Traženo: alkoholizam porodica

Ukupno nađeno: 44 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 15 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad (RS)

- aktuelno stanje i istoriju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci ( alkohola , droga, tableta i drugih supstanci) korisnika i drugih članova porodice ukoliko je relevantno za problem ili situaciju korisnika;

Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove (RS)

6) informacije značajne za procenu neželjene reakcije (npr. istorija bolesti, laboratorijski rezultati i nalazi dijagnostičkih ispitivanja, alergije, trudnoća, zloupotreba lekova ili alkohola , porodična anamneza).

Zakon o socijalnoj zaštiti (RS)

3) ako se suočava s teškoćama zbog poremećenih odnosa u porodici , zavisnosti od alkohola , droga ili drugih opojnih sredstava ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka;

Pravilnik o tretmanu, programu postupanja, razvrstavanju i naknadnom razvrstavanju osuđenih lica (RS)

41. Problemi u porodici zbog alkohola / droge (nema-0/ povremeno-1/ izraženo-2)

Uredba o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine (RS)

Izloženost činiocima rizika u ranim periodima razvoja, prenatalno, a naročito u prve tri godine života, povećava rizik za nastanak poremećaja u psihofizičkom i psihosocijalnom razvoju i umanjuje izglede za dobro fizičko i mentalno zdravlje tokom kasnijeg detinjstva i adolescencije, kao i u odraslom dobu. Izloženost psihoaktivnim supstancama pre rođenja, postpartalna depresija ili duševna bolest majke, preterana upotreba alkohola i kriminalnost oca, siromaštvo, nepismenost, nasilje u porodici ,

u odraslom dobu polažu se veoma rano u životu, čak pre rođenja i zdrav početak života je od osnovnog značaja za docniji razvoj i zdravlje. Mala težina na rođenju povezana je sa povećanim rizikom za docniji nastanak ishemijske bolesti srca, šloga, hipertenzije i dijabetesa melitusa tipa dva. Zdravi stilovi življenja uče se rano i podležu uticajima porodice i sredine. Nepovoljni događaji u detinjstvu povezani su s povećanim rizikom za pušenje cigareta, fizičku neaktivnost, gojaznost i alkoholizam ...

Odluka o donošenju akcionog plana politike za mlade u Vojvodini (APV)

svake kategorije su krucijalni problemi obezbeđivanje sredstava za život, obrazovanje i zapošljavanje. To sa sobom nosi posledice: osećanje frustriranosti i psihološki pritisak koji može dovesti do zloupotrebe opojnih sredstava, konzumiranja alkohola , izražene agresivnosti, kako u porodici tako i izvan nje. Samo društvo u celini nije podsticajno za mlade. Mladi se tretiraju kao neiskusni, te često njihovi predlozi, inovacije, znanja i veštine nisu podržani od strane društva. Informisanje i edukacija

Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja (poljoprivrednici) (RS)

2. anamnezu (socijalnu, radnu, zdravstvenu, ličnu i porodičnu ), poroke (nikotin, alkohol ...) i sadašnju bolest;

Pravilnik o pripravničkom stažu i načinu polaganja stručnog ispita psihologa (RS)

8. Gačić B. (1978): Porodična terapija alkoholizma , Rad, Beograd,

Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u osnovnoj školi (RS)

- savetodavno-instruktivnog rada s neuspešnim učenicima u nastavi, s teškoćama u emocionalnom razvoju u sazrevanju, sa smetnjama u fizičkom razvoju, s težim porodičnim problemima (deca bez roditelja, nepotpune porodice , alkoholizma u porodici i drugog), poremećenim ponašanjem;

Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u srednjoj školi (RS)

- s težim porodičnim problemima (deca bez roditelja, razvedeni, alkoholizam i druge bolesti u porodici i sl.),

Odluka o podeli rada između zdravstvenih ustanova (RS)

- porodična terapija alkoholizma ,

Pravilnik o zdravstvenim uslovima za vršenje poslova vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja i posebnim uslovima za obavljanje lekarskih pregleda vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja koje treba da ispunjavaju zdravstvene organizacije (SCG)

5) upotreba alkohola koja je dovela do pojave znakova zavisnosti od alkohola , kao što su pad tolerancije na alkohol , retrogradna amnezija, poremećaji ponašanja u oblasti profesionalne aktivnosti i poremećaji u porodično -socijalnom ponašanju. Ocena sposobnosti za dalje vršenje dužnosti može se dati samo na osnovu dokumentacije o lečenju i potvrđenoj apstinenciji u toku 60 dana.

Uputstvo o vrstama evidencije i načinu vođenja evidencije osuđenih i pritvorenih lica (RS)

U levom uglu sadrži naziv ambulante - dom i sa desne strane matični broj, prezime, očevo ime i ime osuđenog, godinu i mesto rođenja, zanimanje i mesto boravka, visinu kazne, koja je kazna po redu i kada ističe, porodičnu i ličnu anamnezu, podatke o ranijim operacijama i povredama, podatak o meri uživanja alkohola i duvana, visinu, težinu i obim grudi, zdravstveno stanje osuđenog prilikom dolaska, nalaze svih organa. Sva lečenja za vreme izdržavanja kazne se upisuju na drugoj strani kartona.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Postojanje hroničnog alkoholizma nije dovoljan razlog da se neko lice liši poslovne sposobnosti, već je potrebno da se ispune razlozi iz člana 274. Zakona o braku i porodičnim odnosima R. Srbije.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 28 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

DELIMIČNO SE lišava poslovne sposobnosti iz , rođen godine u , JMBG , usled zloupotrebe alkohola , te se njegova poslovna sposobnost upodobljava sa poslovnom sposobnošću starijeg maloletnika, što znači da može da preduzima pravne poslove kojima ne stiče ni prava ni obaveze i pravne poslove malog značaja, kao i sve ostale pravne poslove uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja, odnosno saglasnost organa starateljstva za pravne poslove iz člana 193. stav 3. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik

Po donošenju navedenog rešenja, predlagač je podvrgnut lečenju od u , i nakon tretmana od godinu dana, predlagač je izlečen od . Po proteku više od godinu dana po okončanom lečenju, predlagač nije došao u iskušenje da popije ni kap bilo kojeg alkoholnog pića. Shodno navedenom, ponovo je vratio raniji ugled u porodici i ostalom društvenom okruženju.

Predlagač , protivnika predlagača podneo je ovom sudu predlog za delimično lišenje poslovne sposobnosti svog oca, protivnika predlagača zbog zloupotrebe alkohola iz člana 147. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/05).

U međuvremenu, a uvidevši poguban uticaj alkohola na njega i članove njegove porodice , protivnik predlagača je odlučio da se podvrgne tretmanu lečenja od bolesti zavisnosti od alkoholizma .