hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002
NAPOMENA:
Danom stupanja na snagu Tarife za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma ("Sl. glasnik RS", br. 45 od 22. maja 2013), prestaju da važe odredbe Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu muzičkih autorskih prava ("Službeni glasnik RS", br. 85/07, 91/08, 96/08, 23/09, 29/09, 50/11 i 98/11) koje se odnose na javno saopštavanje muzičkih dela.
-----------------------------
Na osnovu člana 163. Zakona o autorskim i srodnim pravima ("Službeni list SCG", broj 61/04),
Upravni odbor Sokoja - Organizacije za zaštitu autorskih muzičkih prava donosi

TARIFU

NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ - ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA

(Objavljena u Sl. glasniku RS 85 od 18. septembra 2007, 91/08, 23/09, 29/09, 50/11, 98/11, 45/13)

Član 1.

Ova tarifa sadrži iznose naknada koje Sokoj naplaćuje korisnicima za svaki oblik korišćenja muzičkih dela koja čine repertoar Sokoja.
Repertoar Sokoja (u daljem tekstu: repertoar) čine muzička dela:
1) domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 150. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
2) domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 167. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
3) stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 171. Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Član 2.

Za korišćenje repertoara korisnik je dužan da:
- pribavi dozvolu Sokoja zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkog repertoara;
- dostavi sve relevantne podatke za utvrđivanje visine naknade koja je utvrđena za svaku vrstu korišćenja odgovarajućom tarifnom klasom, odnosno tarifnim brojem;
- dostavi podatke o korišćenim muzičkim delima koji sadrže pun naziv muzičkog dela, ime autora i koautora, kao i trajanje izvođenja i
- plati autorsku naknadu koja je utvrđena za svaku vrstu korišćenja odgovarajućom tarifnom klasom, odnosno tarifnim brojem.

Član 3.

Korišćenje repertoara bez dozvole Sokoja, smatra se neovlašćenim i predstavlja privredni prestup i prekršaj iz čl. 187. i 188. Zakona o autorskom i srodnim pravima, odnosno krivično delo iz člana 199. Krivičnog zakonika.
Svako korišćenje repertoara obavezuje korisnika da plati autorsku naknadu i ispuni druge obaveze propisane zakonom i ovom tarifom, nezavisno da li je zaključio ugovor sa Sokojem.

Član 4.

Korisnik je dužan da prijavi Sokoju svako korišćenje muzike, u pismenoj formi, putem redovne ili elektronske pošte ili korišćenjem obrasca na sajtu Sokoja, u roku od 15 dana od početka korišćenja.
Ukoliko korisnik ne prijavi korišćenje u predviđenom roku, ovlašćeni zastupnik Sokoja utvrdiće korišćenje i elemente relevantne za obračun autorske naknade.
Ovlašćeni zastupnik Sokoja dužan je da o tome sačini odgovarajući zapisnik.

Član 5.

Naknade za korišćenje muzičkih dela sa repertoara određuju se u zavisnosti od načina korišćenja muzičkih dela, i to:
- primenom odgovarajućeg procenta od prihoda koji korisnik ostvaruje obavljajući delatnost u okviru koje i/ili u vezi sa kojom koristi muzička dela;
- primenom odgovarajućeg procenta od troškova koji su potrebni za obavljanje delatnosti u okviru koje i/ ili u vezi sa kojom koristi muzička dela, ukoliko se ne ostvaruje prihod;
- primenom paušala, i
- primenom minimalne naknade.
Način obračuna i visina naknade za svaku vrstu korišćenja muzičkih dela utvrđena je i precizirana odgovarajućom tarifnom klasom i tarifnim brojem.

Član 6.

Korisnik je dužan da dostavlja Sokoju podatke o ukupno ostvarenom prihodu/troškovima i sve druge relevantne podatke za utvrđivanje osnovice za obračun autorske naknade, do 15. u mesecu za prethodni mesec, odnosno u roku od 15 dana od dana održavanja manifestacije.
Relevantni podaci za obračun precizirani su za svaku vrstu korišćenja u odgovarajućoj tarifnoj klasi, odnosno odgovarajućem tarifnom broju.

Član 7.

U slučaju kada korisnik ne dostavi relevantne podatke za utvrđivanje osnovice za obračun naknade u predviđenom roku, Sokoj će naknadu odrediti u akontacionom iznosu, a prema visini koju je utvrdio i obračunava drugom korisniku čiji su način korišćenja, ekonomska snaga i drugi relevantni kriterijumi uporedivi.
Ukoliko se radi o korisniku, odnosno korišćenju koje nije moguće uporediti, naknada će se utvrditi u paušalnom iznosu prema podacima kojima Sokoj raspolaže.

Član 8.

Korisnici za koje je naknada utvrđena u procentualnom iznosu od ukupnih prihoda, odnosno troškova, dužni su da dostave Sokoju kopiju overenog Bilansa uspeha po završnom računu, najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
Korisnik je dužan da priloži relevantnu finansijsku i drugu dokumentaciju iz koje se pouzdano može utvrditi osnovica za obračun naknade.
Konačan obračun naknade za jednu poslovnu godinu, Sokoj će izvršiti na osnovu godišnjeg računa korisnika i finansijske i druge dokumentacije.

Član 9.

Minimalna naknada predstavlja najniži iznos naknade za korišćenje repertoara.

Član 10.

Iznosi paušala, minimalne naknade i akontacija izraženi su u bodovima.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.
Iznosi u tarifi iskazani su bez poreza na dodatu vrednost.

Član 11.

Korisnik je dužan da naknadu plati u roku od 8 dana od dana prijema računa.

Član 12.

Solidarno odgovaraju za plaćanje naknade, zavisno od vrste korišćenja:
- vlasnik, držalac, zakupac prostora u kome se iskorišćavaju muzička dela i organizator;
- servis provajderi (vlasnici interaktivnih mreža - mobilnih mreža, internet provajderi i sl.), i
- provajderi sadržaja, odnosno lica koja muzičke sadržaje čine dostupnim javnosti i na njih mogu uticati.

Član 13.

Sokoj ima pravo potraživanja autorske naknade za tri godine unazad.

Član 14.

Prema načinu korišćenja muzičkih dela sa repertoara, ovom tarifom utvrđuju se sledeće tarifne klase:

Tarifna klasa 1.

IZVOĐENjE I PREDSTAVLjANjE MUZIČKIH DELA

Koncerti, sabori, muzički festivali i ostale muzičke manifestacije

Tarifni broj 1.

I. Korisnik je dužan da unapred, najkasnije sedam dana pre održavanja muzičke manifestacije, prijavi Sokoju održavanje, pri čemu prijava treba da sadrži:
- datum, vreme i mesto održavanja manifestacije;
- kapacitet sale, odnosno prostora u kome se manifestacija održava;
- podatke o organizatoru (pun naziv pravnog, odnosno fizičkog lica, sedište, PIB, matični broj i tekući račun);
- podatke o vlasniku sale (pun naziv pravnog, odnosno fizičkog lica, sedište, PIB, matični broj i tekući račun);
- broj štampanih ulaznica.
Korisnik je dužan da u roku od 15 dana od dana održavanja manifestacije dostavi Sokoju sledeće podatke:
- overen i potpisan izveštaj koji sadrži podatke o ukupnom broj prodatih ulaznica, cenama ulaznica (bez PDV), kao i podatak o broju besplatnih i neprodatih ulaznica, i
- izveštaj o prihodima prikupljenim po osnovu donacija, sponzorstva i slično.
Ukoliko korisnik ne ostvaruje prihod, dužan je da prijavi ukupne troškove održavanja manifestacije.
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja koncerta. Popis izvedenih dela mora sadržati nazive izvedenih dela, imena autora i koautora i trajanje izvođenja, za svaki koncert, odnosno muzičku manifestaciju posebno.
Naknada se plaća po održanom koncertu, odnosno muzičkoj manifestaciji.
II. Osnovica za obračun naknade utvrđuje se:
- u odnosu na ukupne prihode koje korisnik ostvari po svim osnovama - prihod od ulaznica, sponzorstva i/ili pružanja bilo kakvih usluga koji su u funkciji organizacije manifestacije i slično, ili
- u odnosu na ukupne troškove organizacije koncerta (honorari izvođača, troškovi postavljanja bine/scene, troškovi rasvete i ozvučenja, troškovi smeštaja izvođača i svi drugi troškovi neophodni za organizaciju manifestacije), ako prihoda nema, i to u visini od:

--------------------------------------------
Broj posetilaca Visina procenta
--------------------------------------------
do 1.000 8%
od 1.001 do 3.000 7%
od 3.001 do 5.000 6%
od 5.001 do 15.000 5%
od 15.001 do 30.000 4%
preko 30.000 3%
--------------------------------------------

III. Ukoliko se ne ostvaruje prihod, a troškovi ne mogu utvrditi, naknada se određuje u paušalnom iznosu, u visini od 1,00 boda po posetiocu, računajući mogući kapacitet sale, odnosno računajući 2 posetioca po kvadratnom mertu prostora, ukoliko je manifestacija na otvorenom prostoru.
Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi:
- 300 bodova za koncerte na kojima je ulaz slobodan,
- 500 bodova za koncerte sa naplatom ulaznica.

IV. Ukoliko korisnik ne prijavi koncert na način i u rokovima koji su predviđeni ovom tarifom, Sokoj će naknadu obračunavati primenjujući maksimalan predviđen procenat od 8%, ukupan kapacitet sale, odnosno prostora i prosečno utvrđenu cenu ulaznice.

Muzičko-scenske priredbe

1. Balet, opera, opereta, mjuzikl i sl.

Tarifni broj 2.

Korisnik je dužan da dostavi

hor002