Traženo: ugrožavanje životinja

Ukupno nađeno: 278 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 277 pronadjenih primera ovde su prikazana 44 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika (RH)

PROMET ŽIVOTINjA IZVAN ZARAŽENOGA I/ILI UGROŽENOGA PODRUČJA

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (RH)

Premještanje životinja prijemljivih vrsta unutar ugroženog područja

Mjere koje se moraju primjenjivati na svježe meso životinja prijemljivih vrsta koje potječu iz ugroženog područja i na mesne proizvode proizvedene od takvog mesa

Mjere koje se odnose na mlijeko i mliječne proizvode životinja prijemljivih vrsta proizvedene u ugroženom području

Prijevoz i razbacivanje gnoja i gnojnice dobivenih od životinja prijemljivih vrsta u ugroženom području

Mjere koje se odnose na druge životinjske proizvode proizvedene u ugroženom području

- uporaba kopitara koji se drže na gospodarstvima smještenim u zaraženom i ugroženom području na kojima nema životinja prijemljivih vrsta dopuštena je u zaraženom području, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće mjere čišćenja i dezinfekcije, a u objektima smještenim u ugroženom području ta uporaba nije ograničena;

2.2.3. Prikupljanje sjemena, jajnih stanica i embrija kopitara s gospodarstava na kojima se ne drže životinje prijemljivih vrsta i koja se nalaze u zaraženim i ugroženim zonama, te slanje sjemena, jajnih stanica i embrija kopitara namijenjenih životinjama primateljicama na gospodarstava koja ne drže životinje prijemljivih vrsta, može se obavljati bez ograničenja.

2.2.4. Dolazak vlasnika kopitara, veterinara, osjemenjivača i potkivača na gospodarstvo u ugroženom području na kojemu se drže životinje prijemljivih vrsta, ali za koje ne vrijede ograničenja predviđena člankom 4. do 10. ovoga Pravilnika, dopušten je pod sljedećim uvjetima:

DODATNE MJERE KOJE SE PRIMJENjUJU NA PROIZVODNjU SVJEžEG MESA žIVOTINjA PRIJEMLjIVIH VRSTA KOJE POTJEčU IZ UGROžENOG PODRUčJA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RH)

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj ravnatelj zdravstvene ustanove ako u izvanrednim okolnostima kada je ugrožen proces pružanja zdravstvene zaštite ili postoji neposredna opasnost po život i zdravlje osoba bez odgađanja o tim okolnostima ne obavijesti ministarstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (članak 63. stavak 2.).

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (RH)

(b) brisanjem s popisa graničnih veterinarskih postaja kada prestanu udovoljavati uvjetima utvrđenim u Dodatku <lat>II</lat>. ovoga Pravilnika te posebno u slučajevima kad je ugroženo zdravlje ljudi odnosno životinja .

- ne dovodeći u pitanje članak 19. ovoga Pravilnika, iznimno se podvrgava identifikacijskom i fizičkom pregledu ako postoji bilo kakva mogućnost ugrožavanja zdravlja ljudi ili životinja .

Uredba o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša (RH)

- Pojava, podrijetlo (po mogućnosti), razmjeri slučajeva znatnog onečišćenja (poput mrlje od nafte i naftnih derivata) i njihov utjecaj na životinjske organizme koji su fizički ugroženi tim onečišćenjem (8.2.2.).

Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta (RH)

3) Nadležno tijelo izdaje odobrenje iz stavka 2. ovoga članka samo ako puštanje ne ugrožava zdravstveni status akvatičnih životinja na mjestu puštanja i uz osiguravanje poduzimanja odgovarajućih mjera smanjivanja rizika.

3) Nadležno tijelo može izdati odobrenja iz stavka 2. ovoga članka samo ako puštanje ne ugrožava zdravstveni status akvatičnih životinja na mjestu puštanja i mora osigurati poduzimanje odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

Kazneni zakon (RH)

(1) Tko protivno propisima otpusti, unese ili ispusti količinu tvari ili ionizirajućeg zračenja u zrak, tlo, podzemlje, vodu ili more kojom se može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti njihova kakvoća ili se mogu u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje , bilje ili gljive, ili se može ugroziti život ili zdravlje ljudi,

(2) Tko protivno propisima odbacuje, odlaže, sakuplja, skladišti, obrađuje, uvozi, izvozi ili prevozi otpad ili posreduje u tome ili s njim uopće gospodari ili postupa na način koji može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje , bilje ili gljive, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi,

(1) Tko protivno propisima rukuje postrojenjem u kojem se odvijaju opasni postupci ili u kojem su pohranjene ili se koriste opasne tvari ili pripravci koji mogu izvan postrojenja trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje , bilje ili gljive, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi,

(1) Tko protivno propisima proizvodi, prerađuje, rukuje, koristi, posjeduje, skladišti, prevozi, uvozi, izvozi ili odlaže nuklearni materijal ili druge opasne radioaktivne tvari tako da može trajnije ili u većoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje , bilje ili gljive, zajednice životinja , biljaka ili gljiva, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi,

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (RH)

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Agencija ako bez odgađanja ne izvijesti ministarstvo nadležno za zdravstvo, ministarstvo nadležno za socijalnu skrb, odnosno ministarstvo nadležno za obitelj i međugeneracijsku solidarnost u djelokrugu obiteljskih centara i usluga međugeneracijske solidarnosti o štetnim neželjenim događajima koji ugrožavaju sigurnost zdravstvenog postupka određenoga nositelja zdravstvene djelatnosti ili sigurnost korisnika usluga

Pravilnik za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (RH)

4.4. Pravila o odstranjivanju specificiranog rizičnog materijala navedena u ovom Poglavlju ne primjenjuju se na materijal kategorije jedan kako je određeno posebnim propisom o uništavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudiŠ63Ć koji se koristi pod nadzorom nadležnog tijela za hranidbu ugroženih i zaštićenih vrsta nekrofagnih ptica.

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (RH)

1. svjetlosno onečišćenje okoliša jest emisija svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i uzrokuje osjećaj bliještanja, ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja, zbog neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja te remeti rast biljaka, ugrožava prirodnu ravnotežu na zaštićenim područjima, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba ili zračenjem

- zaštitom ugroženih vrsta biljnog i životinjskog svijeta i njihovih zaštićenih staništa,

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (RH)

(a) zaštita zdravstvenog stanja peradi, drugih domaćih i divljih životinja s posebnim naglaskom na egzotične bolesti životinja , zdravstvenu situaciju u okruženju, te mogućnosti ugrožavanja javnog zdravlja i zdravlja životinja u državama članicama;

Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (RH)

2.(a) Ako se veterinarskim pregledom utvrdi bilo koja bolest ili stanje koji bi mogli utjecati na javno zdravlje ili zdravlje životinja ili ugroziti dobrobit životinja , službeni veterinar o tomu obavještava subjekte u poslovanju s hranom.

Zakon o zračnom prometu (RH)

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član posade zrakoplova ako u slučajevima ugrožavanja sigurnosti zrakoplova ne postupi na način koji je u skladu s propisom donesenim na temelju ovog Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima (članak 92.).

Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (RH)

(f) se spriječi kontakt životinja , koji je moguće izbjeći, s drugim životinjama , a koji može ugroziti njihovu dobrobit.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (RH)

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji obavlja pretjecanje ili obilaženje kad, s obzirom na karakteristike ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu ili na tehnička svojstva vozila, ugrožava druge sudionike u prometu.

(1) Na županijskim i lokalnim cestama gonjenje stoke u stadu ili krdu mora nadzirati dovoljan broj goniča. Goniči su dužni stado ili krdo nadzirati i ravnati tako da se ne ugrožava i u što manjoj mjeri ometa promet.

(5) Policijska uprava ili postaja koja tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj za koji je propisana samo novčana kazna u utvrđenom iznosu do 1.000,00 kuna , u slučajevima kada prekršajem nije izazvano ometanje ili ugrožavanje drugih sudionika u prometu, odnosno ako je prekršaj osobito lake naravi a počinitelj nije prije činio slične prekršaje može umjesto novčane kazne sudioniku u prometu izreći mjeru usmenog ili pisanog upozorenja.

Pomorski zakonik (RH)

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj član posade broda, brodice ili jahte ako predmete ili tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost plovidbe ili znače opasnost od onečišćenja baci na plovni put (članak 65. stavak 2.).

7), članaka 994. 995. 996. 999. 1000. 1001. 1001.a, 1002. 1003. 1004. 1006. 1008. 1011. 1013. 1014. 1015. i 1016. ovoga Zakonika nastupi ekološka nesreća, odnosno izvanredni događaj ili vrsta događaja prouzročena djelovanjem ili utjecajima koji nisu pod nadzorom i imaju za posljedicu ugrožavanje života ili zdravlja ljudi i u većem obimu nanose štetu okolišu, novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, a novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna ...

Zakon o zaštiti prirode (RH)

(4) Zaštićenom zavičajnom udomaćenom svojtom može se utvrditi ona ugrožena baštinjena biljna sorta i/ili životinjska pasmina koja se razvila kao posljedica tradicionalnog uzgoja i čini dio hrvatske prirodne baštine.

sigovina ili fosila; odlaganje otpada i ispuštanje otpadnih voda; mijenjanje vodnog režima; odvoženje naplavina; gospodarsko korištenje prirodnih dobara; izvođenje meliorativnih zahvata; uklanjanje živica i drugih prirodnina; sadnja monokultura; skupljanje gljiva i biljaka i njihovih dijelova; uznemiravanje, ubijanje ili hvatanje životinja ; lov; ribolov; prometovanje; športsko-rekreacijske djelatnosti; postavljanje reklamnih i drugih oznaka; posjećivanje i razgledavanje; i druge aktivnosti koje mogu ugroziti ...

(2) Zabranjeno je bez opravdanog razloga uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje divljih životinja , smanjivanje brojnosti populacije divlje svojte (ubijanje, uklanjanje i sl.), uništavanje ili oštećivanje njezinog staništa ili mijenjanje njezinih životnih uvjeta u mjeri u kojoj bi svojta postala ugrožena . Opravdani razlog utvrđuje Ministarstvo.

(2) Rješenje i potvrda iz stavka 1. ovoga članka izdat će se samo ako se ne ugrožava divlje populacije životinja , gljiva ili biljaka na koje se odnosi.

(5) Pri aktivnostima iz stavka 1. ovoga članka i/ili provozu žive životinje , za koje je to propisano pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka, moraju se prevoziti i njegovati na način koji svodi na najmanju mjeru mogućnost ozljeđivanja, ugrožavanja zdravlja ili nehumanog postupanja, u skladu s posebnim propisima.

Odluka o nastavnom programu adventističkog vjeronauka za osnovnu školu (RH)

Odgojno-obrazovna postignuća: opisati peti i šesti dan stvaranja; znati nabrojiti neke od živih bića iz zraka i neke iz vode; znati podjelu kopnenih životinja i navesti neke primjere; u pravilima koja vladaju u prirodi, ljepoti i prilagođenosti živih bića prepoznati Stvoriteljevu mudrost; naučiti kako zaštititi i brinuti se za neke ugrožene životinjske vrste.

Zakon o veterinarstvu (RH)

(1) U slučaju pojave bolesti čiji uzrok još nije utvrđen, a koja se brzo širi i može ugroziti zdravlje životinja u Republici Hrvatskoj, ravnatelj može odrediti da se za zaštitu od takve bolesti primjenjuju sve ili pojedine mjere određene člankom 11. ovoga Zakona.

(3) Zaraženo i ugroženo područje određuje se u skladu s propisima o zaštiti od bolesti životinja .

(4) Ako nije drugačije propisano, veličinu zaraženog i ugroženog područja, ovisno o prirodi bolesti, konfiguraciji terena, biološkim čimbenicima, provedbi mjera kontrole zdravlja životinja , biosigurnosnih mjera i načinu uzgoja životinja , određuje ravnatelj.

30. popis životinja na gospodarstvima, zaraženim ili ugroženim područjima,

(1) Mjere za otkrivanje, sprječavanje i nadziranje zaraznih ili nametničkih bolesti životinja utvrđenih ovim Zakonom, u skladu s epizootiološkim stanjem i razinom ugroženosti , krajem svake tekuće godine za sljedeću godinu naređuje ministar.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

toga udario rukama po staklu na ulaznim vratima i razbio ga, oštetivši time centar za iznos od 148,93 kune . Da bi se radilo o beznačajnom kaznenom djelu u smislu odredbe čl. 28. KZ postupci počinitelja trebaju biti očito beznačajni, ne samo s obzirom na njegovu krivnju i nastupjelu posljedicu, već i obzirom na zaštićeno dobro i pravni sustav. Sud je ispustio iz vida da je optuženik djelo iz čl. 222. st. 3. KZ počinio na štetu državnog tijela čija je osnovna zadaća pružati pomoć najugroženijoj ...