Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 337. stav 1. tačka 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik SR Srbije", broj 26/77), republički sekretar za pravosuđe i opštu upravu, donosi

UPUTSTVO

O VRSTAMA EVIDENCIJE I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE OSUĐENIH I PRITVORENIH LICA

(Objavljeno u "Sl. glasniku SRS", br. 58/81)

Ovim uputstvom određuju se vrste evidencija koje se vode u ustanovama za izdržavanje kazne zatvora (u daljem tekstu: ustanova) u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i opštu upravu (u daljem tekstu: Republički sekretarijat), i podaci koji se evidentiraju za osuđena, pritvorena i prekršajno kažnjena lica.

I. EVIDENCIJE KOJE SE VODE U USTANOVAMA

1. Matična knjiga

Kazneno-popravni dom uvodi osuđena lica u matičnu knjigu po datumu prijema na izdržavanje kazne i zaključuje je sa brojem 10.000.
Zatvor vodi posebnu knjigu za osuđene, posebno za prekršajno kažnjena lica i zaključuje ih svake kalendarske godine.
U matičnu knjigu unose se sledeći podaci:
- redni broj;
- matični broj;
- prezime, očevo ime i ime, odnosno ime majke ako je otac nepoznat;
- dan, mesec i godina rođenja, mesto, opština, socijalistička republika, odnosno autonomna pokrajina u kojoj je rođen;
- državljanstvo i narodnost;
- mesto prebivališta, odnosno boravišta;
- školska, odnosno stručna sprema i zanimanje;
- naziv krivičnog dela, član i zakon, odnosno naziv prekršaja;
- naziv organa koji je odluku doneo, broj i datum odluke kojom je osuđen;
- vrsta i visina kazne i mere bezbednosti;
- da li je došao sam ili je priveden;
- datum i čas prijema u ustanovu;
- vreme provedeno u pritvoru;
- početak izdržavanja kazne;
- istek kazne;
- naziv organa, broj i datum odluke kojom je kazna izmenjena, odnosno izrečena nova kazna (sniženja, ublažavanja, izricanja jedinstvene kazne, amnestija, pomilovanje, vanredno ublažavanje kazne);
- pravni osnov i datum puštanja na slobodu;
- da li je i koliko puta povratnik;
- primedba (premeštaj, prekid i dr.).
Knjiga za prekršajno kažnjena lica mora da ima podatke iz alineje: 1, 2, 7, 8, 11, 12. i 13.

2. Azbučni registar

Ovaj registar sadrži matični broj, prezime, očevo ime i ime, datum dolaska, datum i osnov izlaska iz ustanove.
Registar se vodi odvojeno za osuđena, prekršajno kažnjena i pritvorena lica.

3. Lični list

Za svako osuđeno lice vodi se lični list. U lični list upisuju se podaci na osnovu sudske odluke ili rešenja sudije za prekršaje, uputnog akta, izvoda iz kriminalističke evidencije i drugih zvaničnih spisa. U lični list ulažu se svi spisi koji se odnose na tretman osuđenog lica, pravosnažna odluka i drugi spisi poslati ili pribavljeni prilikom ili nakon stupanja na izdržavanje kazne. Svaka statusna promena unosi se u lični list. U lični list unose se i podaci koji se odnose na prevaspitanje (pohvale, nagrade, disciplinske kazne) i drugi potrebni podaci o osuđenom, spajanje kazne zatvora i dr.
Ako je lice ranije osuđivano raniji lični list ulaže se u novi lični list. Kad je osuđeni raniju kaznu izdržavao u drugoj ustanovi, ustanova u kojoj izdržava kaznu traži podatke iz ličnog lista.
U slučaju premeštaja, zajedno sa osuđenim dostavlja se lični list ustanovi u kojoj će nastaviti sa izdržavanjem kazne, kao i podaci o ranije izdržavanim kaznama.
Nakon puštanja osuđenog na slobodu, lični list se trajno čuva u ustanovi.
Na ličnom listu ostavlja se u desnom uglu prostor za fotografiju, u levom se ispisuje "Socijalistička Republika Srbija", pun naziv ustanove i mesto u kojem se nalazi sedište ustanove, matični broj, datum, godina i mesec i čas prijema lica u ustanovu. Iznad fotografije, u desni ugao unose se podaci da li se osuđivani sam javio ili je priveden. Ispod tih podataka ostavlja se prostor u koji se upisuje koliko puta je povratnik i posebna obeležja. Na sredini ličnog lista upisuje se porodično, rođeno ime i nadimci.
Na prvoj strani ličnog lista upisuje se jedno ispod drugog: ime oca, devojačko i porodično prezime i ime majke, mesto, opština, socijalistička republika, odnosno autonomna pokrajina gde je lice rođeno, državljanstvo i narodnost, prebivalište odnosno boravište, datum rođenja, bračno stanje i broj maloletne dece, školska i stručna sprema, zanimanje pre učinjenog dela i položaj na kome se nalazio u vreme izvršenja dela, da li je regulisao vojnu obavezu, vrsta i visina kazne, mere bezbednosti i dužina trajanja, krivično delo, član i stav krivičnog zakona, kraći opis dela, saučesnici, pravnosnažnost presude (broj i datum i mesto organa), vreme provedeno u pritvoru, početak izdržavanja kazne, istek kazne i osnov za puštanje, vanredno ublažavanje kazne, spajanje kazni, uslovni otpust i dr.).
Na drugoj strani ličnog lista upisuju se: podaci o ranije izrečenim i izvršenim krivičnim sankcijama (broj i datum odluke, vrsta i visina kazne, krivično delo, datum i osnov puštanja na slobodu, ustanova iz koje je pušten); izmene kazne, osnov po kome je izmenjena i u čemu se sastoji izmena (broj i datum odluke, naziv i mesto organa koji je doneo odluku).
Na trećoj strani ličnog lista upisuju se podaci o članovima uže porodice: porodično i rođeno ime, srodstvo, prebivalište, odnosno boravište i primedba; podaci o osnovnom i stručnom obrazovanju stečenom u ustanovi, tetovaži, (da li je došao tetoviran ili se tetovirao u ustanovi), zdravstvene promene, povrede na radu.
Na četvrtu stranu ličnog lista unosi se lični opis: visina; razvijenost (jaka, srednja, slaba); oblik lica (ovalno, okruglo, četvrtasto); kosa (po boji svetlo plava, tamno plava, kestenjasta, smeđa, žuta, crna, proseda, seda; po vrsti: prava, talasasta, kovrdžava; po osobenostima: gusta, retka; ćelavost: čeona, temena, tonzilarna i potpuna); čelo (koso, ispupčeno, lučno, talasasto, uspravno); nos (po veličini: veliki, srednji, mali; po osobenostima prav, udubljen, ispupčen, kukast, talasast, uzan, širok, šiljast, zatupast); uši (velike, srednje, male okrugle, ovalne, četvrtaste, trouglaste, priljubljene, odvojene, klempave); zubi (po obliku: ima sve zube, nedostaju mu, proteza); profil (prav, izdubljen, isturen); oči (svetloplave, tamnoplave, sive, zelene, žute, kestenjaste, crne i smeđe); osobeni znaci (ožiljci, bradavice, mladeži, pege, sakatost); broj daktiloskopskog fiša i sve promene nastale u identitetu osuđenog. Na ovoj strani ličnog lista ostavlja se veći prostor za primedbu. U primedbu se unose podaci: o bekstvu, prekidu kazne, smrti (prirodna, samoubistvo, ubijen u bekstvu).
Lični list se popunjava na osnovu odluke nadležnog organa, uputnog akta, izvoda iz kriminalističke službe i drugih zvaničnih spisa.
U lični list se ulaže izjava osuđenog, odnosno potpis da je stupio na izdržavanje kazne određenog dana i časa, odnosno da je pušten na slobodu. U lični list se ulažu posebni obrasci u koje se unose podaci o pogodnostima i izrečenim disciplinskim kaznama.
Sastavni deo ličnog lista je kumulativni dosije. Na koricama, sa leve strane, upisuje se ustanova za izdržavanje kazne, sa desne strane redni broj i matični broj. Na sredini se upisuje prezime i ime osuđenog lica. Dosije sadrži: autobiografiju, fotografiju, pogodnosti i disciplinske kazne, zdravstveni list, izveštaj socijalnog radnika, izveštaj psihologa, zaključak odeljenja za ispitivanje ličnosti i predlog tretmana, odluku upravnika o programu postupanja, radnu listu, razgovore i savete vaspitača za vreme izdržavanja kazne, rad na opštem i stručnom obrazovanju, učešće u kulturno-prosvetnom i sportskom radu, slobodnim aktivnostima, učešće osuđenih u