanju gostiju, u kome se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića, kao i usluge smeštaja vozila gostiju.
Turistički apartman je objekat koji je namenjen i opremljen za pružanje usluga smeštaja i samostalnu pripremu hrane. Turistički apartman može biti pojedinačni građevinski objekat ili deo građevinske celine s više apartmana (apartmanski blok).
Apartmansko naselje je skup više pojedinačnih apartmana, odnosno apartmanskih blokova koji čine prostorno i funkcionalno organizovanu celinu za pružanje usluga smeštaja, ishrane i drugih usluga za potrebe apartmanskog naselja.
Turističko naselje je skup objekata za smeštaj tipa bungalova, paviljona ili i vila, izgrađenih, po pravilu, od trajnijeg materijala, s izdvojenim zajedničkim objektima za pružanje usluga ishrane, pića i drugih usluga uobičajenih u ugostiteljstvu.
Pansion je objekat koji pruža usluge smeštaja i ishrane (pansionske usluge), po pravilu, za duži boravak.
Kamp je objekat u kome se na uređenom prostoru turistima iznajmljuje prostor za kampovanje, uređaji i oprema za kampovanje (šatori, kamp kućice i dr.).
Kuća i stan za odmor jeste objekat u svojini građana u kome se turistima pružaju usluge smeštaja ili i usluge ishrane.
Soba za iznajmljivanje jeste deo stambene zgrade, odnosno stana, u kome se turistima pružaju usluge smeštaja, ili i usluge ishrane.
Odmarališta i drugi objekti namenjeni odmoru i rekreaciji posebnih kategorija korisnika (dečja i omladinska odmarališta, planinarski i lovački domovi i kuće i dr.) su objekti zatvorenog tipa koji pružaju usluge smeštaja i ishrane ili samo smeštaja zaposlenima, deci i omladini, odnosno, članovima udruženja i organizacija osnivača odmarališta.

2. Ugostiteljski objekti za ishranu i piće

Član 8.

Ugostiteljski objekat za ishranu i piće jeste: restoran, kafana, bife, bar, picerija, pivnica, kafe-poslastičarnica, pečenjara, mlečni restoran, ekspres restoran, restoran sa samoposluživanjem, nacionalna kuća, objekat za brzu pripremu hrane, kiosk i slični ugostiteljski objekti u kojima se prodaja jela i pića vrši preko šaltera.
Ugostiteljski objekt za ishranu i piće je i kafeterija, čajdžinica, gostionica, krčma i drugi objekat koji pruža usluge ishrane i pića ili samo pića nezavisno od naziva pod kojim posluje.

Član 9.

Restoran je ugostiteljski objekat u kome se pripremaju i za stolom uslužuju topla i hladna jela, pića i napici po pravilu, za vreme glavnog obroka (ručak ili večera).
Restorani se razvrstavaju u:
1) klasične i
2) specijalizovane.
U klasičnom restoranu se, pored jela domaće kuhinje, pripremaju i uslužuju jela internacionalne kuhinje, odnosno jela koja su po nazivu, vrsti namirnica od kojih se pripremaju i načinu pripremanja opšte poznata u svetu. za vreme glavnog obroka klasični restoran mora nuditi gostima najmanje jedan meni s tri jela.
Restoran u kome se pripremaju i uslužuju posebne vrste jela jeste specijalizovani restoran (nacionalni, lovački, riblji, dijetalni i dr.).

Član 10.

Kafana je objekat u kome se uslužuju pića, napici, pretežno jednostavna jela (sve vrste doručka, suhomesnati proizvodi, mala gotova jela i sl.) i jednostavne poslastice.
Bife je objekat u kome se uslužuju pića, napici i pretežno hladna jela (suhomesnati proizvodi i prerađevine, sirevi i sl.).
Bar je objekat u kome se uslužuju pića i napici ili i pića i jednostavna topla i hladna jela koja se, po pravilu, pripremaju na očigled gostiju i uslužuju za pultom ili točionicom pića (aperitiv bar, kafe bar, sendvič bar, salat bar, ekspreso bar, snek bar i dr.). Bar koji, pored usluga pića, pruža i usluge zabave (ples, muzički i kabare programi i sl.) jeste: noćni bar, disko bar, dansing bar, kabare bar, i slične vrste barova.
Picerija i slični ugostiteljski objekat (špagetare i dr.) je objekat u kome se pripremaju i uslužuju jela od testa i testenina, pića i napici.
Pivnica je objekat u kome se pretežno uslužuju različite vrste piva i pripremaju i uslužuju topa i hladna jela specifičnog asortimana (hladni naresci, slana peciva, kobasice i sl.).
Kafe-poslastičarnica je objekat u kome se pripremaju i uslužuju ili samo uslužuju poslastice, sladoled, pića i napici.
Mlečni restoran i slični objekti (picerije, burekdžinice i dr.) su objekti u kojima se pripremaju i uslužuju (za stolom ili na principu samoposluživanja), sve vrste finog peciva, burek, pite, mlečna jela, poslastice, bezalkoholna pića i napici.
Ekspres restoran i restoran sa samoposluživanjem je objekat u kome se uslužuju na principu samoizbora i samoposluživanja unapred pripremljena i izložena topla i hladna jela, pića i napici.
Pečenjara je objekat u kome se pripremaju i uslužuju sve vrste pečenja, alkoholna i bezalkoholna pića.
Nacionalna kuća, restoran domaće kuhinje, čarda i slični objekti su objekti čija spoljna arhitektura i enterijer, kao i ponuda jela i pića koja se pripremaju i uslužuju odgovaraju etno obeležjima područja na kome se objekat nalazi, odnosno objekti sa specifičnim asortimanom jela domaće kuhinje.
Ćevabdžinica, gril i drugi objekti za brzu pripremu hrane su objekti u kojima se gostima, po pravilu, za pultom ili točionicom pića uslužuju pretežno jela s roštilja ili druga jela koja se brzo pripremaju pića i napici.
Kiosci i slični ugostiteljski objekti (radnje na automobilskoj šasiji sa sopstvenim pogonom i bez sopstvenog pogona - prikolice i slični objekti montažnog tipa) su objekti u kojima se pripremaju hladna i jednostavna topla jela (proizvodi od mlevenog mesa, komadnog mesa, palačinke, hot-dog i sl.), a prodaja jela i pića vrši se preko šaltera.

III. MINIMALNI USLOVI KOJE MORAJU ISPUNjAVATI UGOSTITELjSKI OBJEKTI

: