Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


NAPOMENA:
Danom stupanja na snagu Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Sl. glasnik RS", br. 73 od 12. oktobra 2010) prestaju da važe odredbe čl. od 1. do 202. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni list SRJ", br. 12/98, 44/99, 74/99 i 73/00 i "Službeni glasnik RS", br. 85/05 - dr. zakon i 101/05 - dr. zakon), prestaju da važe odredbe koje se odnose na unutrašnju plovidbu, osim člana 50. stav 2, čl. 51. i 52, a odredbe koje se odnose na pomorsku plovidbu ostaju na snazi i to: čl. 1. do 9, član 20, član 26, član 30, član 36, član 44, čl. 50. do 52, čl. 56. do 186. koje se odnose na pomorsku plovidbu, kao i odredbe čl. 202. do 821. i čl. 835. do 1051. koje se odnose i na unutrašnju i na pomorsku plovidbu.
---------------------------
NAPOMENA:
Danom stupanja na snagu Zakona o pomorskoj plovidbi ("Sl. glasnik RS", br. 87 od 21. novembra 2011), prestaju da važe odredbe čl. 1 - 202. osim čl. 51. i 52. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni list SRJ", br. 12/98, 44/99, 74/99 i 73/00 i "Službeni glasnik RS", br. 85/05 - dr. zakon i 101/05 - dr. zakon).
Odredbe čl. 202 - 822. i čl. 835 - 1052. istog zakona koje se odnose na pomorsku plovidbu ostaju na snazi.
---------------------------
NAPOMENA:
Danom stupanja na snagu Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila ("Sl. glasnik RS", br. 10 od 30. januara 2013) prestaju da važe odredbe čl. 202. do 223, čl. 231. i 232, čl. 275. do 279, čl. 294. do 345, član 349, čl. 351. do 361, čl. 364. i 365, čl. 374. do 387, čl. 398. do 417. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni list SRJ", br. 12/98, 44/99, 74/99 i 73/00 i "Službeni glasnik RS", br. 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 73/10 - dr zakon i 87/11 - dr. zakon).
---------------------------

ZAKON

O POMORSKOJ I UNUTRAŠNjOJ PLOVIDBI

(Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 12 od 6. marta 1998, 44/99, 74/99, 73/00 i "Sl. glasniku RS" br. 85/05, 101/05, 73/10, 87/11, 10/13)

PRVI DEO

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se bezbednost plovidbe na moru i unutrašnjim vodama Savezne Republike Jugoslavije, plovni putevi na obalnom moru i na unutrašnjim vodama u Saveznoj Republici Jugoslaviji, državna pripadnost, identifikacija i upis broda, osnovi svojinsko-pravnih odnosa u pogledu brodova, brodar, obligacioni odnosi koji se odnose na brodove, plovidbene nezgode, postupak izvršenja i obezbeđenja na brodovima i merodavno pravo i nadležnost sudova u Saveznoj Republici Jugoslaviji za sporove sa međunarodnim obeležjem.

Član 2.

Brodovi koji imaju jugoslovensku državnu pripadnost (u daljem tekstu: jugoslovenski brodovi) kada se nalaze na otvorenom moru su pod suverenitetom Savezne Republike Jugoslavije.

Član 3.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na brodove odnose se i na ratne brodove i druge plovne objekte pomorske i unutrašnje plovidbe, ako je to ovim zakonom predviđeno.

Član 4.

Na odnose koji nisu uređeni ovim zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu ovog zakona, primenjuju se običaji u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi.

Član 5.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1) "pomorska plovidba" je plovidba koja se obavlja na moru, na rekama Jadranskog sliva do granice do koje su one plovne s morske strane, na Skadarskom jezeru i na reci Rijeka Crnojevića;
2) "unutrašnja plovidba" je plovidba koja se obavlja na rekama, kanalima i jezerima, osim na rekama Jadranskog sliva i na Skadarskom jezeru i na reci Rijeka Crnojevića;
3) "plovni objekt" je brod, tehnički plovni objekt, ploveće postrojenje, čamac i drugi objekt koji je osposobljen za plovidbu i koji učestvuje u plovidbi;
4) "trgovačka mornarica" obuhvata pomorske brodove i brodove unutrašnje plovidbe i druge plovne objekte, osim ratnih brodova;
5) "brod" je pomorski brod i brod unutrašnje plovidbe, osim ratnog broda;
6) "jugoslovenski ratni brod" je brod koji je pod komandom oficira Vojske Jugoslavije, a čija je posada vojna;
7) "pomorski brod" je broj registrovan za plovidbu morem, čija baždarska dužina iznosi najmanje 12 metara, a registarska zapremina - najmanje 15 BRT;
8) "putnički brod" je brod pomorske ili unutrašnje plovidbe registrovan za prevoz više od 12 putnika;
9) "pomorski teretni brod" je brod koji nije pomorski putnički brod;
10) "pomorski tehnički plovni objekt" je brod registrovan za obavljanje tehničkih radova (bager, dizalica, platforma za istraživanje i eksploataciju nafte i sl.);
11) "pomorski čamac" je plovni objekt registrovan za plovidbu morem, čija baždarska dužina iznosi manje od 12 metara, a registarska zapremina - manje od 15 BRT;
12) "brod unutrašnje plovidbe" je brod registrovan za plovidbu na unutrašnjim vodama, čija dužina trupa iznosi najmanje 15 metara, a širina trupa - najmanje tri metra ili čija je najveća istisnina najmanje 15 tona, kao i tegljač i potiskivač, bez obzira na njihovu dužinu, širinu i istisninu;
13) "teretni brod unutrašnje plovidbe" je brod registrovan za prevoz tereta;
14) "tegljač, odnosno potiskivač" je brod registrovan za tegljenje ili potiskivanje drugih plovnih objekata;
15) "brod unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonom" je brod koji ima sopstveni mašinski uređaj za pogon;
16) "brod unutrašnje plovidbe bez sopstvenog pogona" je brod koji nema sopstveni mašinski uređaj za pogon, kao i brod čiji se mašinski uređaj koristi za premeštanja u pristaništu ili mestima ukrcaja ili iskrcaja ili da bi se povećale njegove manevarske sposobnosti za vreme potiskivanja ili tegljenja;
17) "tehnički plovni objekt unutrašnje plovidbe" je objekt opremljen mehaničkim uređajima za obavljanje tehničkih radova na unutrašnjim vodama sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem ili bez njega (ploveća naprava, bager, dizalica, platforma i sl.);
18) "ploveće postrojenje" je plovni objekt bez sopstvenog pogona koji nije predviđen za premeštanje niti za obavljanje posebnih radova na moru ili unutrašnjim vodama (kupatilo, pristan, hangar, vodenica, ribarska tikvara, kuća za odmor, pontonski most, stambena lađa, ugostiteljski objekt, splav kućica, ploveća radionica i sl.);
19) "čamac unutrašnje plovidbe" je plovni objekt, osim tegljača i potiskivača, bez obzira na njihovu dužinu, širinu i istisninu, registrovan za plovidbu na unutrašnjim vodama, čija dužina trupa iznosi manje od 15 metara, a širina trupa manje od tri metra, a čija najveća istisnina iznosi manje od 15 tona;
20) "nuklearni brod" je pomorski brod opremljen nuklearnim postrojenjem;
21) "ribarski brod" je brod registrovan i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića koja žive u vodi;
22) "jahta" je brod koji služi u neprivredne svrhe za razonodu, sport ili rekreaciju;
23) "jugoslovenski javni brod" je brod koji upotrebljava jugoslovenski državni organ, a koji nije ratni brod i koji služi isključivo u neprivredne svrhe;
24) "tanker" je brod pomorske ili unutrašnje plovidbe registrovan za prevoz tereta u tečnom stanju;
25) "brod u gradnji" je brod od momenta polaganja kobilice ili sličnog postupka gradnje do momenta upisa u upisnik brodova;
26) "postojeći brod" je brod koji nije u gradnji;
27) "strani trgovački brod" je pomorski brod koji ima stranu državnu pripadnost, odnosno brod unutrašnje plovidbe koji je upisan u strani upisnik brodova;
28) "strani ratni brod" je brod koji je pod komandom oficira stranih oružanih snaga, a čija je posada vojna;
29) "strani javni brod" je brod koji upotrebljava organ strane države a koji nije ratni brod i služi isključivo u neprivredne svrhe;
30) "strani čamac" je plovni objekt koji se smatra čamcem prema propisima države u kojoj je evidentiran, a ako nije evidentiran - prema propisima države čiji je državljanin vlasnik čamca;
31) "skela" je plovni objekt unutrašnje plovidbe namenjen za prevoz lica i stvari sa jedne na drugu obalu unutrašnjih voda;
32) "putnik" je svako lice na brodu, čamcu ili drugom plovnom objektu, osim dece mlađe od jedne godine, lica zaposlenih na brodu u bilo kom svojstvu i članova njihove porodice, članova posade i članova njihove porodice;
33) "međunarodno putovanje" je putovanje brodom, čamcem ili drugim plovnim objektom iz jugoslovenske luke ili pristaništa u stranu luku ili pristanište i obratno;
34) "potisnica" je teretni brod unutrašnje plovidbe bez sopstvenog pogona i bez sopstvenog kormilarskog uređaja;
35) "tegljenica" je teretni brod unutrašnje plovidbe bez sopstvenog pogona, a koji ima sopstveni kormilarski uređaj;
36) "sanitetski brod" je brod registrovan i opremljen za zdravstvenu službu;
37) "ledolomac" je brod registrovan i opremljen za razbijanje leda;
38) "luka, odnosno pristanište" je vodeni i sa vodom neposredno povezani kopneni prostor sa objektima namenjenim za pristajanje, sidrenje i zaštitu plovnih objekata, kao i ukrcavanje i iskrcavanje putnika i robe;
39) "zimovnik" je izgrađeni ili prirodni vodeni prostor na unutrašnjem plovnom putu koji je uređen i osposobljen kao sigurno sklonište za brodove od oštećenja ledom ili velike vode;
40) "sklonište" je prirodni deo vodenog prostora na unutrašnjem plovnom putu koji služi za nužni smeštaj brodova radi zaštite od oštećenja prilikom neposrednog nadolaska leda ili velike vode;
41) "sidrište na unutrašnjim vodama" je opremljeni i obeleženi deo unutrašnjih voda na kojem se može vršiti bezbedno stajanje i manevrisanje plovnog objekta i čija dubina ne sme biti manja od minimalne dubine plovnog puta na kojem se sidrište nalazi ili sa kojim je spojeno;
: