hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002

ZAKON

O JAVNIM PUTEVIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 101 od 21. novembra 2005, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i način upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i način finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijski nadzor.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1) "put" jeste izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima;
2) "javni put" jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa;
3) "državni put" jeste javni put koji saobraćajno povezuje:
- teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo je mreže evropskih puteva;
- teritoriju države sa teritorijom susednih država;
- celokupnu teritoriju države;
- privredno značajna naselja na teritoriji države;
- područje dva ili više okruga ili područje okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slučaju da nije izgrađen obilazni put pored naselja;
4) "autoput" jeste državni put koji je namenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, sa fizički razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobraćajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom;
5) "opštinski put" jeste javni put koji saobraćajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva;
6) "saobraćajna površina" jeste posebno uređena površina za odvijanje svih ili određenih vidova saobraćaja ili mirovanje vozila;
7) "nekategorisani put" jeste saobraćajna površina koja je dostupna većem broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put;
8) "biciklistička staza" jeste saobraćajna površina obeležena propisanim saobraćajnim znakom, namenjena za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom;
9) "naselje" jeste izgrađeni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbeđeni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedničkih potreba stanovnika, čije se granice utvrđuju prostornim, odnosno urbanističkim planom opštine, odnosno grada i označavaju propisanim saobraćajnim znakom na javnom putu;
10) "put van naselja" jeste deo javnog puta van granica naselja;
11) "put u naselju" jeste deo javnog puta unutar granica naselja čije se karakteristike utvrđuju prostornim, odnosno urbanističkim planom opštine, odnosno grada;
12) "ulica" jeste javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja;
13) "označavanje javnih puteva" jeste postupak definisanja kategorije i prostornog položaja puta (kilometarska i hektometarska stacionaža);
14) "evidencija javnih puteva" jeste propisana sadržina saobraćajno-tehničkih podataka i postupak prikupljanja, odnosno obnavljanja tih podataka o javnim putevima;
15) "kolovozna konstrukcija" jeste sistem koji služi da primi mehanička dejstva vozila i prenese ih na donji stroj javnog puta, da omogući bezbedno, nesmetano i ekonomično kretanje vozila, bicikala i pešaka. Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor;
16) "kolovoz" jeste izgrađena površina javnog puta po kojoj se odvija saobraćaj i čine ga saobraćajne trake (vozne, dodatne, ivične, zaustavne i sl.) za kretanje, odnosno mirovanje vozila;
17) "bankina" jeste element javnog puta u nasipu koji obezbeđuje bočnu stabilnost kolovozne konstrukcije i služi za postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta;
18) "rigola" jeste element javnog puta u useku za prihvatanje i kontrolisano vođenje površinskih voda koji obezbeđuje stabilnost kolovozne konstrukcije;
19) "berma" jeste prostor između rigole i kosine useka i služi za zaštitu rigole od erodiranog materijala, postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta, kao i za obezbeđenje preglednosti puta;
20) "razdelna traka" jeste element javnog puta kojim se fizički razdvajaju smerovi vožnje i služi za postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta. Razdelna traka širine veće od šest metara jeste razdelni pojas;
21) "zaštitna traka" jeste element javnog puta kojim se fizički razdvaja saobraćaj motornih vozila od nemotorizovanog saobraćaja;
22) "putni objekti" su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.;
23) "nadvožnjak" jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom;
24) "podvožnjak" jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom;
25) "objekti, postrojenja i uređaji za odvodnjavanje" služe za sakupljanje, odvođenje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda sa puta;
26) "prateći sadržaji javnog puta" jesu moteli, restorani, servisi, prodavnice, objekti za rekreaciju i drugi objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta;
27) "autobusko stajalište" je posebno izgrađena i označena saobraćajna površina uz kolovoz javnog puta ili priključena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila;
28) "granice građenja" jesu linije unutar kojih se izvode građevinski zahvati prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja javnog puta;
29) "zemljišni pojas" jeste kontinualna površina sa obe strane useka i nasipa, širine najmanje jedan metar, mereno od linija koje čine krajnje tačke poprečnog profila javnog puta van naselja na spoljnu stranu;
30) "raskrsnica" jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi i može biti površinska (ukrštanje u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa);
31) "ukrštaj" jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i železničke infrastrukture ili ukrštanje puta sa drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa;
32) "prilazni put" jeste saobraćajna površina preko koje se omogućava vlasniku, odnosno neposrednom držaocu nepokretnosti koja se nalazi pored javnog puta prilaz na taj put;
33) "priključak" jeste saobraćajna površina kojom se povezuje javni put niže kategorije sa javnim putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosno prilazni put sa javnim putem;
34) "infrastrukturni sistemi" obuhvataju transportne (vodne, železničke, cevovodne i sl.) i druge sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija, daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i snabdevanje elektro energijom, telekomunikacije, naftovodi, produktovodi i sl.);
35) "potrebna preglednost" jeste preglednost za bezbedno zaustavljanje vozila ispred nepokretne prepreke na kolovozu javnog puta, koja mora biti obezbeđena na svakoj tački puta i koja se određuje na osnovu vrednosti računske brzine;
36) "potrebna preglednost na raskrsnici" određuje se iz uslova odvijanja saobraćaja na ukrsnim pravcima saglasno zakonskoj i tehničkoj regulativi i koristi se za konstrukciju zone potrebne preglednosti raskrsnice oslobođene prepreka koje mogu ugroziti bezbednost saobraćaja;
37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta i objekata, odnosno uređaja na zemljištu, koje ima najmanje jednu zajedničku granicu sa javnim putem;
38) "zaštitni pojas" jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, na spoljnu stranu, čija je širina određena ovim zakonom i služi za zaštitu javnog puta i saobraćaja na njemu;
39) "pojas kontrolisane izgradnje" jeste površina sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa na kojoj se ograničava vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja služi za zaštitu javnog puta i saobraćaja na njemu;
40) "saobraćajna signalizacija" obuhvata sredstva i uređaje za praćenje, kontrolu, regulisanje i vođenje saobraćajnih tokova (saobraćajni znakovi na putevima);
41) "upravljanje saobraćajem" jeste praćenje, kontrola i vođenje saobraćaja na mreži državnih puteva ili na određenoj deonici državnog puta;
42) "obustava saobraćaja" jeste kontrolisani prekid saobraćaja na javnom putu;
43) "ograničenje saobraćaja" jeste zabrana kretanja pojedinih vrsta vozila na javnom putu;
44) "vanredni prevoz" jeste prevoz vozilom koje osovinskim opterećenjem, ukupnom masom, širinom, dužinom i visinom prekoračuje propisane mere;
45) "održavanje puta" jeste izvođenje radova kojima se obezbeđuje nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja i čuva upotrebna vrednost javnog puta u stanju koje je bilo u trenutku izgradnje, odnosno rekonstrukcije;
46) "zaštita puta" jeste zabrana ili ograničavanje intervencija na javnom putu,

hor002