Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 265. i člana 237. tačka 3) Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 73/10 i 57/11),
Upravni odbor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK

O DETALjNIM MERAMA ZA PRIMENU ZAJEDNIČKIH OSNOVNIH STANDARDA OBEZBEĐIVANjA U VAZDUHOPLOVSTVU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 78 od 19. oktobra 2011)

Predmet pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se detaljne mere za primenu zajedničkih osnovnih standarda za zaštitu vazduhoplovstva od radnji nezakonitog ometanja i opšte mere kojima se dopunjavaju zajednički osnovni standardi.

Značenje pojmova

Član 2.

1. Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) ECAA sporazum označava Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja;
2) zabranjeni predmeti (prohibited articles) su oružje, eksploziv ili druge opasne naprave, predmeti ili supstance koji mogu da se koriste za izvršenje radnji nezakonitog ometanja i kojima se ugrožava obezbeđivanje civilnog vazduhoplovstva;
3) kontrola obezbeđivanja (security control) je korišćenje sredstava kojima se sprečava unošenje zabranjenih predmeta;
4) materijal avio-prevozioca (co-mat) je materijal čije je polazište i odredište avio-prevozilac ili materijal koji avio-prevozilac koristi;
5) međunarodni aerodrom (international airport) je svaki aerodrom koji je određen za međunarodni javni avio-prevoz i na kome su trajno obezbeđeni uslovi za prelazak državne granice;
6) nepraćeni prtljag (unaccompained baggage) je prtljag koji može, ali i ne mora, da se prevozi istim letom kao i putnik kome taj prtljag pripada;
7) odgovarajući organ u tačkama 1.2.2. (d), 1.5.2, 12.9.1.7. i 12.9.1.8. je ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u tački 1.5.2. je Bezbednosno informativna agencija, a u ostalim tačkama je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije;
8) organ je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije;
9) pošta je svaka pismena pošiljka i drugi predmet, izuzev pošte avio-prevozioca, koji poštanska služba predaje na prevoz ili koji je namenjen za dostavu poštanskoj službi, prema pravilima Univerzalne poštanske unije;
10) pošta avio-prevozioca (co-mail) je pošta čije je polazište i odredište avio-prevozilac;
11) pregled obezbeđivanja vazduhoplova (aircraft security search) je pregled unutrašnjosti i dostupne spoljašnjosti vazduhoplova u svrhu otkrivanja zabranjenih predmeta i radnji nezakonitog ometanja koje ugrožavaju obezbeđivanje vazduhoplova;
12) provera obezbeđivanja vazduhoplova (aircraft security check) je pregled onih delova unutrašnjosti vazduhoplova do kojih su putnici možda imali pristup, zajedno s pregledom prtljažnog prostora vazduhoplova, radi otkrivanja zabranjenih predmeta i radnji nezakonitog ometanja u vazduhoplovu;
13) provera dosijea (background check) je zabeležena provera identiteta lica, uključujući njegov mogući kriminalni dosije, koja je deo procene pogodnosti lica da bez pratnje pristupi obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma;
14) pregled obezbeđivanja (screening) je korišćenje tehničkih ili drugih sredstava za prepoznavanje i/ili otkrivanje zabranjenih predmeta;
15) predati prtljag (hold baggage) je prtljag koji je namenjen za prevoz u prtljažnom prostoru vazduhoplova;
16) prtljag (baggage) je svaka imovina putnika ili posade koja se unosi u vazduhoplov, uz saglasnost avio-prevozioca;
17) registracija putnika za let (check - in) je prijavljivanje putnika i prtljaga za određeni let;
18) roba (cargo) je svaka imovina namenjena za prevoz vazduhoplovom, izuzev prtljaga, pošte, pošte avio-prevozioca, materijala avio-prevozioca i zaliha namenjenih potrošnji tokom leta (in-flight supplies);
19) ručni prtljag (cabin baggage) je prtljag koji je namenjen za prevoz u putničkoj kabini vazduhoplova;
20) sertifikacija (certification) je formalna procena i potvrda od strane ili u ime vlasti nadležne za obezbeđivanje vazduhoplovstva da lice poseduje neophodno znanje i sposobnost za obavljanje poverenih poslova na prihvatljivom nivou koji utvrdi nadležni organ.
2. Pojmovi "Zajednica", "avio-prevozilac Zajednice" i "Službeni list Evropske unije" koji se koriste u Prilogu ovog pravilnika tumače se u skladu sa tačkama 2. i 3. Aneksa II ECAA sporazuma i odgovarajućim odredbama Lisabonskog ugovora kojim se menja i dopunjava Ugovor o Evropskoj uniji i Ugovor o osnivanju Evropske zajednice.
3. Uredba (EZ) br. 300/2008 je Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 300/2008 od 11. marta 2008. godine o zajedničkim pravilima u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 2320/2002 koja je preuzeta u pravni sistem Republike Srbije Pravilnikom o zajedničkim pravilima u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu ("Službeni glasnik RS", broj 2/11).

Preuzimanje Uredbe Komisije (EU) br. 185/2010

Član 3.

1. Ovim pravilnikom se, uz prilagođavanje pravu Republike Srbije, preuzima Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. marta 2010. godine o određivanju detaljnih mera za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.
2. Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 preuzima se u prečišćenom tekstu koji je izradio Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i koji obuhvata: Uredbu Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. marta 2010. godine o određivanju detaljnih mera za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu; Uredbu Komisije (EU) br. 357/2010 od 23. aprila 2010. godine kojom se menja i dopunjava Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. marta 2010. godine o određivanju detaljnih mera za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu; Uredbu Komisije (EU) br. 358/2010 od 23. aprila 2010. godine kojom se menja i dopunjava Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. marta 2010. godine o određivanju detaljnih mera za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu; Uredbu Komisije (EU) br. 573/2010 od 30 juna 2010. godine kojom se menja i dopunjava Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. marta 2010. godine o određivanju detaljnih mera za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu; Uredbu Komisije (EU) br. 983/2010 od 3. novembra 2010. godine kojom se menja i dopunjava Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. marta 2010. godine o određivanju detaljnih mera za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Uredbu Komisije (EU) br. 334/2011 od 7. aprila 2011. godine kojom se menja i dopunjava Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. marta 2010. godine o određivanju detaljnih mera za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.
3. Prečišćeni tekst Uredbe (EU) br. 185/2010 daje se u Prilogu ovog pravilnika.

Važenje statusa regulisanog agenta, poznatog pošiljaoca i regulisanog snabdevača

Član 4.

Status regulisanog agenta, poznatog pošiljaoca i regulisanog snabdevača važi tri godine.
Rokovi važenja sertifikata i propusnica.

Obavljanje periodične obuke

Član 5.

Lica koja rade na rendgenskom uređaju ili na sistemu za detekciju eksploziva produžavaju sertifikat svake druge godine.
Lica iz tačke 11.2.3.4, 11.2.3.5, 11.2.3.6, 11.2.3.7, 11.2.3.8, 11.2.3.9, 11.2.3.10, 11.2.4, 11.2.5. i 11.2.6. produžavaju sertifikat ili odobrenje svake treće godine.
Periodična obuka za obnavljanje sposobnosti stečenih na osnovnoj i posebnoj obuci se obavlja najmanje jednom u dve godine.
Aerodromske propusnice u Republici Srbiji izdaju se na dve godine.

Prelazne i završne odredbe

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uspostavljanju definicije kritičnih delova zaštitno-restriktivne zone aerodroma ("Službeni glasnik RS", broj 14/10).

Stupanje Pravilnika na snagu

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 1/0-01-0005/2011-0003

U Beogradu, 29. septembra 2011. godine

Upravni odbor

Predsednik, Milutin Mrkonjić, s.r.

PRILOG

Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. marta 2010. godine o određivanju detaljnih mera za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu

Cilj

Član 1.

Ovom uredbom određuju se detaljne mere za primenu zajedničkih osnovnih standarda za zaštitu civilnog vazduhoplovstva od radnji nezakonitog ometanja koje ugrožavaju obezbeđivanje civilnog vazduhoplovstva i opšte mere