Traženo: stručna sprema

Ukupno nađeno: 860 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 850 pronadjenih primera ovde je prikazano 20 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija za otpad, stručnoj spremi , kvalifikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji (CG)

Pravilnik o profilu stručne spreme za pradavače, voditelje i druge stručne radnike (CG)

Pravilnik o spaljivanju i/ili suspaljivanju otpada (CG)

Stručna sprema i kvalifikacija rukovodioca postrojenja

Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija (CG)

Stručna sprema i kvalifikacija rukovodioca deponije

Zakon o rudarstvu (CG)

<lat>VI</lat>. STRUČNA SPREMA ZA OBAVLjANjE ODREENIH POSLOVA PRI EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA

Zakon o insolventnosti privrednih društava (CG)

Stručna sprema upravnika

Zakon o srednjoj školi (CG)

<lat>III</lat>. Nastavni plan i program i sticanje stepena stručne spreme

Zakon o sudovima (CG)

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa službenika i namještenika, zarada i ostala prava, obaveze i odgovornosti iz rada, potrebna školska sprema , trajanje i obavljanje pripravničkog staža, uslovi za polaganje stručnog ispita i druga pitanja s tim u vezi, uređuju se propisima koji se primjenjuju na državne službenike i namještenike, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju (CG)

da važe: Zakon o usavršavanju nastavnog i vaspitnog osoblja ("Službeni list SRCG", br. 26/87); Zakon o finansiranju potreba u oblasti vaspitanja i obrazovanja, kulture i fizičke kulture ("Službeni list SRCG", br. 29/90 i 7/92); odredbe Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji svjedočanstava i diploma stečenih u inostranstvu ("Službeni list SRCG", br. 6/87), koje se odnose na nostrifikaciju i ekvivalenciju svjedočanstava o završenom osnovnom, srednjem obrazovanju, odnosno stečenom stepenu stručne spreme ...

Pravilnik o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja (CG)

... stručne ... stručno ... stručno ... stručnog ... stručnog ... stručne spreme ...

(1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o stručnoj spremi , ispitima i dozvolama za rad kontrolora letenja ("Službeni list SFRJ′′ br. 62/79) i prestaje da važi Uputstvo o sprovođenju postupaka izdavanja dozvola kontrolorima letenja i centrima za obuku (Primjena Direktive 2006/23/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta EU), broj: 03/1- 1282/1-11 od 16.09.2011. godine.

Zakon o željeznici (CG)

12) da li se u saobraćaju na infrastrukturi pravilno primjenjuju propisi o posijedanju vozova i vučnih vozila željezničkim radnicima i da li ti radnici ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme i obučenosti ili zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka, kao i da li se pravilno primjenjuju propisi o ukupnom radnom vremenu, ukupnom trajanju smjene i upravljanja vučnim vozilom voza, odmorima i o rasporedu u smjenama voznog i staničnog osoblja, kao i osoblja u drugim službenim mjestima;

14) zabrani obavljanje poslova i zadataka voznom, odnosno staničnom osoblju, koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu stručne spreme i obučenosti ili psihičke i fizičke sposobnosti za vršenje svojih poslova i zadataka, odnosno licu koje nema propisanu dozvolu za upravljanje vučnim vozilom, odnosno za regulisanje željezničkog saobraćaja na infrastrukturi;

Krivični zakonik Crne Gore (CG)

Ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi liječenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Ko se bez odgovarajuće stručne spreme uz naknadu bavi liječenjem životinja ili pružanjem drugih veterinarskih usluga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Ko se bez odgovarajuće stručne spreme uz naknadu bavi pružanjem pravne pomoći, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (CG)

Obavještenje iz stava 1 ovog člana treba da sadrži: ime i prezime djeteta, adresu gdje će se obrazovanje realizovati i ime i prezime i stručnu spremu lica koje će ga obrazovati.

Profil stručne spreme nastavnika predmetne nastave propisuje Ministarstvo.

Nastavnici koji imaju višu školsku spremu , odnosno višu školu za obrazovanje nastavnika mogu zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme u školi, ako se na konkurs ne prijavi nastavnik sa visokom stručnom spremom , odnosno nastavnik sa završenim fakultetom za obrazovanje nastavnika.

Zakon o stručnom obrazovanju (CG)

Priznavanje stručne spreme

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 10 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Donosilac opšteg akta samostalno utvrđuje uslove u pogledu stepena stručne spreme određene vrste zanimanja, znanja i sposobnosti, radnog iskustva i drugih posebnih uslova za obavljanje poslova radnog mesta

...

Radnik se ne može trajno rasporediti na radno mjesto za koje se traži niži stepen stručne spreme , bez njegovog pristanka

...

Zakonom je utvrđena visina ličnog dohotka koja radniku pripada u slučaju raspoređivanja na radno mjesto za koje se traži niži stepen stručne spreme određenog zanimanja, pa se to pitanje ne može uređivati pravilnikom preduzeća

...

Pravo na lični dohodak radnika koji je raspoređen na radno mjesto za koje se traži niži stepen stručne spreme uređeno je zakonom pa se ne može uređivati pravilnikom preduzeća

...

Opšti akt, kojim se uređuje sistematizacija poslova, treba da sadrži vrstu i stepen stručne spreme određene vrste zanimanja, kao i druge posebne uslove potrebne za vršenje poslova radnog mesta

...

Radnik ne može biti ni privremeno ni trajno raspoređen na radno mesto za koje po opštem aktu ne ispunjava uslove u pogledu stručne spreme

...

... stručnih zvanja u oblasti računovodstva, nije od značaja da li je odgovarajuća školska sprema ... spremu ... spremu ...

...

Kako tužiocu nije isplaćen lični dohodak onda mu zbog nezakonitog postupanja tuženog, pripada najveći lični dohodak prema stepenu njegove stručne spreme i radnog iskustva, budući da je njegovo ranije radno mesto ukinuto

...

Profil i stručna sprema nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u srednjoj školi utvrđuje se aktom ministarstva prosvijete i nauke

...

Zemljoradnik je svako lice koje zemljoradnjom obezbeđuje egzistenciju, bez obzira na stručnu spremu