Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 2. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", br. 17/91),
Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 15. novembra 2005. godine, donela je

ODLUKU

O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U VOJVODINI

(Objavljena u "Sl. listu APV", br. 18 od 8. decembra 2005)

Član 1.

Donosi se AKCIONI PLAN POLITIKE ZA MLADE U VOJVODINI, u tekstu koji čini prilog i sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdiće metode i rokove evaluacije i monitoringa sprovođenja Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini i imenovaće konkursnu komisiju koja će opredeljivati sredstva za njegovo sprovođenje.
Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine će o sprovođenju Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini izveštavati Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, najmanje jednom godišnje.

Član 3.

Ovu Odluku objaviti u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".
Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

01 Broj: 6-19/05
Novi Sad, 15. novembra 2005.
Predsednik Skupštine AP Vojvodine, Bojan Kostreš, s.r.

AKCIONI PLAN POLITIKE ZA MLADE U VOJVODINI

UVOD

Akcioni plan politike za mlade u Vojvodini je dokument koji definiše:
- presek trenutnog stanja položaja mladih u Vojvodini i analizu problema sa kojima se najčešće mladi sreću (politika za mlade) i
- formulisanje mera za rešavanje definisanih problema mladih ljudi (Akcioni plan)
iz sledećih oblasti:
1. OBRAZOVANjE MLADIH
2. ZAPOŠLjAVANjE MLADIH
3. ZDRAVLjE MLADIH
4. KULTURA I SLOBODNO VREME MLADIH
5. AKTIVNO UKLjUČIVANjE MLADIH U DRUŠTVO, IZGRADNjA CIVILNOG DRUŠTVA, VOLONTERIZAM
6. MOBILNOST I INFORMISANjE MLADIH
7. EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ
8. SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA
Inicijalna ideja za izradu ovog dokumenta nastala je usled odsustva strateškog programa za omladinu, kao i zbog nepostojanja razumevanja za mlade i probleme sa kojima se ova populacija suočava. Na izradi Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini su partnerski učestvovali Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i Omladinski savet Vojvodine, a takođe i:
- pokrajinski sekretarijati u zavisnosti od oblasti
- lokalne samouprave putem javne rasprave
- mediji
- omladinske organizacije sa teritorije AP Vojvodine.
Partnerski odnos državnih organa uprave (pokrajina i lokalna samouprava) i nevladinih organizacija u procesu izrade dokumenta doprineo je tome da je Akcioni plan politike za mlade u Vojvodini realan i u praksi primenjiv.

PROCES IZRADE AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U VOJVODINI

1. Konferencija o Akcionom planu politike za mlade u Vojvodini
U novembru 2002. godine Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je u saradnji sa Omladinskim savetom Vojvodine formirao Organizacioni odbor konferencije i organizovao okupljanje omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima a deluju na teritoriji Vojvodine sa namerom da se započne rad na izradu Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini.
Informacijom o konferenciji o Akcionom planu politike za mlade u Vojvodini od 29. 10. 2002. godine, Izvršno veće AP Vojvodine je upoznato sa sadržajem konferencije i svojim zaključcima je:
- podržalo konferenciju,
- zadužilo Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu da prati rad radnih grupa oformljenih na ovoj konferenciji,
- obavezalo pokrajinske sekretarijate da u sastav radnih tela imenuju svoje predstavnike i pruže pomoć i saradnju radnim grupama konferencije u oblastima iz svoje nadležnosti.
Konferencija je održana 16. novembra 2002. godine i u njenom radu je aktivno učestovalo 200 predstavnika iz 80 organizacija.

2. Rad u radnim grupama

Na konferenciji su oformljene RADNE GRUPE iz sledećih oblasti:

1. OBRAZOVANjE MLADIH

2. ZAPOŠLjAVANjE MLADIH

3. ZDRAVLjE MLADIH

4. KULTURA I SLOBODNO VREME MLADIH

5. AKTIVNO UKLjUČIVANjE MLADIH U DRUŠTVO, IZGRADNjA CIVILNOG DRUŠTVA, VOLONTERIZAM

6. MOBILNOST I INFORMISANjE MLADIH

7. EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ

8. SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA

Svaka grupa se sastojala od: koordinatora, eksperata iz pomenutih oblasti, iz Izvršnog veća AP Vojvodine - određenih od strane pokrajinskih sekretarijata i nezavisnih eksperata i zainteresovanih učesnika Konferencije, koji su se opredelili za određene grupe u zavisnosti od oblasti delovanja njihove matične omladinske organizacije.

Nakon Konferencije su održavani i radni sastanci. Sastanci su održavani u prostorijama Izvršnog veća AP Vojvodine, Skupštine AP Vojvodine, kao i u omladinskim organizacijama u Novom Sadu, do maja 2003. godine.

Kao rezultat izrađena je radna verzija Politike za mlade u Vojvodini koja je sadržavala presek trenutnog stanja položaja mladih u Vojvodini i analizu problema sa kojima se najčešće mladi sreću.

Da bi se izradio dokument korišćeni su podaci sledećih institucija i organizacija:

- Skupština AP Vojvodine

- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu

- Pokrajinski sekretarijat za informacije

- Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine

- Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

- Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

- Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

- Vojvodina šume

- Dom zdravlja Novi Sad

- Komisija za kategorizaciju dece i omladine

- Republički zavod za statistiku

- Sektor za statistiku Novi Sad

- MUP - Sekretarijat unutrašnjih poslova u Novom Sadu

- Odeljenje za maloletničku delikvenciju

- Savez socijalnih radnika AP Vojvodine

- Invalidske organizacije Vojvodine

- Distrofičari

- Paraplegičari

- Paralizovani

- Gluvonemi

- Slabovidi i slepi

- Transplantirani i dijalizirani

- Dijabetičari

- Savez organizacija za pomoć MNRO u AP Vojvodini

- Invalidi rada

- Društvo defektologa Vojvodine

- Društvo multipleks skleroze

- Savez društava za borbu protiv šećerne bolesti

3. Javna rasprava radne verzije dokumenta "Politika za mlade" putem organizovanja okruglih stolova

(DIJALOG ZA BUDUĆNOST)

Oformljena strategija za mlade u Vojvodini morala je da dobije potvrdu na lokalu tj. manjim centrima koji okupljaju lokalne inicijative mladih. Kako bi se usaglasili stavovi učesnika u radnim grupama i drugih mladih ljudi koji nisu imali prilike da učestvuju u radnim grupama, dokument je predstavljen na javnoj raspravi tokom leta 2003. godine. Cilj javne rasprave je bio dvostruki: prezentacija dokumenta lokalnim omladinskim inicijativama i dobijanje njihovog mišljenja, kao i obezbeđivanje podrške lokalnih vlasti za sprovođenje Akcionog plana. Sekundarni cilj je bio da se poboljša saradnja između lokalnih vlasti i omladine.
Radna verzija dokumenta "Politika za mlade" u Vojvodini je bila postavljena na internet adresi:www.omladina.org.yu, svaka radna grupa je imala svoj forum, tako da je mogućnost davanja predloga i sugestija na dokument bila otvorena za sve zainteresovane, a ne samo za aktivne učesnike okruglih stolova.
Učesnici okruglih stolova su bili:
- predstavnici lokalnih omladinskih organizacija, kao i organizacija koje se bave mladima
- predstavnici lokalne samouprave
- predstavnici medija
- predstavnici podmladaka političkih partija
- koordinatori radnih grupa Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini - Omladinski savet Vojvodine
- predstavnici Pokrajinskog Sekretarijata za sport i omladinu.
4. Evaluacija okruglih stolova
Evaluacija se odvijala u radnim