Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 167, a u vezi čl. 150. stav 3, 153 stav 4, 157 stav 1, 168, 177, 179 stav 3. i člana 237. stav 1. tačka 3) Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik PS", broj 73/10),
Upravni odbor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Pepublike Srbije donosi

PRAVILNIK

O OBEZBEĐIVANjU KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA I DRUGIH VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DELOVA I UREĐAJA I O ODOBRAVANjU VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKIH ORGANIZACIJA I OSOBLjA KOJE SE BAVE OVIM POSLOVIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 32 od 13. maja 2011, 23/12, 27/12)

Predmet ovog pravilnika

Član 1.

1. Ovim pravilnikom uređuju se:
a) zajednički tehnički zahtevi i upravni postupci kojima se omogućava kontinuirana plovidbenost vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova, uređaja i opreme koji su namenjeni za ugradnju u vazduhoplov i uslovi koje moraju da ispune organizacije i osoblje koji obavljaju poslove vezane za kontinuiranu plovidbenost;
b) uslovi koje vazduhoplovno-tehnička organizacija mora da ispuni radi pribavljanja i važenja odobrenja za održavanje vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova, uređaja i opreme;
c) zahtevi koje treba ispuniti za izdavanje dozvole za održavanje vazduhoplova i uslovi pod kojima se ova dozvola koristi i važi;
d) uslovi koje mora da ispuni organizacija za obuku osoblja za održavanje vazduhoplova za dobijanje odobrenja za sprovođenje obuke i ispita, u skladu sa Delom 66 (Part-66).
2. Ovaj pravilnik ne primenjuje se na vojne, policijske i carinske vazduhoplove, vazduhoplovne proizvode, delove i uređaje koji su ugrađeni na njima.

Preuzimanje Uredbe Komisije (EZ) br. 2042/2003

Član 2.

1. Ovim pravilnikom se, uz prilagođavanje pravu Republike Srbije, preuzima Uredba Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. novembra 2003. godine o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima.
2. Uredba Komisije (EZ) br. 2042/2003 preuzima se u prečišćenom tekstu koji je izradio Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i koji obuhvata: Uredbu Komisije (EZ) br. 2042/2003, Uredbu Komisije (EZ) br. 707/2006 od 8. maja 2006. godine, Uredbu Komisije (EZ) br. 376/2007 od 30. marta 2007. godine i Uredbu Komisije (EZ) br. 1056/2008 od 27. oktobra 2008. godine.
3. Prečišćen tekst Uredbe Komisije (EZ) br. 2042/2003 daje se u Prilogu 1. ovog pravilnika.
4. Ovim pravilnikom se preuzimaju i Uredba Komisije (EU) br. 127/2010 od 5. februara 2010. godine kojom se menja i dopunjava Uredba Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. novembra 2003. godine o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima, kao i Uredba Komisije (EU) br. 962/2010 od 26. oktobra 2010. o izmenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima.
5. Uredba Komisije (EU) br. 127/2010 od 5. februara 2010. godine kojom se menja i dopunjava Uredba Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. novembra 2003. godine o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima daje se u Prilogu 2. ovog pravilnika.
6. Uredba Komisije (EU) br. 962/2010 od 26. oktobra 2010. o izmenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima daje se u Prilogu 3. ovog pravilnika.

Dopunski uslovi

Član 3.

1. Ovim pravilnikom propisuju se i dopunski uslovi za primenu Uredbe Komisije (EZ) br. 2042/2003 u Republici Srbiji.
2. Dopunski uslovi obuhvataju:
a) Prilog 4. ovog pravilnika, koji se odnosi na dopunske uslove pod kojima organizacija za održavanje vazduhoplova odobrena za održavanje vazduhoplova ili drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja (komponenti) prema Sekciji A, Odeljak F Dela M (Part-M) Uredbe Komisije (EZ) br. 2042/2003, može da održava vazduhoplove ili komponente koji nemaju dokument o tipu koje je priznala Agencija;
b) Prilog 5. ovog pravilnika, koji se odnosi na dopunske uslove za primenu Dela 66 (Part-66) Uredbe Komisije (EZ) br. 2042/2003;
c) Prilog 6. ovog pravilnika, koji se odnosi na dopunske uslove u pogledu priznavanja ispita.

Značenje pojedinih pojmova u ovom pravilniku

Član 4.

1. "ECAA sporazum" označava Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja.
2. Pojam "Agencija" ili "EASA" označava Evropsku agenciju za bezbednost vazdušnog saobraćaja (European Aviation Safety Agency).
3. Pojam "vazduhoplovni proizvod" označava vazduhoplov, motor i elisu.
4. Pojam "komercijalni prevoz" označava javni avio-prevoz.
5. Pojmovi "održavanje", "obezbeđivanja kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova, uređaja i opreme" označavaju vazduhoplovno-tehničke delatnosti.
6. Pojam "Osnovna uredba" koji se koristi u Prilogu 1. ovog pravilnika, označava Uredbu (EZ) Evropskog parlamenta i Saveta br. 216/2008 od 20. februara 2008. godine o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja, kojom se ukidaju Uputstvo Saveta 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002 i Uputstvo 2004/36/EZ.
Osnovna uredba preuzeta je u pravni sistem Republike Srbije Pravilnikom o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja ("Službeni glasnik RS", broj 68/10)
7. Pojam "Pravilnik" koji se koristi u Prilogu 1. ovog pravilnika označava Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja.
8. Pojmovi "Zajednica", "propisi Zajednice" i "država članica" koji se koriste u Prilogu 1. ovog pravilnika tumače se saglasno tačkama 2. i 3. Aneksa II ECAA sporazuma i odgovarajućim odredbama Lisabonskog ugovora kojim se menja i dopunjava Ugovor o Evropskoj uniji i Ugovor o osnivanju Evropske zajednice.
9. Pojam "nacionalna vazduhoplovna vlast", "nadležni organ", "nadležni organ države članice" koji se koristi u Prilogu 1. ovog pravilnika tumači se, kad je to primenjivo, kao Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat).

Prihvatljivi načini usaglašavanja

Član 5.

U Republici Srbiji direktno i neposredno se primenjuje Odluka 2003/19/RM izvršnog direktora Agencije koja sadrži prihvatljive načine usaglašavanja i smernice u pogledu obezbeđivanja kontinuirane plovidbenosti, uključujući i sve amandmane te odluke, kao i važeće revizije sledećih dokumenata koji su objavljeni na internet stranicama Agencije: (a) prihvatljivi načini usaglašavanja (Acceptable Means of Compliance - AMC) - Part-M; (b) prihvatljivi načini usaglašavanja (Acceptable Means of