Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 267. Zakona o vazdušnoj plovidbi ("Službeni list SFRJ", br. 45/86 i 24/88), savezni sekretar za saobraćaj i veze, u sporazumu sa saveznim sekretarom za rad, zdravstvo, boračka pitanja i socijalnu politiku, propisuje

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA ZA VRŠENjE POSLOVA VAZDUHOPLOVNOG I OSTALOG STRUČNOG OSOBLjA I POSEBNIM USLOVIMA ZA OBAVLjANjE LEKARSKIH PREGLEDA VAZDUHOPLOVNOG I OSTALOG STRUČNOG OSOBLjA KOJE TREBA DA ISPUNjAVAJU ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 81/89)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se zdravstveni uslovi koje mora da ispunjava vazduhoplovno i ostalo stručno osoblje za sticanje i produženje dozvole za vršenje određenih stručnih poslova i posebni uslovi za obavljanje lekarskih pregleda vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja koje moraju da ispunjavaju zdravstvene organizacije udruženog rada, način obavljanja lekarskih pregleda, kao i način vođenja zdravstvene evidencije vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja.

Član 2.

Zdravstvena sposobnost vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja utvrđuje se na osnovu lekarskog pregleda koji obavljaju:
1) lekarska komisija u zdravstvenoj organizaciji udruženog rada koja ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom i koju za vršenje tih poslova ovlasti Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze;
2) lekarska komisija u vojnoj vazduhoplovno-zdravstvenoj ustanovi koju za vršenje tih pregleda ovlasti Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze;
3) lekarska komisija koju obrazuje savezni sekretar za saobraćaj i veze.

Član 3.

Lekarsku komisiju za lekarske preglede lica koja spadaju u kategoriju A obrazuje lice koje rukovodi zdravstvenom organizacijom udruženog rada, odnosno vojnom vazduhoplovno-zdravstvenom ustanovom, od lekara specijaliste vazduhoplovne medicine ili interniste, oftalmologa, otorinolaringologa, neuropsihijatra i psihologa.
Za lekarske preglede lica koja spadaju u kategorijeB,CiDlekarska komisija može da obrazuje od specijaliste medicine rada, lekara opšte medicine i psihologa.

Član 4.

Lekarsku komisiju koju, sa utvrđene liste, obrazuje savezni sekretar za saobraćaj i veze sačinjavaju lekari specijalisti iz oblasti iz koje je lice koje podnosi žalbu proglašeno nesposobnim za vršenje određenih stručnih poslova.

Član 5.

Predsednik lekarske komisije iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika je lekar koji je završio obučavanje iz oblasti vazduhoplovne medicine.
Obučavanje iz stava 1. ovog člana obavlja se prema programu koji je u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti vazduhoplovne medicine, a obuhvata i poznavanje vazduhoplovnih propisa iz te oblasti.
Znanje iz oblasti vazduhoplovne medicine obnavlja se svake treće godine u zdravstvenoj organizaciji koja se bavi vazduhoplovnom medicinom.

Član 6.

Lekarske preglede vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja može obavljati zdravstvena organizacije udruženog rada koja ima opremu i instrumente za obavljanje tih pregleda, i to:
1) za obavljanje internističkih pregleda - elektrokardiograf, spirograf i ostale lekarske instrumente za klinički pregled;
2) za obavljanje oftalmološkog pregleda - pseudoizohromatske tablice za raspoznavanje boja, špalt-lampu, orto-rater ili lenjir za konvergenciju (RAF),Hershelovuprizmu (za forije), oftalmoskop i steroskop;
3) za obavljanje otorinolaringološkog pregleda - audio-metar i otorinolaringološke instrumente zaklini~kipregled (čeono ogledalo itd.);
4) za obavljanje neuropsihijatrijskih pregleda - tehnički pribor za ispitivanje refleksa;
5) za obavljanje psiholoških testiranja - bateriju testova ličnosti i sposobnosti i aparate za ispitivanje senzomotornih sposobnosti;
6) za analize krvne slike, osnovne biohemijske analize i analize urina - laboratorijsku opremu.

Član 7.

Lekarska komisija obavlja redovne i vanredne lekarske preglede vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja razvrstanog u kategorije A,B, CiDi o tome izdaje lekarsko uverenje.
Lekarsko uverenje se izdaje u skladu sa rokom važenja dozvole, osim u slučajevima iz člana 149. stav 2. Zakona o vazdušnoj plovidbi i člana 10. ovog pravilnika.

Član 8.

Lice koje se podvrgava lekarskom pregledu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti dužno je da lekarskoj komisiji dostavi medicinsku dokumentaciju o svom zdravstvenom stanju, koju daje ordinirajući lekar.
Dokumentacija iz stava 1. ovog člana, pored ostalog, treba da sadrži podatke o svim promenama zdravstvenog stanja koje su nastale posle poslednjeg pregleda.
Lekarska komisija, posle obavljenog pregleda, dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti: licu koje se podvrglo lekarskom pregledu, organizaciji udruženog rada ili drugoj organizaciji, odnosno organu društveno-političke zajednice ili druge zajednice koja je to lice uputila na lekarski pregled i ordinirajućem lekaru.

Član 9.

Ako se prilikom redovnih lekarskih pregleda utvrdi zdravstveno stanje koje odstupa od kategorija telesne i duševne sposobnosti propisanih ovim pravilnikom, lice može biti oglašeno sposobnim:
1) ako je njegovo zdravstveno stanje takvo da nije nesposobno za vršenje dužnosti;
2) ako su njegovi eventualni nedostaci funkcionalno kompenzovani;
3) ako su njegova profesionalna sposobnost, veština i iskustvo takvi da mogu nadoknaditi utvrđeni nedostatak.

Član 10.

Ako se prilikom redovnog lekarskog pregleda utvrdi zdravstvena sposobnost koja zahteva poseban postupak, može se doneti uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, uz određena ograničenja (skraćenje roka važenja izdatog lekarskog uverenja, ograničenje u vršenju određenih posebnih stručnih poslova, korišćenje naočara u toku letenja odnosno za vreme vršenja poslova).

Član 11.

Vazduhoplovno i ostalo stručno osoblje obavezno se podvrgava lekarskom pregledu posle preležanih bolesti navedenih u čl. 18, 19. i 20. ovog pravilnika, kao i posle povreda ili hirurških intervencija koje mogu da umanje telesnu ili duševnu sposobnost.

Član 12.

Ovim pravilnikom utvrđuju se sledeće kategorije zdravstvene sposobnosti vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja:
1) kategorija A, u koju spadaju: saobraćajni piloti i profesionalni piloti I klase;
2) kategorijaB, u koju spadaju: profesionalni piloti, navigatori-letači, inženjeri-letači i kontrolori letenja;
3) kategorijaC, u koju spadaju: verifikatori-letači, sportski piloti, piloti jedrilica, piloti slobodnih balona, kabinsko osoblje i padobranci;
4) kategorijaD, u koju spadaju: vazduhoplovno-tehničko osoblje, vazduhoplovno osoblje za tehničku pripremu, vazduhoplovno-saobraćajno osoblje, tehničko osoblje za kontrolu l letenja, pomoćnici kontrolora letenja, osoblje za meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe, osoblje za tehnološke pripreme kontrole letenja i veze kontrole letenja, osoblje za prihvat i otpremu, osoblje za protivpožarnu zaštitu na aerodromu, osoblje koje vazduhoplov puni gorivom i mazivom i osoblje koje održava manevarske površine, objekte i instalacije na aerodromu od značaja za bezbednost vazdušne plovidbe.

II. MERILA ZA UTVRĐIVANjE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Član 13.

Lice koje spada u kategoriju A, u pogledu zdravstvene sposobnosti mora da ispunjava sledeće uslove:
1) da ne boluje ni od kakve akutne ili hronične bolesti i da nema urođenih ili


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: