hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: granice odgovornosti pravnog lica

Ukupno nađeno: 29 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 28 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela (RS)

Granice odgovornosti pravnog lica

Krivični zakonik (RS)

(1) Odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu,

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponenteb Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - programi Prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA (RS)

12) korisnik bespovratnih sredstava jeste pravno lice , državni organ ili organizacija koje je odgovorno za predlaganje i sprovođenje projekta koji se finansira iz programa prekogranične saradnje;

Nacionalni IPA koordinator, nacionalni službenik za odobravanje i odgovorno lice za poslove operativne strukture sporazumom o sprovođenju programa prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA u okviru IPA komponente <lat>II</lat>b uređuju međusobna prava i obaveze u pogledu upravljanja programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente <lat>II</lat>b.

Međusobna prava i obaveze odgovornog lica za poslove operativne strukture za IPA komponentu <lat>II</lat>b, službenika za odobravanje programa i odgovornog lica Tela za programe prekogranične saradnje uređuju se operativnim sporazumom za programiranje, sprovođenje, praćenje i vrednovanje programa prekogranične saradnje u okviru IPA komponente <lat>II</lat>b.

Statut Agencije za osiguranje depozita (RS)

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti direktora, Agenciju zastupa i potpisuje zamenik direktora ili drugi zaposleni u Agenciji sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima koga direktor pismeno ovlasti za zastupanje i potpisivanje u granicama datih ovlašćenja.

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (RS)

Odgovornost pilota, zajedno sa odgovornošću pravnog lica u kom je pilot u radnom odnosu, ne može preći granice odgovornosti iz člana 51. ovog zakona, osim ako je pilot štetu prouzrokovao namerno.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (RS)

za vreme upotrebe prevoznog sredstva nema polisu osiguranja ili drugi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju, međunarodnu ispravu o osiguranju od autoodgovornosti ili drugi dokaz o postojanju takvog osiguranja ili granično osiguranje i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi ili iste ne predoči na zahtev ovlašćenog službenog lica ili ako u slučaju saobraćajne nezgode svim učesnicima te nezgode koji na osnovu te polise imaju pravo podnošenja odštetnog zahteva ne pruži lične ...

Kodeks korporativnog upravljanja (RS)

Društva treba da ustanove jasno razgraničenje odgovornosti između predsednika odbora direktora i generalnog direktora. Nijedan pojedinac ne treba da ima neograničena ovlašćenja u pogledu donošenja odluka u društvu .

Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (>) (RS)

Međusobni odnosi, prava i obaveze Službenika za odobravanje i Odgovornog lica za poslove operativne strukture <lat>IPA</lat> komponente <lat>II</lat> iz člana 18. ove uredbe, odgovornog lica za Telo za programe prekogranične saradnje iz člana 22. ove uredbe i Zajedničkog tehničkog sekretarijata odgovarajućeg programa prekogranične saradnje (gde je primenjivo), utvrđuju se operativnim sporazumom iz člana 24. ove uredbe, u skladu sa članom 8. stav 3.

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko- pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (RS)

Lice koje je protivpravno koristilo vazduhoplov kojim je prouzrokovana šteta nema pravo da se poziva na granice odgovornosti propisane ovim zakonom.

Atinska konvencija o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem (mp)

... lica koje je dalo finansijsko jemstvo. U tom slučaju, iznos naveden u stavu 1. primenjuje se kao granica odgovornosti osiguratelja ili drugog lica koje je dalo finansijsko jemstvo čak i ako vozar, ili stvarni vozar, nije ovlašćen da ograniči svoju odgovornost . Pored toga, tuženi se može koristiti i pravnim sredstvima odbrane (osim onih koji se odnose na stečaj ili likvidaciju) koje bi, u skladu sa ovom Konvencijom, imao pravo ... protivpravnog ... pravo ...

... pravno dejstvo svaka ugovorna odredba zaključena pre nego što se dogodila nezgoda koja je prouzrokovala smrt, telesnu povredu putnika ili gubitak odnosno oštećenje putničkog prtljaga, a koja ima za cilj da neko lice koje je odgovorno na osnovu ove Konvencije oslobodi odgovornosti prema putniku ili da odredi nižu granicu odgovornosti ... pravo ...

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (RS)

Subjekti zaštite životne sredine od buke odgovorni su za svaku aktivnost ili nepreduzimanje mera kojima se prouzrokuje izloženost buci iznad graničnih vrednosti.

Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem pogonskom naftom (mp)

... lica od kojeg potiče finansijsko jemstvo koje pokriva odgovornost vlasnika za štetu zbog zagađenja. U tom slučaju tuženi se može koristiti pravnim sredstvima na koje bi sam vlasnik broda imao prava da se poziva, osim onih koji su posledica stavljanja vlasnika broda pod stečaj ili pod likvidaciju, uključujući i pozivanje na granice odgovornosti ... odgovornost ... odgovornost ...

Zakon o divljači i lovstvu (RS)

Pravno , odnosno fizičko lice koje lovi lovostajem zaštićenu divljač suprotno odredbama ovog zakona ili na drugi način uništava lovostajem zaštićenu divljač, lovne i lovno-tehničke objekte, oznake granica ili na drugi način čini štetu, odgovorno je za nezakonit lov i nastalu štetu i dužno je da štetu nadoknadi korisniku lovišta.

Opšti uslovi poslovanja međunarodnih logističara i špeditera Srbije (RS)

Ukoliko nalogodavac izvrši prenos prava na treće lice bez prethodnog obaveštavanja, izvršilac je odgovoran prema licu na koga su preneta prava , u granicama svojih obaveza prema svome nalogodavcu i tek od momenta prijema obaveštenja oizvršenom prenosu.

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela (RS)

... pravnom licu za učinjeno krivično delo odmeriti novčanu kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to delo, imajući u vidu svrhu kažnjavanja i uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), a naročito: stepen odgovornosti pravnog lica za učinjeno krivično delo, veličinu pravnog lica , položaj i broj odgovornih lica u pravnom licu ... pravno lice preduzelo ... preduzelo ... odgovornom licu ...

... pravna lica shodno se primenjuju odredbe opšteg dela Krivičnog zakonika o: vremenskom važenju krivičnog zakonodavstva (član 5), krivičnom delu (član 14), izvršenju krivičnog dela nečinjenjem (član 15), vremenu izvršenja krivičnog dela (član 16), mestu izvršenja krivičnog dela (član 17), delu malog značaja (član 18), krajnjoj nuždi (član 20), podstrekavanju (član 34), pomaganju (član 35), granicama odgovornosti ... pravnih ...

Strategija razvoja poljoprivrede Srbije (RS)

(155) Postojeća raspodela odgovornosti između Ministarstva, MZ i organa Srbije i Crne Gore ima za posledicu lošu komunikaciju i sukobe interesa koji povremeno stvaraju praznine ili dolazi do dupliranja poslova. Stoga je potrebno jasno razgraničiti nadležnosti između organa uprave i formirati Koordinacioni komitet za kontrolu hrane za pitanja koja se tiču više ministarstava i uspostaviti neophodne strukture za sprovođenje sledljivosti i kontrole hrane kao što su Agencija za laboratorije,

Poslovnik Veća građana Savezne skupštine (SCG)

... pravnih lica ; režima obalnog mora od interesa za međunarodne odnose Savezne Republike Jugoslavije; prelaska granice i kontrole putničkog saobraćaja preko granice ... odgovornih ...

lica u domaća preduzeća; zaštite ekonomskih interesa jugoslovenskih državljana i domaćih pravnih lica u inostranstvu; deviznog, spoljnotrgovinskog i carinskog sistema i sistema kreditnih odnosa sa inostranstvom; kontrole prometa robe i usluga preko granice ; platnog prometa sa inostranstvom; potvrđivanja međunarodnih ugovora iz oblasti spoljnoekonomskih odnosa, kao i pitanja u vezi obavljanja kontrole Veća nad radom Savezne vlade i drugih saveznih organa i funkcionera odgovornih ...

Uredba o upisu u sudski registar (SCG)

... pravni promet, i to: firma i skraćena oznaka firme, matični broj, sedište, delatnost, odnosno poslovi, oblik subjekta upisa, osnivački ulozi i osnovni kapital (upisani i uplaćeni), ovlašćenja u pravnom prometu i odgovornost za obaveze subjekta upisa, odgovornost subjekta upisa za obaveze drugih subjekata upisa u pravnom prometu, imena lica ovlašćenih za zastupanje i granice ... ličnim ... lične ...

Poslovnik Veća republika Savezne skupštine (SCG)

... pravnih lica ; režima obalnog mora od interesa za međunarodne odnose Savezne Republike Jugoslavije, prelaska granice i kontrole putničkog saobraćaja preko granice ... odgovornih ...

Zakon o akcizama i porezu na promet (RS)

13) usluge osiguranja života i osiguranja čiji je korisnik strano pravno ili fizičko lice , usluge osiguranja brodova koji plove u međunarodnim vodama, odnosno aviona koji lete na međunarodnim linijama i dopunsko osiguranje drumskih vozila i odgovornosti vozača izvan granica Jugoslavije;

Uredba o organizaciji i vršenju inspekcijskih poslova u oblasti opštenarodne odbrane (RS)

Inspektor je posebno odgovoran : ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme , odnosno ne predloži ili odredi meru za koju je ovlašćen; ako ne predloži, odnosno ne pokrene postupak pred nadležnim organima zbog utvrđene nepravilnosti, odnosno nezakonitosti; ako u vršenju svojih poslova prekorači granice ovlašćenja.

Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima (SCG)

Ovim propisima utvrđuju se mesta, vreme, učestanost, materija i način kontrole, kao i organi odgovorni za sprovođenje kontrole i preduzimanje mera u slučaju nalaza koji prelaze granice tolerantnog područja. Ovim propisima određuju se i obaveza izrade i vođenja odgovarajuće dokumentacije - evidencije o vršenju kontrolnih merenja, način vođenja i oblici dokumentacije i organ koji je dužan da je vodi. Pod uslovima za rad iz stava 1. ovog člana podrazumevaju se naročito: zagađenja vazduha otrovna

Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora sa brodova iz 1973. godine, izmenjene i dopunjene Protokolom iz 1978. godine, koji se na nju odnosi (mp)

za svaku peć za spaljivanje. Da bi se dobilo takvo svedočanstvo, peć za spaljivanje mora biti projektovana i izrađena prema odobrenom standardu, kako je opisano u pravilu 16.6.1. Svaki model se podvrgava određenom probnom radu za tipsko odobrenje u fabrici ili u odobrenom ispitnom objektu i pod odgovornošću administracije, uz korišćenje sledeće standardne specifikacije goriva/otpada pri ispitivanju za tipsko odobrenje, kako bi se ustanovilo ... granica ...

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Izvršenje može preći sa dužnika na preduzeće koje je dužnik osnovao a aktom o razgraničenju sredstava, prava i obaveza ne može se isključiti odgovornost novoorganizovanih preduzeća

hor003