Traženo: indeks izgradjenosti

Ukupno nađeno: 70 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 68 pronadjenih primera ovde je prikazano 28 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (RS)

5. Indeks ili stepen izgrađenosti

1. Indeks izgrađenosti ili indeks zauzetosti

Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva (RS)

kod kojih je normalan već od njihove 9. godine. Pubertet može uticati na delovanje enzima koji razgrađuju lekove, pa računajući u mg/kg, ponekad su potrebna značajna sniženja doze kod nekih lekova (npr. teofilina). U nekim slučajevima, bolje je posebno ispitati uticaj puberteta na ponašanje leka upoređivanjem rezultata pre ulaska deteta u pubertet i posle ulaska u pubertet. U drugim slučajevima, prikladnije je pratiti razvoj puberteta prema Tanner-ovoj skali ili pratiti biološke pokazatelje ...

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

13) indeks zauzetosti parcele jeste odnos gabarita horizontalne projekcije izgrađenog ili planiranog objekta i ukupne površine građevinske parcele, izražen u procentima;

14) indeks izgrađenosti parcele jeste odnos (količnik) bruto razvijene građevinske površine izgrađenog ili planiranog objekta i ukupne površine građevinske parcele;

4) najveći dozvoljeni indeks zauzetosti ili izgrađenosti građevinske parcele;

Pravilnik o inventarisanju, obradi, reviziji i otpisu bibliotečko-informacione građe i izvora, kao i vođenju evidencije o bibliotečko-informacionoj građi i izvorima (RS)

Sistem UDK je međunarodni klasifikacioni sistem koji se koristi za indeksiranje bibliotečko-informacione građe i izvora. Obuhvata naučne discipline, stručne oblasti, kao i sve ostale vidove ljudske aktivnosti, različite pojave u prirodi, geografske pojmove i područja, vremenska razdoblja, formalne oblike bibliotečko-informacione građe i izvora i drugo.

Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja (RS)

trogodišnju aktivnost. Tokom prve godine urađena je preliminarna karta seizmičke rejonizacije teritorije Republike Srbije, koja je zahtevala kompleksan kabinetski istražni proces rejoniranja terena prema kriterijumima koje propisuje ES8-1, a koji su ugrađeni ... indeksom ...

Pravilnik o Programu stručnih ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti, načinu njihovog polaganja i visini naknade za rad članova komisije za polaganje stručnih ispita (RS)

B. Predmetna klasifikacija. Vrste indeksiranja ; Pravila za predmetno označavanje bibliotečke građe ; Vrste i struktura predmetnih odrednica i pododrednica; Analiza sadržaja bibliotečke građe i definisanje predmetne rubrike; Standardi za mašinski čitljivu klasifikaciju i predmetizaciju (UNIMARC, COMARC); Uputno-informativni sistem u predmetizaciji; Definicija, sadržina, struktura i vrste tezaurusa.

Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (RS)

... pokazatelji - vodotokovi, jezera i akumulacije koje mogu biti uzrok poplava, opasnost od poplava reka ili bujičnih voda, pregled ugroženih naselja s brojem i strukturom stanovništva, mere zaštite u urbanističkim planovima i građenju , hidrometeorološki uslovi - vodostaj, led, prosečna godišnja količina padavina, zaštitna infrastruktura - nasipi i drugi zaštitni vodoprivredni objekti s pokazateljima ... izgrađenosti ... pokazatelji ...

Pravilnik o načinu utvrđivanja vrednosti građevinskog dela objekta i načinu obračuna naknade za sklonište (RS)

Ako su zbog proteka vremena između izrade projektne dokumentacije i obračuna naknade za sklonište potrošačke cene porasle za više od 5%, vrednost građevinskog dela objekta utvrđuje se tako što se na predračun radova iz glavnog projekta primeni indeks rasta potrošačkih cena prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Pravilnik o sadržini i načinu postupanja sa dokumentacijom za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i metodama za ispitivanje aktivne supstance, odnosno osnovne supstance (RS)

Okolnosti u kojima se zahteva ispitivanje: Dostavlja se izveštaj o izvršenom ispitivanju biokoncentracionog potencijala aktivne supstance, metabolita i produkata razgradnje i reakcije, za koje postoji verovatnoća da se raspodele u masnom tkivu (kada je <lat>logPonj</lat> = 3 videti odeljak 2. pododeljak 2.8. ove glave ili druge relevantne pokazatelje biokoncentracije), osim ako se može dokazati da izloženost koja dovodi do biokoncentracije nije moguća.

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (RS)

Do izgradnje postrojenja sa sekundarnim prečišćavanjem, u skladu sa rokovima datim u planu zaštite voda od zagađivanja, ispuštanje komunalnih otpadnih voda vrši se u skladu sa uslovima iz vodnih dozvola, uz ispitivanje kvaliteta otpadnih voda u odnosu na pokazatelje za planirani stepen prečišćavanja i sa kontinuiranim zapisom praćenja količine ispuštene otpadne vode iz sistema javne kanalizacije.

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine (RS)

Ukoliko je ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza predviđeno plaćanje iznosa naknade u mesečnim ratama, uslov za promenu vlasništva na nepokretnostima je dokaz o plaćenom iznosu celokupne naknade. Iznos koji se isplaćuje predstavlja iznos koji se dobije kada se od ukupnog iznosa visine naknade uvećanog za indeks rasta potrošačkih cena iz stava 3. ovog člana, odbije iznos plaćenih rata do momenta otuđenja objekta ili početka njegove izgradnje .

Uredba o utvrđivanju Programa podrške građevinskoj industriji (RS)

... građevinskoj industriji. U tom periodu ekonomski pokazatelji u građevinarstvu , uprkos rastu industrijske proizvodnje u zemlji, beležili su drastičan pad, te je Vlada reagovala preduzimanjem mera podrške građevinskoj industriji u vidu subvencionisanja kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje , direktnog subvencionisanja kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje, kao i pokretanjem tražnje za građevinskim ... građevinskog ...

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada (RS)

32) indeks izgrađenosti parcele jeste odnos (količnik) bruto građevinske površine izgrađene ili planirane zgrade i ukupne površine građevinske parcele. U indeks izgrađenosti parcele se ne računaju površine pod staklenicima, duplim fasadama, slojevima termoizolacije debljim od 5 cm pod uslovom da se proračunom dokumentuje poboljšanje energetskih karakteristika postojeće zgrade primenom mera iz ovog pravilnika;

33) indeks zauzetosti parcele jeste odnos gabarita horizontalne projekcije izgrađene ili planirane zgrade i ukupne površine građevinske parcele izražene u procentima. U indeks zauzetosti parcele se ne računaju površine pod staklenicima, duplim fasadama i slojevima termoizolacije debljim od 5 cm pod uslovom da se proračunom dokaže poboljšanje energetskih karakteristika postojeće zgrade primenom ovih mera;

Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti (RS)

Obrada bibliotečko-informacione građe i izvora zasniva se na primeni jedinstvene kataloško-bibliografske obrade i jedinstvenog sistema klasifikacije i indeksiranja , kao i u skladu sa usvojenim nacionalnim i međunarodnim standardima.

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (RS)

Na građevinskoj parceli čija je površina manja od najmanje površine utvrđene u stavu 1. ovog člana, može se utvrditi izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1, sa dva stana, indeksa ili stepena izgrađenosti do 0,6.

... izgradnje uređuju se dozvoljene pretežne namene, postavljanje objekta u odnosu na regulaciju i u odnosu na granice građevinske parcele, udaljenost objekta, visina ili spratnost objekta, izgradnja drugih objekata na istoj građevinskoj parceli, postavljanje ograde, način obezbeđivanja pristupa parceli, parkiranje i garažiranje i dr, a iskazuju se sistemom urbanističkih pravila i pokazatelja (namena, indeks odnosno stepen izgrađenosti , ili indeks ... građevinske ...

Indeks izgrađenosti parcele jeste odnos (količnik) bruto razvijene građevinske površine izgrađenog ili planiranog objekta i ukupne površine građevinske parcele.

Indeks zauzetosti parcele jeste odnos gabarita horizontalne projekcije izgrađenog ili planiranog objekta i ukupne površine građevinske parcele, izražen u procentima.

Površine garaža objekata koje se planiraju nadzemno na građevinskoj parceli uračunavaju se pri utvrđivanju indeksa ili stepena izgrađenosti , odnosno stepena iskorišćenosti građevinske parcele, a podzemne garaže se ne uračunavaju u indekse .

Najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti po zonama izgradnje je za:

Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti po zonama izgradnje je za:

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (RS)

... građenja u prostornom planu područja posebne namene za zone za koje se ne izrađuje urbanistički plan ili urbanistički projekat sadrže: vrstu i namenu objekata koji se mogu graditi pod uslovima utvrđenim planskim dokumentom, odnosno vrstu i namenu objekata čija je izgradnja zabranjena u pojedinačnim zonama; uslove za formiranje građevinske ... građevinske ... indekse ... izgrađenosti građevinske ... izgradnju ... građevinskoj ...

Pravilima građenja po pravilu se definišu ili dozvoljeni indeks izgrađenosti ili dozvoljeni indeks zauzetosti, a visinska regulacija odnosno dozvoljena visina objekata se određuje visinskim kotama.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Namena objekta i najviši planom dozvoljeni indeks izgrađenosti ne mogu biti kriterijumi za određivanje visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obračun izvršenih radova vršiće se prema količinama utvrđenim građevinskom knjigom i jediničnim cenama i Ponude korigovanim prema usvojenoj dinamici izvođenja radova i utvrđenim promenama u skladu sa metodologijom formiranja promena cena putem klizne skale - indeks metode.