Traženo: avans

Ukupno nađeno: 1254 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1190 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o uslovima i načinu korišćenja avansa za obavljanje poslova otkupa efektivnog stranog novca (SCG)

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga (RS)

Klasa 1: zalihe, predmeti lizinga i ostala sredstva preuzeti u zamenu za nenaplaćena potraživanja, predmeti lizinga, stalna sredstva namenjena prodaji i dati avansi

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (RS)

Avansno plaćanje

Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi (RS)

Odredbe o avansnom plaćanju

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad (RS)

U toku godine Republički fond, odnosno filijala može davaocu zdravstvenih usluga, u skladu sa zaključenim ugovorom, prema dinamici ostvarenih prihoda, obezbediti sredstva putem avansa .

Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (RS)

Troškovi amortizacije sredstava koja će biti aktivirana u regulatornom periodu obračunavaju se na osnovicu koju čini 50% vrednosti aktiviranih nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi i avansa datih za nabavku istih.

Uredba o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima (RS)

Ukoliko su plaćanja izvršena van navedenog vremenskog okvira, drugi deo sredstava neće biti refundiran i privredni subjekat će biti u obavezi da vrati avansno isplaćen deo sredstava u iznosu od 30% vrednosti odobrene aktivnosti.

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva (RS)

Ukoliko Glavni partner podnese nepotpun izveštaj ili na bilo koji drugi način ne ispuni Ugovor, drugi deo sredstava neće mu biti isplaćen, uz istovremenu obavezu da vrati avansno isplaćen deo sredstava.

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu (RS)

- primljenog avansa od stranog investitora,

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 21 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Isplata avansa , odnosno ostvarivanje prava na isplatu avansa premije za proizvodnju duvana, ne predstavlja uslov za ostvarivanje prava na isplatu konačnog iznosa premije za proizvedeni duvan.

...

Ukoliko predlagač, shodno članu 44. st. 1. Zakona o stečajnom postupku, u roku od 10 dana od dana dobijanja naloga suda, uplati avans na ime troškova stečajnog postupka, nema uslova za odbacivanje predloga za otvaranje stečajnog postupka, bez obzira na činjenicu što u istom roku nije pružio sudu dokaz o izvršenoj uplati.

...

Ukoliko je uplata i isporuka robe u istom poreskom periodu, možete "preskočiti" izdavanje avansnog računa i kupcu vaše robe izdati fakturu

...

Naručilac radova koji ne uplati avans u ugovorenom roku, duguje zatezne kamate od padanja u docnju do isplate

...

Ako prodavac uslovi plaćanje avansa pri prodaji robe pa ne dođe do realizacije ugovora zbog nemogućnosti isporuke, prodavac je dužan da kupcu platiti kamatu

...

Da li će se kod obračuna razlike u ceni iz ugovora o građenju (čl. 636. i 637. ZOO) uzeti u obzir avans dat izvođaču ako nije ugovoreno da se daje radi nabavke materijala (posebne uzanse u građenju broj 29)?

...

Ako prodavac uslovi plaćanje avansa pri prodaji robe pa ne dođe do realizacije ugovora zbog nemogućnosti isporuke robe, prodavac je dužan da kupcu platiti kamatu na iznos plaćen unapred po stopi iz člana 277. st. 1. ZOO u vezi sa čl. 137. st. 1. i čl. 214. ZOO

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 31 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

a) Plaćanje poreza na upotrebu mobilnog telefona u slučaju izdavanja avansnog računa za "postpejd" korisnike / b) Da li se plaća porez na upotrebu mobilnog telefona kada davalac usluga mobilne telefonije putem svoje mreže, na zahtev ugovorne strane, isporučuje svojim korisnicima razna obaveštenja/informacije u vidu SMS poruke pri čemu sadržinu informacije kreira druga ugovorna strana?

...

Primljena avansna sredstva uračunavaju se u ukupan promet dobara i usluga za određivanje poreskog perioda obveznika PDV

...

PDV na avans primljen od inostranog kupca

...

Porez na promet plaćen na izdate račune i primljene avanse do kraja 2004. godine može se koristiti kao prethodni PDV ako je promet dobara i usluga izvršen od 1. januara 2005. godine

...

Poreski tretman dobara koja se uvoze od 1.01.2005. godine, a za koje je plaćen avans u prethodnoj godini

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Ako preduzeće avansno plati opremu prema inostranstvu u 2004-oj godini, a isporuka te opreme treba da se izvrši u 2005-oj godini, da li podleže obavezi PDV?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li se na osnovu avansnog računa može izvršiti odbitak prethodnog poreza ili moramo da čekamo konačan račun nakon izvršenja prometa dobara ili usluga?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Danom zaključenja ovog Ugovora, zakupac je na ime avansa zakupnine za meseci isplatio zakupodavcu iznos od dinara.

Danom zaključenja ovog Ugovora, zakupac je na ime avansa zakupnine za meseci isplatio zakupodavcu iznos od dinara, što predstavlja dinarsku protivvrednost od evra.

...

Avans u visini od % isplatiće Naručilac Recenzentu u roku od dana od potpisivanja ugovora.

...

Kako nema sredstava za vođenje postupka stečaja, osim avansa koji je uplatio poverilac, a koji nije dovoljan da se sprovede postupak u celini, to je na osnovu odredbe člana 4. stav 2. Zakona o stečajnom postupku ("Sl. glasniku RS", br. 84/04, 85/05), veće donelo odluku kao u izreci ovog rešenja.

...

Kupac je dužan da isplati prodavcu % od ukupno ugovorene cene, odnosno iznos od dinara, kao avans , najkasnije po potpisu ugovora, a ostatak od %, odnosno iznos od dinara najkasnije po prijemu ugovorene robe.

2. dokumentacija o plaćanju ( avansnom plaćanju i akceptnom nalogu)

...

Obavezuje se Izvršilac da do prvog u mesecu dostavi Naručiocu fakturu radi isplate 100% avansa za tekući mesec, a Naručilac se obavezuje da izvrši uplatu najkasnije do petog u mesecu.