Traženo: dostava pisma

Ukupno nađeno: 102 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 101 pronadjenog primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (RS)

Prioritetne pošiljke su pismonosne pošiljke koje davalac univerzalne poštanske usluge otprema najbržim putem do odredišta i uručuje ih redovnom dostavom .

Sudski poslovnik (RS)

Sudske odluke se mogu dostavljati stranim državama ili međunarodnim organizacijama u overenom prepisu na latiničnom pismu uz dostavljane originalne odluke, po njihovoj molbi ili ako je to predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru (RS)

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo spoljnih poslova za diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, podatke iz člana 3. ove uredbe dostavljaju na kompakt disku (CD) u HML formatu, a prema navedenom Uputstvu i Korisničkom uputstvu, uz propratno pismo potpisano od strane ovlašćenog lica ministarstva i overeno pečatom.

Pravilnik o listama čekanja (RS)

U obaveštenju iz stava 3. ovog člana, zdravstvena ustanova informiše osigurano lice da će mu pisani poziv za prijem u zdravstvenu ustanovu radi pružanja zdravstvene usluge, biti dostavljen na 15 dana pre datuma prijema i da je obavezno da u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja, potvrdi dolazak u zdravstvenu ustanovu u određenom terminu, elektronskom poštom, pismom ili telegramom.

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (RS)

... pismu ... dostavi ...

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (RS)

... pismu ... dostavi ...

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Naredbu iz člana 167. stav 1. ovog zakonika izvršava policija, Bezbednosno-informativna agencija ili Vojnobezbednosna agencija. O sprovođenju tajnog nadzora komunikacije sačinjavaju se dnevni izveštaji koji se zajedno sa prikupljenim snimcima komunikacije, pismima i drugim pošiljkama koje su upućene osumnjičenom ili koje on šalje dostavljaju sudiji za prethodni postupak i javnom tužiocu na njihov zahtev.

Po završetku tajnog nadzora komunikacije organ iz člana 168. stav 1. ovog zakonika dostavlja sudiji za prethodni postupak snimke komunikacije, pisma i druge pošiljke i poseban izveštaj koji sadrži: vreme početka i završetka nadzora, podatke o službenom licu koje je nadzor sprovelo, opis tehničkih sredstava koja su primenjena, broj i raspoložive podatke o licima obuhvaćenim nadzorom i ocenu o svrsishodnosti i rezultatima primene nadzora.

Sudija za prethodni postupak će prilikom otvaranja pisama i drugih pošiljki paziti da se ne povrede pečati i da se omoti i adrese sačuvaju. O otvaranju će sastaviti zapisnik. Sav materijal dobijenim sprovođenjem tajnog nadzora komunikacije dostaviće se javnom tužiocu.

Poslovnik Vlade (RS)

Uz materijal se dostavlja propratno pismo .

U propratnom pismu se navodi da li se materijal dostavlja radi informisanja članova Vlade ili radi razmatranja i odlučivanja na sednici Vlade.

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (RS)

Pismo spremnosti dostavlja se krcatelju na njegovu adresu u toku radnog vremena.

Odluka o spoljnoj reviziji banaka (RS)

Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije izveštaj o reviziji dostavi zajedno s pismom rukovodstvu koje je spoljni revizor dostavio banci posle završetka revizije, i to najkasnije u roku od 120 dana posle završetka poslovne godine na koju se izveštaj o reviziji odnosi.

Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (RS)

3. ne dostavlja Komisiji, istovremeno sa dostavljanjem rukovodstvu javnog društva, pisma rukovodstvu tog društva, a koje sadrži najmanje podatke utvrđene članom 54. stav 6. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon);

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta (RS)

1) da je uz predlog programa dostavljeno propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o organizaciji i predloženom programu (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje organizacije;

Pravilnik o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet (RS)

Pored navedenih modula, u slučaju kada Agencija nema dovoljno podataka o aktivnoj supstanci potrebnih za dobijanje dozvole, kao i za nove aktivne supstance, može da zahteva i dodatnu dokumentaciju, odnosno dosije o aktivnoj supstanci <lat>"Active Substance Master File" (ASMF)</lat> dostavljen od proizvođača aktivne supstance uz propratno pismo , i to otvoreni deo <lat>"Applicants Part" ASMF</lat>, uključujući zatvoreni deo <lat>"Restricted Part" ASMF</lat>.

Kodeks profesionalne etike advokata (RS)

39.1.4. da zloupotrebljava ulogu branioca da bi klijentu, ili posredstvom klijenta koji je u pritvoru ili na izdržavanju kazne, drugim pritvorenicima ili zatvorenicima krišom doturao pisma , poruke ili predmete, čije je dostavljanje zabranjeno, podložno kontroli, ili namenjeno nedozvoljenim ciljevima;

Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena (RS)

Dostavljanje poziva i drugih pismena u postupku vrši se putem elektronske pošte, preporučenog pisma uz potvrdu o prijemu ili na drugi način koji obezbeđuje pisani dokaz o tome da je pismeno upućeno. Ukoliko se dostavljanje vrši elektronskom poštom, kao dokaz o izvršenom dostavljanju smatraće se štampani primerak poslate elektronske poruke iz kojeg se vidi da je poruka štampana sa liste poslatih poruka.

Uputstvo za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (RS)

Podaci se isporučuju u ćiriličkom formatu, izuzev podataka o adresi boravišta u inostranstvu, dok se podatak o imenu, prezimenu i imenu roditelja pripadnika nacionalne manjine dostavlja i na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Podaci se dostavljaju u MS Edžcel dokumentu i UTF-8 kodnom rasporedu u ćiriličnom formatu, a ime i prezime i ime roditelja pripadnika nacionalne manjine i na pismu nacionalne manjine i moraju biti navedeni velikim slovima.

Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa leka u registar tradicionalnih biljnih, odnosno homeopatskih lekova (RS)

Propratno pismo iz stava 1. ovog člana dostavlja se uz svaki zahtev.

Propratno pismo iz stava 1. ovog člana dostavlja se uz svaki zahtev pojedinačno.

Uz propratno pismo iz stava 1. ovog člana predlagač dostavlja i popunjen obrazac u skladu sa propisom kojim se uređuju izmene i dopune dozvole za lek.

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (RS)

Postupak namirenja počinje kad založni poverilac dostavi obaveštenje preporučenim pismom dužniku i zalogodavcu, kad to nije isto lice, na adresu upisanu u Registar zaloge.

Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja nadzora nad poslovanjem učesnika na finansijskom tržištu (RS)

(1) Pre obavljanja neposrednog nadzora, na zahtev i u roku koji odredi ovlašćeno lice Komisije subjekt nadzora i druga lica koja imaju podatke i saznanje od interesa za neposredni nadzor imaju obavezu da dostave Komisiji, opšta akta, kopije poslovnih knjiga, izvode sa računa, prepisku i druge dokumente, uključujući i elektronske medije i ostale podatke, izveštaje i informacije, evidenciju o telefonskim pozivima i drugim oblicima korespondencije.

Komisija vrši nadzor neposrednim uvidom u opšta akta, poslovne knjige, izvode sa računa, prepisku i druge dokumente uključujući i elektronske medije, evidenciju o telefonskim pozivima i drugim oblicima korespondencije i ostale podatke koje su subjekti nadzora u obavezi da vode i dostavljaju Komisiji, vrši analizu tih podataka, uzima izjave od drugih lica koja imaju saznanje od interesa za nadzor.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (RS)

3) rok za predaju ponuda, adresu na koju se dostavljaju ponude, jezik i pismo na kojem ponude moraju biti sačinjene;

Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove (RS)

Pismo zdravstvenim radnicima (u daljem tekstu: DHCP), je informacija u cilju bezbedne i efikasne upotrebe leka, a zdravstvenim radnicima ga dostavlja Agencija ili nosilac dozvole za lek.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pismo predsednika suda kojim se dokazuje datum prijema žalbe predstavlja javnu ispravu, pa se iz tog razloga i blagovremenosti omaškom dostavljene žalbe tom sudu mora će niti u skladu sa označenim datumom njenog prijema u toj ispravi.