hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: parkiralište javno

Ukupno nađeno: 80 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 72 pronadjena primera ovde su prikazana 22 nasumice izabrana.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

JAVNI OTVORENI I ZATVORENI PROSTORI (ČEKAONICE, RECEPCIJE, AUTOBUSKE, ŽELEZNIČKE I METRO STANICE, PERONI, PRISTANIŠTA, AERODROMI, LIFTOVI, PARKIRALIŠTA , GARAŽE I SL.)

Zakon o javnim putevima (RS)

Vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole iz člana 48. stav 2. ovog zakona, isključuje iz saobraćaja na javnom putu ovlašćeno lice iz stava 1. ovog člana i određuje mesto parkiranja vozila do pribavljanja posebne dozvole.

13) čišćenje snega i leda sa kolovoza javnog puta i saobraćajnih površina autobuskih stajališta, parkirališta , bankina, rigola.

Prostornim, odnosno urbanističkim planom, određuju se deonice javnog puta, odnosno putnog objekta sa dodatnim elementima (širi kolovoz, trotoar, raskrsnice za potrebe naselja, prostori za parkiranje , javna rasveta, svetlosna i druga signalizacija, biciklističke staze, pešačke staze i sl.), objekti i oprema koja odgovara potrebama naselja.

Ministar propisuje osnovne uslove koje autobuska stajališta i parkirališta , koja su deo javnog puta, moraju da ispunjavaju.

Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit (RS)

U vozilu u koje nisu ugrađene duple nožne komande, za vreme trajanja praktičnog ispita u saobraćaju na javnom putu, bliže komandi parkirne - pomoćne kočnice sedi ispitivač iz pravnog lica koje organizuje vozački ispit.

Uredba o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa (RS)

13) prevoz službenim vozilima, održavanje, servisiranje i garažiranje vozila republičkih organa i poslovi u vezi saglasnosti za obezbeđivanje parking prostora na javnim površinama;

Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti (RS)

23) ulični mobilijar jeste tipski element čija je namena razgraničavanje javne pešačke površine od kolovoza, biciklističke staze i/ili parkirališta , vizuelno vođenje korisnika, a može biti različitog oblika i druge primarne namene - primer: žardinjera za cveće, zid, klupa i slično;

Mesta za parkiranje vozila koja koriste osobe sa invaliditetom predviđaju se u blizini ulaza u stambene zgrade, objekata za javno korišćenje i drugih objekata, označavaju se znakom pristupačnosti .

1) za javne garaže, javna parkirališta , kao i parkirališta uz objekte za javno korišćenje i veće stambene zgrade, najmanje 5 % mesta od ukupnog broja mesta za parkiranje , a najmanje jedno mesto za parkiranje ;

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava (RS)

12. Javni prostori (čekaonice, parkirališta , železničke, autobuske i metro stanice, javne garaže, pristaništa, aerodromi, liftovi i sl.)

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (RS)

Na javnom putu van naselja, vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo dužan je da uvek kad za to postoji mogućnost, zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza.

Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je da ga zaustavi, odnosno parkira , neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smeru, sme da ga zaustavi, odnosno parkira , uz desnu ili levu ivicu kolovoza.

tranzitnog, teretnog, biciklističkog, pešačkog saobraćaja, utvrđivanje puteva i ulica namenjenih javnom prevozu putnika, način korišćenja saobraćajnih traka za vozila javnog prevoza putnika, ograničenje brzine za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje jednosmernih ulica, pešačkih zona, zona usporenog saobraćaja, Zona "30", zona škole, zona zaštite životne sredine, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, određivanje prostora za parkiranje ...

Izuzetno mere i ovlašćenja iz stava 2. tačka 12) ovog člana mogu se poveriti ovlašćenom pravnom licu ili preduzetniku kojem je aktom nadležnog državnog organa poverena delatnost organizacije funkcionisanja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta .

Zakon o vazdušnom saobraćaju (RS)

Operater aerodroma koji se koristi za javni avio-prevoz i operater opšteg aerodroma imaju pravo na naknadu za korišćenje aerodromske infrastrukture, pravo na naknadu za sletanje, pravo na naknadu za parkiranje vazduhoplova, pravo na naknadu za korišćenje aviomostova, pravo na naknadu za svakog odlazećeg i transfernog putnika, pravo na naknadu za upotrebu radne stanice za registraciju putnika i prtljaga, pravo na naknadu za pružanje usluga prihvata i otpreme vazduhoplova, usluga ukrcavanja i

Pravilnik za katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta (RS)

Zemljišta namene jesu: javni park, gradske zelene površine, botanička bašta, zoološki vrt, sportsko igralište i sportski tereni, dečje igralište, ulica, put, skver, trg, parking , pijaca, vašarište, bazen, kupalište, javna česma, hipodrom, strelište, kamp, metro, autobuska i železnička stanica, aerodrom, zaštićena arheološka nalazišta, dvorišta bogomolja, zemljišta pod zgradama i drugim objektima kao i zemljišta koja služe za redovnu upotrebu zgrada i drugih objekata, dvorišta, deponija

- kulture na parcelama, odnosno delovima parcela, koje se nalaze uz šumu, voćnjak, javni park, površinski kop rudnika, majdan kamena, separaciju šljunka peska, deponiju smeća, deponiju jalovine, pepelište, parking , fabričko dvorište, autobusku, odnosno železničku stanicu i sl.

Pravilnik o aerodromima (RS)

Izolovana pozicija za parkiranje vazduhoplova mora da bude locirana na udaljenosti ne manjoj od 100 m od drugih pozicija za parkiranje vazduhoplova, zgrada ili javnih površina.

Zakon o komunalnim delatnostima (RS)

7) upravljanje javnim parkiralištima ;

7) upravljanje javnim parkiralištima je stvaranje i održavanje uslova za korišćenje javnih saobraćajnih površina i posebnih prostora određenih za parkiranje motornih vozila, kao i uklanjanje i premeštanje parkiranih vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila po nalogu nadležnog organa;

Pravilnik o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (RS)

(b) oblasti terminala i oblasti u njegovoj blizini koje su dostupne javnosti , uključujući oblasti za parkiranje i puteve;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Skupština grada je ovlašćena da svojom odlukom uvede taksu na uređenim i obeleženim mestima gde se naplaćuje cena korišćenja parking prostora za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila bez obzira da li se parking nalazi na javnoj površini ili privatnoj parceli.

...

Privredno društvo po slovu zakona nije ovlašćeno da svojim aktom uređuje uslove i način organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti i uslove za korišćenje komunalnh usluga, i s tim u vezi održavanje javnih garaža i javnih prostora za parkiranje , već je to u ovlašćenju javnog preduzeća.

...

Potraživanje Javnog preduzeća " Parking servis" prema tuženiku ne zastareva za jednu godinu a shodno čl. 378 ZOO već u opštem roku predviđen u čl. 371 Zakona o obligacionim odnosima.

...

Odluka Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta " Parking servis" povodom zahteva stranke za vraćanje vozila sa mesta na koje je preneto i to bez naknade troškova ne predstavlja upravni akt

...

Obezbeđenje parking prostora ( javna garaža) nije OSTAVA

...

Iznajmljivanjem prostora za parkiranje u javnoj garaži, osiguranik tužioca svoje vozilo nije poverio na čuvanje tuženom, niti je tužena javna garaža preuzela obavezu čuvanja vozila. Zbog toga ne postoji njena odgovornost po osnovu krivice za krađu tog vozila, odnosno ne postoje zakonski uslovi za prelaz osiguranikovih prava prema odgovornom licu na osiguravača (subrogacija).

...

Iznajmljivanjem prostora za parkiranje u javnoj garaži osiguranik tužioca svoje vozilo nije poverio na Čuvanje javnoj garaži koja nije preuzela obavezu čuvanja vozila, pa zbog toga ne postoji njena odgovornost za naknadu štete usled krađe tog vozila odnosno ne postoje zakonski uslovi za prelaz osiguranikovih prava prema odgovornom licu na osiguravača subrogacija).Vrhovni sud Srbije, pRev, 478/95 od 8.10.1995

...

Zaustavljeno ili parkirano vozilo i dalje je učesnik javnog saobraćaja pa je osiguravajuća organizacija dužna da trećem licu naknadi štetu i kad je ona nastala od takvog vozila, kao opasne stvari

hor003