Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 1. podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 45/02, 107/03, 44/05 i 29/09), a u vezi sa Sporazumom o saradnji zaključenog između Privredne komore Srbije i Registra nacionalnog domena.rsbroj 22/36 od 19. oktobra 2010. godine,
Upravni odbor Privredne komore Srbije, na sednici održanoj 19. aprila 2011. godine, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ZA REŠAVANjE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE NACIONALNIH INTERNET DOMENA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 31 od 9. maja 2011, 24/12)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Član 1.

Ovaj pravilnik uređuje pravila postupka za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnog internet domena, pred specijalizovanim stalnim telom formiranim pri Privrednoj komori Srbije (u daljem tekstu: Komora).
Nacionalnim internet domenima u smislu ovog pravilnika smatraju se.rsi.srbdomeni.

Komisija za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnog internet domena

Član 2.

Komisija za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena (u daljem tekstu: Komisija) je telo koje nezavisno i samostalno odlučuje na osnovu zakona i drugih propisa.
Merodavno pravo je pravo Republike Srbije.
Sedište Komisije je u Beogradu, Ulica Resavska 15.
Komisija ima pečat.

Organizacija Komisije

Član 3.

Komisija vrši svoju funkciju preko Predsedništva, arbitražnih veća i Stručne službe Stalnog izbranog suda (u daljem tekstu: Stručna služba).
Predsedništvo Komisije sastoji se od predsednika, potpredsednika i sekretara Komisije. Predsedništvo ostvaruje nadzor nad primenom ovog pravilnika, prati i razmatra praksu rešavanja sporova i vrši druge poslove koji su mu dodeljeni ovim pravilnikom.
Predsednika i potpredsednika Komisije bira i razrešava Upravni odbor Privredne komore Srbije sa Liste arbitara, na period od četiri godine, sž tim što mogu biti ponovo birani.
Sekretara Komisije imenuje predsednik Privredne komore Srbije iz reda zaposlenih u Komori.
Stručna služba vrši stručne i administrativne poslove.

Arbitri

Član 4.

Komisija za rešavanje sporova ima Listu arbitara koju utvrđuje Upravni odbor Komore na predlog Registra nacionalnog Internet domena Srbije (u daljem tekstu: Registar), po sprovedenom javnom pozivu.
Arbitar može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište u Republici Srbiji i ima odgovarajuća znanja i sposobnosti iz oblasti Interneta, sistema Internet domena, propisa iz oblasti zaštite intelektualne svojine i rešavanja sporova u oblasti Internet domena.
Lista arbitara se utvrđuje svake četiri godine, s tim da arbitri koji se nalaze na listi arbitara mogu biti ponovo imenovani.
Lista arbitara, sa podacima o njihovim stručnim kvalifikacijama, javno je dostupna na veb-stranicama Komore i Registra .

II. POSTUPAK ZA REŠAVANjE SPOROVA

Strane u postupku

Član 5.

Strane u postupku su: registrant i tužilac.
Registrant je lice koje, u skladu sa odredbama Opštih uslova registracije nacionalnog internet domena, registruje i koristi nacionalni internet domen u okviru rsTLD registra. Registrant može biti domaće ili strano fizičko ili pravno lice.
Tužilac je fizičko ili pravno lice koje osporava registrantu pravo na korišćenje registrovanog nacionalnog internet domena.
Ovlašćeni registar nadležan za sporne nacionalne internet domene, ukoliko nije naveden kao registrant ili administrativni kontakt za te domene, nije strana u sporu i nema obavezu zastupanja registranta u postupku rešavanja sporova.

Zastupanje u postupku

Član 6.

Strana u postupku može ovlastiti punomoćnika, koji će istupati u ime i za račun te strane tokom postupka.
Ovlašćeni punomoćnik može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u Srbiji.

Sporazum o nadležnosti Komisije za rešavanje sporova

Član 7.

Registrant prihvata nadležnost Komisije za rešavanje sporova u vezi sa nacionalnim internet domenom samom registracijom nacionalnog internet domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem Opštih uslova registracije nacionalnog internet domena.
Tužilac prihvata nadležnost Komisije za rešavanje sporova u vezi sa nacionalnim internet domenom pokretanjem postupka pred Komisijom.
Prihvatanjem nadležnosti Komisije strane u postupku se ne odriču prava na traženje sudske zaštite u stvari koja je predmet postupka.

Arbitražno veće

Član 8.

Sporove povodom registracije nacionalnog internet domena rešava tročlano arbitražno veće.
Arbitražno veće razmatra i utvrđuje da li je registracijom i korišćenjem nacionalnog internet domena registrant povredio pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo tužioca, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Konstituisanje arbitražnog veća

Član 9.

Prvog člana arbitražnog veća imenuje tužilac, tako što prilikom podnošenja tužbe prilaže spisak sa imenima tri arbitra sa Liste arbitara. Sekretar Komisije tužiocu dodeljuje prvog raspoloživog arbitra sa priloženog spiska.
Drugog člana arbitražnog veća imenuje registrant, tako što u odgovoru na tužbu prilaže spisak sa imenima tri arbitra sa Liste arbitara. Sekretar Komisije registrantu dodeljuje prvog raspoloživog arbitra sa priloženog spiska.
Ukoliko tužilac ili registrant ne predlože arbitre ili ukoliko, iz bilo kog razloga, predloženi arbitri ne budu u mogućnosti da učestvuju u arbitražnom postupku, Predsedništvo Komisije će imenovati po jednog arbitra za svaku stranu u sporu sa Liste arbitara.
U roku od 7 dana od prijema obaveštenja o svom naimenovanju imenovani arbitri biraju sa liste arbitara trećeg arbitra kao predsednika veća. Ako oni u ovom roku ne izvrše izbor, predsednika veća imenuje Predsedništvo Komisije.
Nakon što su određena sva tri člana arbitražnog veća, Stručna služba će obavestiti strane u postupku o sastavu arbitražnog veća.
Ukoliko stranke ne stave primedbe na sastav arbitražnog veća u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja, arbitražno veće se smatra konstituisanim.
Ukoliko jedna ili obe stranke stave primedbe na sastav arbitražnog veća, o sastavu arbitražnog veća konačno odlučuje Predsedništvo Komisije.

Zabrane za arbitre

Član 10.

Arbitri ne mogu dati, pisano ili usmeno, mišljenje ili savet, niti mogu biti zastupnici u sporu koji se vodi pred Komisijom.
Zaposleni kod strana u postupku, članovi njihovih organa i stalni ili povremeni saradnici ne mogu biti imenovani za arbitre u sporovima u kojima učestvuju te strane.

Nezavisnost i nepristrasnost arbitara

Član 11.

Lice predloženo za arbitra u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja pisanim putem izjavljuje da li se prihvata ove dužnosti i dužno je da bilo koju okolnost koja može da izazove sumnju u njegovu nepristrasnost ili nezavisnost.
Ukoliko se u bilo kom trenutku tokom trajanja postupka pojave okolnosti koje mogu da izazovu sumnju u nepristrasnost ili nezavisnost arbitra, arbitar je dužan da o tome, pisanim putem, bez odlaganja obavesti Predsedništvo Komisije. Predsedništvo će u roku od tri dana odlučiti o opozivu i zameni takvog arbitra.

Povlačenje i opoziv arbitara

Član 12.

Ako arbitar iz pravnih ili