hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: monopol

Ukupno nađeno: 544 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 523 pronadjena primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Antimonopolski zakon (SCG)

Uredba o merama za sprečavanje i otklanjanje poremećaja na tržištu izazvanih zloupotrebom monopolskog položaja (RS)

Uredba o obrazovanju antimonopolske komisije (SCG)

Uredba o merama za sprečavanje i otklanjanje poremećaja na tržištu izazvanih zloupotrebom monopolskog položaja (RS)

Uredba o merama za sprečavanje i otklanjanje poremećaja na tržištu izazvanih zloupotrebom monopolskog položaja (RS)

Krivični zakonik (RS)

Zloupotreba monopolističkog položaja

Zakon o zaštiti konkurencije (RS)

Dominantan položaj na tržištu

Zakon o javnom informisanju (RS)

Zabrana monopola u oblasti javnog informisanja

Zakon o telekomunikacijama (RS)

Sprečavanje monopola i monopolskih ponašanja

Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gor (RS)

Državni monopoli

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi - CEFTA (RS)

Državni monopoli i državna trgovinska preduzeća

Kodeks poslovne etike (RS)

Zabrana monopolskih sporazuma

Zabrana zloupotrebe monopolskog položaja

Uredba o kriterijumima za utvrđivanje relevantnog tržišta (RS)

Test pretpostavljenog monopolskog povećanja cena

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (RS)

4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

- uređivanje i podršku opštim ekonomskim i komercijalnim delatnostima, kao što su izvoz i uvoz u celini, tržišta roba i kapitala , sveukupna kontrola prihoda, aktivnosti na promociji opšte trgovine , opšte uređivanje monopola i ostalih ograničenja trgovine i tržišta ; nadgledanje bankarskog sektora;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 20 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

U postupku utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja kao relevantno tržište pružanja usluga, distribucije, radio i tv programa preko određene mreže, u geografskom smislu, uzima se teritorija na kojoj su vršene navedene usluge.

...

Udeo veći od 40%, zakonska je pretpostavka za posedovanje dominantnog položaja na tržištu u smislu Zakona o zaštiti konkurencije.

...

Zaštitom kombinovanog znaka, čiji je jedan od elemenata reč koja predstavlja generični pojam, ne stiče se monopol nad upotrebom reči koja inače objašnjava uslugu za koju je znak registrovan.

...

O zakonitost rešenja, kojim je odlučivano o koncentraciji učesnika na tržištu , ne može se ceniti primenom odredaba Zakona o zaštiti konkurencije kojima se reguliše zloupotreba dominantnog položaja .

...

... na sreću uređeni odredbama koje se odnose na broj dozvola, osnovni kapital , rok važenja dozvole i postupak davanja dozvole. Sud je ocenio da uslovi utvrđeni odredbom člana 6. Uredbe predstavljaju uslove koji nisu predviđeni Zakonom i koji u materijalno-pravnom smislu nisu u saglasnosti sa Ustavnim odredbama kojima se propisuje sloboda preduzetništva, jednak pravni položaj svih privrednih subjekata na tržištu ... monopolskog ... dominantnog položaja ...

...

Ne može se smatrati neophodno potrebnom odbranom optuženog udaranje oštećenog drvenom motkom u predelu glave i nanošenje istom teške telesne povrede opasne po život, ukoliko se oštećeni nalazio u stadijumu teškog pijanstva sa koncentracijom alkohola u krvi od 3,81 promila, usled čega se pri hodu teturao i padao, bio je dezorijentisan i nije bio u stanju da okrivljenom zada snažan ili precizan udarac, pa zato optuženi nije postupao u nužnoj odbrani.

...

usluge prevoza i prenosa umrlih lica, kao segment komunalne delatnosti i sahranjivanja ne podleže nikakvom posebnom režimu, pa je, u cilju sprečavanja stvaranja monopolskog položaja Zakonom o komunalnim delatnostima predviđena mogućnost osnivanja javnog komunalnog preduzeća za obavljanje određene komunalne delatnosti, ali su istovremeno propisana pravila i procedure kojima se obezbeđuje ostvarivanje načela slobodnog preduzetništva i principa jednakog pravnog položaja ... na tržištu ...

...

Odredbe ugovora o ograničenju ili isključenju odgovornosti prodavca mogu biti ništave, ako je prodavac znao za nedostatke na robi, a nije ih saopštio kupcu, ili ako je u ugovoru nametnuo takvu odredbu koristeći svoj poseban monopolski položaj

...

Za postojanje privrednog prestupa iz Uredbe o merama za sprečavanje i otklanjanje poremećaja na tržištu izazvanih zloupotrebom monopolskog položaja nije odlučujuća činjenica da li je pravno lice proglašeno tzv. " monopolistom "

...

Postojanje privrednog prestupa iz Uredbe o merama za sprečavanje i otklanjanje poremećaja na tržištu izazvanih zloupotrebom monopolskog položaja nije odlučujuća činjenica da li je pravno lice proglašeno tzv. " monopolistom "

...

Odredba člana 464.stav 2.ZPP koja predviđa koncentraciju stvarne i mesne nadležnosti u sporovima nastalim povodom stečaja, ne može se u pogledu stvarne nadležnosti primenjivati na području republika i pokrajina koje su stvarnu nadležnost sudova regulisale na drugi način.

...

Lice koje osporava potraživanje koje postoji po osnovu pravosnažne i izvršne isprave usredsrediće se na okolnosti koje su nastale po pravosnažnosti i izvršnosti, a koje bi dovele do gašenja navedene obaveze ukoliko bi takve okolnosti postojale. U tim parnicama se ne može ulaziti u raspravljanje postojanja osnovanosti i visine potraživanja utvrđenog pravosnažnom izvršnom ispravom, jer je to već pravosnažno odlučeno i ne može biti predmet ponovnog spora.

...

su sastavljeni od verbalizma i grafizma, prethodno potrebno utvrditi koji je deo znaka distinktivan, a koji nije tj. da li se radi o bitnom delu žiga. ovo stoga što samo distinktivan deo znaka uživa zaštitu, a na nedinstiktivni deo se ne može uspostaviti monopol žigom, tj. na deskriptivni, opisni deo zbog njihovog generičnog opisnog karaktera, ne može se uspostaviti monopol , pa su oni slobodni za upotrebu. U vezi sa tim zakon o žigovima koji je stupio na ...

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2632/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa dela imovine kao uloga od strane obveznika PDV koji se, između ostalog, bavi preradom voća drugom obvezniku PDV, koji se bavi proizvodnjom koncentrata od voća, pri čemu se predmetni deo imovine sastoji od novoizgrađenog građevinskog objekta fabrike i upravne zgrade, sa pripadajućom infrastrukturom, uključujući i opremu

ogl3
hor003