Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 232. stav 7. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11 i 32/13 - US),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZOVANjU, SPROVOĐENjU I NAČINU POLAGANjA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENjU I ROKOVIMA ČUVANjA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLjA VOZAČKI ISPIT

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 93 od 25. oktobra 2013)

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se organizovanje, sprovođenje i način polaganja vozačkog ispita, vođenje i rokovi čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovi koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit.

II. ORGANIZOVANjE VOZAČKOG ISPITA

Član 2.

Vozački ispit organizuje i sprovodi privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola (u daljem tekstu: pravno lice) koje ima dozvolu za osposobljavanje kandidata za vozača (u daljem tekstu: kandidat).
Vozački ispit se sastoji iz teorijskog ispita i praktičnog ispita.
Teorijski ispit se polaže po završetku teorijske obuke, a praktični ispit po završetku praktične obuke.
Praktični ispit kandidat može započeti tek kada ispuni starosni uslov iz člana 180. i člana 182. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Teorijski i praktični ispit kandidata ne može se započeti i vršiti u vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom kao ni za vreme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti.
Teorijski i praktični ispit kandidata za upravljanje vozilima određene kategorije ne može se započeti i vršiti ukoliko kandidat ne ispunjava uslove u pogledu posedovanja odgovarajuće vozačke dozvole iz člana 181. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Član 3.

Kandidat koji je ispunio uslove za izlazak na ispit podnosi prijavu za teorijski ispit, odnosno praktični ispit, pravnom licu koje organizuje i sprovodi vozački ispit. Prijava se podnosi za svaki izlazak na teorijski ispit, odnosno praktični ispit.
Prijave za teorijski ispit, odnosno praktični ispit, podnose se na Obrascu 1, odnosno Obrascu 2, formata A4, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Prijavu za teorijski ispit, odnosno praktični ispit, kandidat može podneti i elektronskim putem ako sadrži elektronski potpis kandidata, ili se kandidat identifikovao na drugi način.

Član 4.

Kandidat uz prijavu za teorijski ispit, odnosno praktični ispit, u pisanom obliku, odnosno elektronskom obliku, podnosi dokaze o ispunjenosti uslova za polaganje ispita i dokaz da je izmirio obaveze prema Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: nadležni organ), u vezi troškova polaganja vozačkog ispita, kao originalna dokumenta.
Prijavu za teorijski ispit, odnosno praktični ispit, u pisanom obliku pravno lice čuva najmanje jednu godinu od dana održavanja ispita.
Dokaz o izmirenim obavezama prema nadležnom organu, nakon održanog teorijskog ispita, odnosno praktičnog ispita, preuzima ispitivač iz nadležnog organa i prilaže uz zapisnik o teorijskom ispitu, odnosno praktičnom ispitu.

Član 5.

Nadležni organ najkasnije do 15. u tekućem mesecu određuje termine teorijskog ispita, odnosno praktičnog ispita, za naredni mesec.
Po pravilu teorijski ispit, odnosno praktični ispit, u pravnom licu se održava najmanje dva puta u toku meseca. Pravno lice koje, zbog većeg broja prijavljenih kandidata, ima potrebu za većim brojem termina dostavlja zahtev nadležnom organu za dodatni broj termina.
Pravno lice koje nema potrebu za dobijenim terminom isti će otkazati.
Pravno lice, koje organizuje vozački ispit, spisak kandidata koji su podneli prijavu za teorijski ispit, odnosno praktični ispit (u daljem tekstu: spisak kandidata), u elektronskom obliku dostavlja u centralnu bazu podataka, najkasnije sedam radnih dana pre zakazanog termina. Informacija o terminu održavanja teorijskog ispita, odnosno orijentacionim vremenima održavanja praktičnog ispita mora biti dostupna kandidatima najkasnije pet dana pre sprovođenja teorijskog ispita, odnosno praktičnog ispita.
Ako kandidat sa spiska kandidata, obavesti pravno lice o sprečenosti za izlazak na teorijski, odnosno praktični ispit, pravno lice tog kandidata može zameniti drugim kandidatom uz njegov pristanak, pri čemu ne mora biti ispunjen rok za obaveštavanje kandidata od pet dana iz stava 4. ovog člana. Konačan spisak kandidata mora biti dostavljen nadležnom organu najkasnije dva radna dana pre zakazanog termina.
Ako pravno lice ne dostavi spisak u roku iz stava 4. ovog člana smatra se da je odustalo od datog termina, koji će biti dodeljen pravnom licu koje je iskazalo potrebu za većim brojem termina od određenog.
Na spisku kandidata ne mogu biti kandidati koji nisu, do dana podnošenja prijave, ispunili sve uslove za izlazak na vozački ispit.
Sadržaj i izgled Spiska kandidata, formata A4 ili A5, dat je u Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Na spisku kandidata za jedan termin teorijskog ispita, broj kandidata ne može biti veći od broja računara za teorijski ispit, koji se nalazi u učionici u kojoj se ovaj ispit sprovodi.
Spisak kandidata za jedan termin praktičnog ispita pravno lice sačinjava po ispitivaču. Na spisku kandidata, po jednom ispitivaču pravnog lica, ne može biti više kandidata od broja koji omogućava propisano sprovođenje praktičnog ispita svih kandidata sa spiska.
Trajanje svih praktičnih ispita koje ispitivač obavlja u toku jednog dana ne može biti duže od osam sati. Izuzetno ovo vreme može trajati duže od osam sati, radi završetka praktičnog ispita za sve kandidate sa spiska kandidata sačinjenog u skladu sa odredbama stava 10. ovog člana.
Termin teorijskog ispita, odnosno praktičnog ispita, za pravna lica koja su iskazala potrebu za većim brojem termina, određuje se na osnovu:
1) redosleda dostavljanja zahteva za dodatnim terminima;
2) broja ispitivača nadležnog organa;
3) broja kandidata;
4) mesta polaganja ispita;
5) rasporeda korišćenja zajedničkog poligona.
Obaveštenje o terminu, odnosno terminima teorijskog ispita, odnosno praktičnog ispita, pravnim licima koja su iskazala potrebu za većim brojem termina, nadležni organ će dostaviti najkasnije sedam dana pre zakazanog termina, a pravno lice će spisak kandidata, u elektronskom obliku, dostaviti u centralnu bazu podataka, najkasnije tri dana pre zakazanog termina.
Informacija o terminu održavanja teorijskog ispita, odnosno orijentacionim vremenima održavanja praktičnog ispita, iz stava 13. ovog člana, mora biti dostupna kandidatima najkasnije dva dana pre sprovođenja teorijskog ispita, odnosno praktičnog ispita.

III. SPROVOĐENjE I NAČIN POLAGANjA VOZAČKOG ISPITA

Član 6.

Prilikom sprovođenja vozačkog ispita ispitivači ispit sprovode nepristrasno i savesno u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Teorijski ispit, odnosno praktični ispit, započinje tek kada oba člana ispitne komisije utvrde da su ispunjeni opšti uslovi (uslovi vezani za učionicu, poligon, vozila i ulice, odnosno put) za polaganje vozačkog ispita. U slučaju da oba ispitivača utvrde neispunjenost opštih uslova, o tome se sačinjava izveštaj o utvrđenim opštim uslovima koji nisu ispunjeni za održavanje teorijskog, odnosno praktičnog ispita, a ako samo jedan ispitivač izrazi sumnju u ispunjenost opštih uslova o tome mora biti obavešten nadležni organ koji će izvršiti nadzor i o tome sačiniti zapisnik. Sumnju u ispunjenost opštih