Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1) Zakona o poštanskim uslugama ("Službeni glasnik RS", broj 18/05),
Republička Agencija za poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija), donosi

PRAVILNIK

O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLjANjE POŠTANSKIH USLUGA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 24 od 16. aprila 2010, 58/10, 2/11, 13/11, 65/11, 93/13)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se uslovi, način, postupak za obavljanje poštanskih usluga i rokovi za uručenje poštanskih pošiljaka u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje poštanskih usluga u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Zakon).
Odredbe ovih opštih uslova odnose se na obavljanje poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju, ako aktima Svetskog poštanskog saveza i međunarodnim ugovorima nije drugačije uređeno.
U obavljanju i korišćenju poštanskih usluga i ostvarivanju međusobnih prava i obaveza koje iz toga proizilaze, davaoci i korisnici poštanskih usluga pridržavaće se načela poštenja i savesnosti.

II. POJMOVI

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeće značenje:
1. akta Svetskog poštanskog saveza su međunarodni ugovori i propisi koje donose tela Svetskog poštanskog saveza, a primenjuju se na poštanske usluge u međunarodnom saobraćaju;
2. cenovnik poštanskih usluga je popis cena poštanskih usluga prema kojem davalac poštanskih usluga naplaćuje svoje usluge;
3. poštarina je cena koju plaća korisnik za izvršenje poštanske usluge. Poštarina za prenos poštanske pošiljke ne uključuje poštarinu po vrednosti;
4. poštanske usluge su usluge prijema, prenosa (prerada i prevoz) i uručenja/isplate poštanskih pošiljaka u unutrašnjem ili međunarodnom saobraćaju;
4a Prenos poštanskih pošiljaka podrazumeva tehnološke procese kod poštanskog operatora od mesta prijema do mesta uručenja poštanske pošiljke;
5. registrovana pošiljka je poštanska pošiljka sa registrovanim brojem prijema za koju se izdaje potvrda o prijemu, a primaocu uručuje uz potpis i posebno se evidentira u svim fazama obavljanja poštanskih usluga;
5a pošiljka sa potvrđenim uručenjem je posebna vrsta registrovane pismonosne pošiljke koja se evidentira samo u fazi prijema i fazi uručenja;
6. neregistrovana pismonosna pošiljka je pošiljka bez registrovanog broja prijema za koju se pošiljaocu ne izdaje potvrda o prijemu i ne evidentira se u fazama obavljanja poštanskih usluga;
7. pismonosna pošiljka prve stope mase je nestandardizovano pismo mase do 20 grama;
8. davalac univerzalne poštanske usluge je pravno lice koje je neposredni davalac univerzalnih poštanskih usluga, saglasno Zakonu, ovim opštim uslovima i opštim aktima koje donosi Agencija;
9. davalac poštanskih usluga je lice ovlašćeno za obavljanje poštanskih usluga, saglasno Zakonu, ovim opštim uslovima i opštim aktima koje donosi Agencija;
10. javni poštanski operator je pravno lice koje je neposredan davalac poštanskih usluga sa obavezom obavljanja univerzalne poštanske usluge i ekskluzivnim pravom za obavljanje rezervisanih usluga, saglasno Zakonu;
11. poštanski operator je domaće ili strano lice koje je neposredni davalac poštanskih usluga, saglasno Zakonu;
12. jedinica poštanske mreže (u daljem tekstu: pošta) je poslovni prostor gde se obavljaju poštanske usluge. Pošte javnog poštanskog operatora moraju biti definisane nazivom i poštanskim brojem/poštanskim adresnim kodom;
13. pošiljalac je pravno ili fizičko lice koje zahteva izvršenje poštanske usluge i koje je nosilac prava i obaveza iz ugovora po pristupu do uručenja poštanskih pošiljaka;
14. primalac je pravno ili fizičko lice kome je upućena poštanska pošiljka, radi uručenja;
15. korisnik poštanskih usluga je primalac ili pošiljalac;
16. kućni sandučić je sandučić koji se koristi za uručenje pismonosnih pošiljaka, a nalazi se u stambenim zgradama ili na ulazu u dvorište;
17. poštanski sandučić je sredstvo poštanske mreže za prijem neregistrovanih pismonosnih poštanskih pošiljaka;
18. zbirni poštanski sandučić je sredstvo poštanske mreže koji se koristi za prijem i uručenje poštanskih pošiljaka;
19. univerzalna poštanska usluga predstavlja skup osnovnih poštanskih usluga koje se obavljaju u kontinuitetu, na teritoriji Republike Srbije, u okviru propisanog kvaliteta, po pristupačnim cenama i pod jednakim uslovima za sve korisnike, bez diskriminacije.

Dokazivanje identiteta

Član 3.

Za dokazivanje identiteta korisnika poštanskih usluga služe sledeće isprave:
- lična karata;
- pasoš;
- druge isprave izdate od nadležnog državnog organa o kojima se vodi službena evidencija i sadrže fotografiju, registarski broj isprave i lične podatke (ime i prezime, datum i mesto rođenja i jedinstveni matični broj građana).
Izuzetno, kao dokaz identiteta može poslužiti i pisana izjava svedoka čiji se identitet utvrđuje ispravama navedenim u ovom članu.
Zaposleni kod davaoca poštanskih usluga odbiće da izvrši poštansku uslugu ako konstatuje da isprava kojom se dokazuje identitet nije valjana, ako posumnja u zakonitost njenog posedovanja, kao i u istinitost izjave svedoka.

Punomoćje

Član 4.

Korisnici poštanskih usluga mogu poštanske usluge da ostvaruju preko opunomoćenika u skladu sa opštim propisima o punomoćju. Punomoćje se ne može izdati nepismenoj ili osobi koja se ne može potpisati.
Punomoćje se izdaje za: uručenje svih poštanskih pošiljaka, za pojedine vrste poštanskih pošiljaka ili za pojedinačnu pošiljku. Punomoćje se, za korisnike poštanskih pregradaka
i pravnim licima, obavezno izdaje za uručenje svih vrsta pošiljaka.
Punomoćje overeno od nadležnih sudskih organa važi za vreme koje je u njemu označeno, a punomoćje overeno od davaoca poštanskih usluga važi najduže do isteka kalendarske godine u kojoj je overeno.
Prilikom ostvarivanja prava iz punomoćja, opunomoćenik je obavezan, na zahtev zaposlenog kod davaoca poštanskih usluga, pokaže punomoćje i dokaže svoj identitet.

III. POŠTANSKE USLUGE

Pojam poštanske usluge

Član 5.

Poštanske usluge su usluge prijema, prenosa (prerada i prevoz) i uručenja/isplate poštanskih pošiljaka. U zavisnosti od načina obavljanja, sadržine, dimenzija, vrednosti, mase, načina pakovanja i brzine prenosa, one obuhvataju:
1. pismonosne usluge;
2. uputničke usluge;
3. paketske usluge;
4. posebne usluge;
5. usluge dodatne vrednosti;
6. usluge po zahtevu i po službenoj dužnosti.

Član 5a

Pošiljalac je odgovoran za izbor vrste poštanske usluge koja odgovara prirodi, sadržini, stvarnoj vrednosti ili značaju poštanske pošiljke.
Poštanski operator ima obavezu da na odgovarajući način obavesti korisnike poštanskih usluga o vrstama poštanskih usluga i njihovim osnovnim karakteristikama.

IV. UNIVERZALNA POŠTANSKA USLUGA

Univerzalne, rezervisane i nerezervisane poštanske usluge

Član 6.

Univerzalna poštanska usluga, u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju, obuhvata:
1.