Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O POTVRĐIVANjU ATINSKE KONVENCIJE O PREVOZU PUTNIKA I NjIHOVOG PRTLjAGA MOREM, USVOJENE 1974. GODINE I PROTOKOLA IZ 2002. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA ATINSKE KONVENCIJE O PREVOZU PUTNIKA I NjIHOVOG PRTLjAGA MOREM, USVOJENE 1974. GODINE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 13 od 27. decembra 2010)

Član 1.

Potvrđuje se Atinska konvencija o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojena 1974. godine, sačinjena u Atini,
13. decembra 1974. godine, u jednom originalu na engleskom i francuskom jeziku i Protokol iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine, sačinjen u Londonu 1. novembra 2002. godine, u originalu na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

Član 2.

Tekst Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine i Protokola iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine, u prevodu na srpski jezik glasi:

ATINSKA KONVENCIJA

O PREVOZU PUTNIKA I NjIHOVOG PRTLjAGA MOREM, USVOJENA 1974. GODINE

(Atina, 13. decembra 1974. godine)
DRŽAVE UGOVORNICE ove Konvencije,
PRIZNAJUĆI potrebu da se ugovorom regulišu pojedine odredbe koje se odnose na prevoz putnika i njihovog prtljaga morem;
ODLUČILE SU da zaključe konvenciju u tu svrhu i dogovorile se o sledećem:

Definicije

Član 1.

U ovoj Konvenciji pojedini izrazi imaju sledeće značenje:
1. a) "vozar" je lice koje je zaključilo ugovor o prevozu ili u čije ime je taj ugovor zaključen, bez obzira da li on sam stvarno obavlja prevoz ili ga obavlja preko stvarnog vozara;
b) "stvarni vozar" je lice različito od vozara, bez obzira da li je vlasnik broda ili naručitelj broda koji stvarno obavlja prevoz u celini ili deo prevoza;
2. "ugovor o prevozu" je ugovor koji zaključuje vozar ili u čije ime se taj ugovor zaključuje za prevoz putnika ili putnika i njegovog prtljaga morem, u zavisnosti od slučaja;
3. "brod" je samo pomorski brod, isključujući lebdelicu;
4. "putnik" je svako lice koje se prevozi brodom,
a) na osnovu ugovora o prevozu, ili
b) na osnovu pristanka vozara, prati vozilo ili žive životinje koje se prevoze na osnovu ugovora o prevozu robe koji nije predmet ove Konvencije;
5. "prtljag" je svaka stvar ili vozilo koje se prevozi na osnovu ugovora o prevozu, osim
a) stvari i vozila koja se prevoze na osnovu brodarskog ugovora, teretnice ili ugovora koji se najvećim delom odnosi na prevoz stvari, i
b) živih životinja;
6. "ručni prtljag" je prtljag koji putnik ima u svojoj kabini ili koji inače drži, čuva ili nadzire. Sa izuzetkom primene stava 8. ovog člana i člana 8, ručni prtljag uključuje prtljag koji putnik ima u svom vozilu ili na vozilu;
7. "gubitak ili šteta na prtljagu" uključuje materijalnu štetu koja je nastala zato što prtljag nije predat putniku u razumnom roku nakon dolaska broda na kojem se prtljag prevozio ili je trebalo da se prevozi, ali ne obuhvata zakašnjenja koja su prouzrokovana štrajkom ili drugim radničkim sporovima:
8. "prevoz" obuhvata period:
a) u pogledu putnika i njihovog ručnog prtljaga, period tokom koga se putnik i/ili njegov ručni prtljag nalazi na brodu ili vreme ukrcavanja ili iskrcavanja, kao i vreme tokom kojeg se putnik i njegov ručni prtljag prevoze vodnim putem od obale do broda ili obrnuto, ako je cena takvog prevoza uračunata u cenu putne karte ili ako vozar stavi putniku na raspolaganje brod koji se koristi za takav pomoćni prevoz. Međutim, u pogledu putnika, prevoz ne obuhvata vreme tokom kojeg se putnik nalazi na lučkom terminalu ili na gatu ili na bilo kojoj drugoj lučkoj instalaciji;
b) takođe i u pogledu ručnog prtljaga, vreme tokom kojeg je putnik na lučkom terminalu ili na gatu ili na bilo kojoj drugoj lučkoj instalaciji, ako je vozar ili njegov službenik ili punomoćnik primio taj prtljag i nije ga predao putniku;
c) u pogledu ostalog prtljaga koji nije ručni prtljag, vreme tokom kojeg je vozar ili njegov službenik ili punomoćnik primio taj prtljag na obali ili na brodu do trenutka kada ga je vozar ili njegov službenik ili punomoćnik predao:
9. "međunarodni prevoz" je svaki prevoz kod koga se, prema ugovoru o prevozu, mesto polaska i mesto odredišta nalaze u dve različite države, ili u jednoj državi ako se, prema ugovoru o prevozu ili redu plovidbe, usputna luka nalazi u drugoj državi;
10. "organizacija" je Međuvladina pomorska konsultativna organizacija.

Primena

Član 2.

Ova se Konvencija primenjuje na svaki međunarodni prevoz
a) ako brod vije zastavu ili je upisan u državi ugovornici ove Konvencije, ili
b) ako je sklopljen ugovor o prevozu u državi ugovarateljici ove Konvencije, ili
c) ako je mesto polaska ili odredišta, prema ugovoru o prevozu, u državi ugovarateljici ove Konvencije.
Bez obzira na stav 1. ovog člana, ova Konvencija se ne primenjuje ako je prevoz, prema nekoj drugoj međunarodnoj konvenciji koja se odnosi na prevoz putnika ili prtljaga drugim načinom prevoza, podvrgnut režimu građanske odgovornosti prema odredbama te konvencije, sve dok odredbe tih konvencija imaju obaveznu primenu u odnosu na prevoz morem.

Odgovornost vozara

Član 3.

Vozar odgovara za pretrpljenu štetu zbog smrti ili telesne povrede putnika i za gubitak ili oštećenje prtljaga ako se događaj koji je prouzrokovao tako pretrpljenu štetu dogodio za vreme prevoza zbog krivice ili propusta vozara ili njegovih službenika ili punomoćnika koji rade u granicama svoje službe.
Tužilac je dužan da dokaže da je događaj koji je prouzrokovao gubitak ili oštećenje nastao za vreme prevoza, kao i obim gubitka ili oštećenja.
Krivica ili nemar vozara ili njegovih službenika ili punomoćnika koji rade u granicama svoje službe pretpostavljaju se, dok se ne dokaže suprotno, ako su smrt ili telesna povreda putnika ili gubitak ili oštećenje ručnog prtljaga nastali pri brodolomu, sudaru, nasukanju, eksploziji ili požaru, ili zbog mane broda. U odnosu na gubitak ili oštećenja drugog prtljaga, takva krivica ili nemar se pretpostavljaju dok se ne dokaže suprotno, bez obzira na prirodu događaja koji je prouzrokovao gubitak ili oštećenje. U svim drugim slučajevima tužilac je dužan da dokaže krivicu ili nemar.

Stvarni vozar

Član 4.

Ako se izvršenje prevoza ili dela prevoza poveri stvarnom vozaru, vozar u svakom slučaju ostaje odgovoran za celokupan prevoz prema odredbama ove Konvencije. Pored toga, stvarni vozar podleže odredbama ove Kovencije i ovlašćen je da se na njih poziva za deo prevoza koji izvršava.
Vozar, u pogledu prevoza koji izvršava stvarni vozar, odgovara za dela i propuste stvarnog vozara i njegovih službenika i punomoćnika koji rade u granicama svoje službe.
Svaki poseban ugovor na osnovu kojeg vozar preuzima obaveze koje ova Konvencije ne nameće ili se odriče prava koje predviđa ova Konvencija, odnosi se na stvarnog vozara samo ako se on izričito i pismeno sa tim saglasi.
Kada, i u obimu u kojem i vozar i stvarni vozar odgovaraju, njihova odgovornost je solidarna.
Nijedna odredba ovog člana neće uticati na bilo koje regresno pravo između vozara i stvarnog vozara.

Dragocenosti

Član 5.

Vozar ne odgovara za gubitak ili oštećenje novca, vrednosnog papira, zlata, srebrnih predmeta, dragulja, nakita, umetničkih predmeta i drugih dragocenosti, osim ako su te dragocenosti deponovane kod vozara na ugovoreno čuvanje. U tom slučaju vozar odgovara najviše do granice predviđene u stavu 3 . člana 8. osim ako nije ugovorena viša granica prema stavu 1. člana 10.

Podeljena krivica

Član 6.

Ako vozar dokaže da su smrt ili telesna povreda putnika ili gubitak ili oštećenje njegovog prtljaga u celosti ili delimično prouzrokovani krivicom ili propustom putnika, nadležni sud može u potpunosti ili delimično osloboditi vozara od odgovornosti prema