Traženo: isparavanje

Ukupno nađeno: 623 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 623 pronadjena primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o tehničkim merama i zahtevima koji se odnose na dozvoljene emisione faktore za isparljiva organska jedinjenja koja potiču iz procesa skladištenja i transporta benzina (RS)

Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama (RS)

Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija (RS)

5. Ograničenja ukupnog sadržaja isparljivih organskih jedinjenja

Zakon o zaštiti vazduha (RS)

1.2. Emisija isparljivih organskih jedinjenja

Kontrola emisija isparljivih organskih jedinjenja

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima (RS)

Latentna toplota fuzije i isparavanja , termalna energija, toplota sagorevanja.

Buka i isparenja ;

Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (RS)

1) veličina ventilacionih otvora ne sme biti manja od 10% tlocrtne površine poda prostorije u kojoj su postavljeni isparivači , od čega najmanji otvor pri podu koji se ne može zatvoriti ne sme iznositi manje od 1 m<sup>2</sup>;

Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama (RS)

<lat>II</lat>. INDUSTRIJSKA POSTROJENjA I AKTIVNOSTI U KOJIMA SE KONTROLIŠE EMISIJA ISPARLjIVIH ORGANSKIH JEDINjENjA

<lat>III</lat>. VREDNOSTI EMISIJE ISPARLjIVIH ORGANSKIH JEDINjENjA PRI ODREENOJ POTROŠNjI RASTVARAČA I UKUPNE DOZVOLjENE EMISIJE ISPARLjIVIH ORGANSKIH JEDINjENjA IZ POSTROJENjA I AKTIVNOSTI

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla (RS)

Ukupan isparljivi azot

Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora sa brodova iz 1973. godine, izmenjene i dopunjene Protokolom iz 1978. godine, koji se na nju odnosi (mp)

Isparljiva organska jedinjenja (VOCs)

Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija (RS)

Ograničenja i zabrane iz stava 1. ovog člana odnose se na: određene opasne supstance, smeše ili proizvode; dugotrajne organske zagađujuće supstance; ukupan sadržaj isparljivih organskih jedinjenja u određenim premazima (boje i lakovi) koji se nanose na zgrade, njihovu opremu i ugradne delove kao i u određenim sredstvima i premazima za reparaciju drumskih vozila ili njihovih delova pri popravljanju, konzervaciji ili dekoraciji van proizvodnih pogona.

2) isparljivo organsko jedinjenje (<lat>Volatile organic compound</lat>, u daljem testu: <lat>VOC</lat>) jeste bilo koje organsko jedinjenje koje ima početnu tačku ključanja jednaku ili manju od 250<sup>o</sup><lat>C</lat> na standardnom pritisku od 101,3 <lat>kPa</lat>;

3) <lat>VOC</lat> sadržaj jeste masa isparljivih organskih jedinjenja prikazana u gram/litru (<lat>g/l</lat>), koja ulazi u sastav smeše koja je pripremljena za korišćenje, osim mase isparljivih organskih jedinjenja u smeši koja hemijski reaguju u toku sušenja tako da učestvuju u formiranju filma premaza;

5) organski rastvarač jeste bilo koje isparljivo organsko jedinjenje, koje se koristi samostalno ili u kombinaciji sa drugim sredstvima za rastvaranje ili razređivanje sirovina, smeša, ili otpadnog materijala, a koristi se i kao sredstvo za čišćenje pri rastvaranju zagađujućih supstanci, kao disperziono sredstvo, kao sredstvo za regulaciju viskoznosti, kao surfaktant, kao omekšivač ili kao konzervans;

Ograničenja ukupnog sadržaja isparljivih organskih jedinjenja (u daljem tekstu: <lat>VOC</lat>) u određenim premazima (boje i lakovi) koji se nanose na zgrade, njihovu opremu i ugradne delove, kao i u određenim sredstvima i premazima za reparaciju drumskih vozila ili njihovih delova pri popravljanju, konzervaciji ili dekoraciji van proizvodnih pogona data su u Listi A: maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja <lat>VOC</lat> u premazima (boje i lakovi) koji se nanose na zgrade, njihovu

Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima (RS)

3) SRPS EN ISO 5360 (en), Isparivači anestetika - Sistemi punjenja specifični za agens;

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara (RS)

- Isparljivost zapaljive tečnosti - način uticaja parametra

Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (RS)

1) dodata voda i isparljive supstance moraju da se navedu prema redosledu njihove mase u gotovom proizvodu. Količina vode dodate kao sastojak hrane, mora da se računa kao razlika ukupne količine gotovog proizvoda i ukupne količine drugih upotrebljenih sastojaka;

2) količina isparljivih sastojaka ili kategorije sastojaka mora da odgovara količini sastojaka u gotovom proizvodu i da bude izražena u procentima (%);

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (RS)

Bezolovni motorni benzini u smislu ovog pravilnika su sva isparljiva goriva naftnog porekla namenjena za rad motora sa unutrašnjim sagorevanjem i prinudnim paljenjem koji se koriste za pogon motornih vozila.

Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (RS)

18) ukupna gasovita živa jesu isparenja elementarne žive i reaktivna gasovita živa, odnosno jedinjenja žive rastvorljiva u vodi sa dovoljno visokim naponom pare da se nađu u gasovitoj fazi;

28) isparljiva organska jedinjenja (volatile organic compounds VOC) jesu sva organska jedinjenja iz antropogenih i biogenih izvora, izuzev metana, koja u prisustvu sunčeve svetlosti mogu da sintetišu fotohemijske oksidanse u reakciji sa oksidima azota.

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

Pri odlučivanju da li su ispunjeni uslovi za primenu obračuna iz stav 3. tač. 1) i 2) ovog člana, gubici se ne uračunavaju. Ne isključujući primenu odredbe člana 611. ove uredbe, gubici podrazumevaju udeo uvezene robe ili privremeno izvezene robe, koji se u proizvodnji uništi ili izgubi, naročito isparavanjem , sušenjem, curenjem ili ceđenjem. U postupku pasivnog oplemenjivanja, sporedni dobijeni proizvodi koji predstavljaju otpatke, talog, opiljke i ostatke smatraju se gubicima.

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije (RS)

Troškovi laboratorijskih analiza vina iz stava 1. ovog člana odnose se na troškove analize najmanje osnovnih parametara kvaliteta vina (stvarni alkohol, ukupni alkohol, ekstrat bez šećera, pepeo, diglukozid malvidola, ukupni <lat>SO2</lat> i isparljive kiseline), kao i na troškove senzornog ocenjivanja vina.

Troškovi laboratorijskih analiza rakije iz stava 1. ovog člana odnose se na troškove analize najmanje osnovnih parametara kvaliteta rakije (etanol, metanol, isparljivi sastojci), kao i na troškove senzornog ocenjivanja rakije.

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (RS)

Akumulator na vozilu mora biti dobro pričvršćen u svom ležištu i mora imati odgovarajuću spoljašnju odušku van prostora za vozača i putnike, osim akumulatora koji su izvedeni tako da ne isparavaju . Prostor u kome se nalazi akumulator mora biti provetravan spoljnim vazduhom.

Motor mora biti konstruisan i ugrađen na takav način da se spreči zagađivanje životne sredine mazivima, isparenjima maziva i bukom.

Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja (RS)

5.1. Pod vlagom semena podrazumeva se količina vode u semenu izražena u procentu. Propisani metodi za ispitivanje vlage onemogućavaju redukciju, razgradnju ili gubitak isparljivih supstancija.