Traženo: iznajmljivanje nepokretnosti

Ukupno nađeno: 156 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 149 pronadjenih primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

011316 Lizing -ostale nekretnine i oprema

513119 Lizing ostale nekretnine i oprema

Zakon o porezima na imovinu (RS)

8) državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu .

Pravilnik o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (RS)

8.1. Informacije o postojećoj i planiranoj dugotrajnoj materijalnoj imovini (značajnim postrojenjima, opremi i nekretninama ), uključujući imovinu pod lizingom , kao i prikaz tereta na imovini.

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (RS)

... Nekretnine , postrojenja, oprema i biološka sredstva (u daljem tekstu: osnovna sredstva), iskazuju se zemljišta, šume i višegodišnji zasadi, osnovno stado, građevinski objekti, investicione nekretnine , postrojenja i oprema u vlasništvu pravnog lica i preduzetnika, postrojenja i oprema uzeti u finansijski lizing , alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine ... nekretnina ...

Na računu 024 - Investicione nekretnine , iskazuju se nekretnine (zemljište ili zgrade - ili deo zgrade - ili i jedno i drugo), koje vlasnik ili korisnik lizinga , po osnovu finansijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi: (a) upotrebe za proizvodnju ili snabdevanje robom ili pružanje usluga ili za administrativne svrhe; ili (b) prodaje u okviru redovnog poslovanja, u skladu sa MRS

Na računu 650 - Prihodi od zakupnina, iskazuju se prihodi po osnovu zakupnine (operativnog lizinga ) nematerijalnih ulaganja, nekretnina , postrojenja i opreme.

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga (RS)

Sopstvene nekretnine , postrojenja i oprema (u daljem tekstu: sopstvena osnovna sredstva), iskazuju se zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema u vlasništvu davaoca finansijskog lizinga ili uzeti u finansijski lizing , alat i inventar s kalkulativnim otpisom, investicione nekretnine i ostale nekretnine , postrojenja i oprema, uključujući i stanove, stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina ...

Na računu 024 - Investicione nekretnine , iskazuju se nekretnine (zemljište ili zgrade - ili deo zgrade - ili i jedno i drugo), koje davalac finansijskog lizinga , kao vlasnik ili korisnik lizinga , drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi upotrebe za sopstvene potrebe, u skladu sa MRS 40 i drugim relevantnim MRS.

05 - Sredstva data u zakup, iskazuju se predmeti lizinga , nekretnine , postrojenja, oprema i ostala sredstva, koja su davaoci finansijskog lizinga preuzeli u zamenu za nenaplaćena potraživanja po osnovu plasmana u finansijski lizing , zaduženjem odgovarajućeg računa ove grupe i odobrenjem računa 110 - Predmeti lizinga ... Nekretnine ...

... lizinga preuzetih u zamenu za nenaplaćena potraživanja za sopstvene potrebe, iskazuje se odobrenjem računa 110 - Predmeti lizinga preuzeti u zamenu za nenaplaćena potraživanja, a zaduženjem odgovarajućeg računa grupe 02 - Sopstvene nekretnine , postrojenja i oprema. Davanje predmeta lizinga preuzetih u zamenu za nenaplaćena potraživanja u lizing , iskazuje se odobrenjem računa 110 - Predmeti lizinga ... lizinga ... lizinga ... lizinga ... lizinga ... lizinga ...

Aktiviranje predmeta lizinga , od kojih je primalac lizinga odustao pre isporuke, za sopstvene potrebe, iskazuje se odobrenjem računa 130 - Predmeti lizinga i zaduženjem odgovarajućeg računa grupe 02 - Sopstvene nekretnine , postrojenja i oprema.

Na računima grupe 14 - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, iskazuju se nematerijalna ulaganja, zemljišta, građevinski objekti i druge nekretnine i postrojenja, oprema i ostala sredstva namenjena prodaji, koja su preneta sa računa korišćenih sredstava na osnovu odluke o prodaji ili ih je davalac finansijskog lizinga stekao u postupku prinudne naplate, kompenzacijom i sl. i sredstva poslovanja koje će biti obustavljeno, a sredstva otuđena, u skladu sa MSFI 5.

Na računu 540 - Troškovi amortizacije, iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava obračunati prema računovodstvenoj politici davaoca finansijskog lizinga , odobrenjem odgovarajućih računa ispravke vrednosti nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava u okviru grupa računa 01 - Nematerijalna ulaganja i 02 - Sopstvene nekretnine , postrojenja i oprema.

Na računima grupe 57 - Ostali rashodi, iskazuju se gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina , postrojenja, opreme i ostalih sredstava, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje predmeta lizinga i ostalih sredstava preuzetih u zamenu za nenaplaćena potraživanja, gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti i učešća u kapitalu, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja,

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje se plaća turistička naknada, razvrstavanju delatnosti u grupe po stepenu povezanosti, načinu plaćanja turističke naknade i uslovima za oslobađanje od obaveze plaćanja turističke naknade (RS)

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

kopneni prevoz putnika; taksi prevoz; ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju; prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima; vazdušni prevoz putnika; odmarališta i slični objekti za kraći boravak; ostali smeštaj; ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane; iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima; iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport; iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport; iznajmljivanje i lizing ...

Zakon o finansijskom lizingu (RS)

Davalac lizinga ne može opteretiti hipotekom nepokretnost koju je dao u finansijski lizing .

Zakon o sportu (RS)

16) overene fotokopije ugovora o uzimanju nepokretnosti i opreme u zakup i lizing ;

Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora (RS)

9) zapisnik o primopredaji predmeta lizinga je dokument koji, za svaku pojedinačnu isporuku, odnosno davanje na korišćenje nepokretnosti - predmeta lizinga , potpisuju isporučilac i primalac lizinga , a koji obavezno sadrži: poslovno ime i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište isporučioca, davaoca i primaoca lizinga , precizno određenje predmeta lizinga , broj i datum ugovora o lizingu po kome se isporuka vrši, kao i datum i mesto isporuke.

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za Narodnu banku Srbije (RS)

Na računu 350 iskazuju se nekretnine (zemljište ili zgrada, ili deo zgrade, ili i jedno i drugo) koje vlasnik (ili korisnik finansijskog lizinga ) drži radi ostvarivanja prihoda od izdavanja nekretnina ili radi uvećanja vrednosti kapitala, ili i jednog i drugog, ali ne radi upotrebe za sopstvene potrebe ili prodaje u okviru redovnog poslovanja, u skladu s MRS 40 i drugim relevantnim standardima.

Pravilnik o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane operatora sa značajnom tržišnom snagom u oblasti elektronskih komunikacija (RS)

Nekretnine , postrojenja i oprema (NPO) su sva materijalna sredstva koja se koriste za proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga, zatim za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe i koja se koriste više od jedne godine.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Spor za isplatu naknade za privremeni boravak jednog lica u kući drugog lica nije spor iz zakupnih ili najamnih odnosa na nepokretnosti pa se za takav spor mesna nadležnost suda može odrediti primenom člana 56.ZPP.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

OBJAŠNjENjE poreskog tretmana prenosa prava na nepokretnosti po osnovu finansijskog lizinga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-908/2010-04 (_)

Da li obveznik PDV - Društvo za iznajmljivanje nekretnina "Dipos" d.o.o. ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada zaključi ugovor o zakupu stambenog objekta sa licem koje će taj objekat koristiti za stambene potrebe (pri čemu se ne radi o licu iz čl. 24. st. 1. tač. 16) Zakona o PDV)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2660/2009-04 (_)

prometa usluga koji vrši obveznik PDV -"Dipos" d.o.o. na osnovu ovlašćenja predviđenih Ugovorom o davanju na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije namenjenih za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatskih i drugih stranih predstavnika, trgovinskih i drugih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji, zaključenim između Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Društva za iznajmljivanje nekretnina ...

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Davalac lizinga daje u zakup korisniku lizinga sledeće nepokretnosti :