Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 68. stav 3. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 50/92), Ministar prosvete donosi

Pravilnik

o Programu rada stručnih saradnika u srednjoj školi

(Objavljeno u "Prosvetni glasnik", br. 1 od 27 februara 1993)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se program rada stručnih saradnika u srednjoj školi: pedagoga, psihologa, bibliotekara, socijalnog radnika i zdravstvenog radnika.

Član 2

Rad stručnih saradnika u srednjoj školi organizuje se radi uspešnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka nastavnog plana i programa i obrazovno-vaspitnog rada škole.

Član 3

Stručni saradnici u okviru nastavnog plana i programa učestvuju u poslovima planiranja, programiranja, organizovanja, unapređivanja i praćenja rada škole, odnosno obrazovno-vaspitnog procesa; sarađuju s nastavnicima u njihovom radu s učenicima na ostvarivanju nastavnog plana i programa; prate i podstiču razvoj učenika: individualnih sposobnosti i sklonosti, intelektualnog, emocionalno-socijalnog i profesionalnog razvoja (profesionalno ih informišu i usmeravaju); pružaju pomoć obdarenim i učenicima koji imaju određenih teškoća u učenju i razvoju; pomažu učenicima koji žive u težim socijalnim prilikama; sarađuju s roditeljima učenika i drugim institucijama koje imaju uticaja na školu i vaspitno-obrazovni proces.

Član 4

Program rada stručnih saradnika u srednjoj školi sastavni je deo ovog pravilnika.

Član 5

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o osnovama programa rada stručnih saradnika u školama usmerenog obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik SRS - Prosvetni glasnik", broj 1/88) osim u delu koji se odnosi na program rada socijalnog i zdravstvenog radnika.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".
Broj 11000-2/93-03
U Beogradu, 1. februara 1993. godine
Ministar prosvete,
prof. dr Danilo Ž . Marković, s.r.
PROGRAM RADA STRUČNIH SARADNIKA U SREDNjOJ ŠKOLI
ŠKOLSKI PEDAGOG
Cilj
Školski pedagog stručnim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih nastavnim planom i programom i Zakonom o srednjoj školi i doprinosi unapređivanju svih oblika obrazovno-vaspitnog rada škole.
Školski pedagog posebno:
- učestvuje u stvaranju povoljnih uslova za optimalna školska postignuća i profesionalni razvoj učenika, kao i podsticanju i praćenju tog razvoja;
- obavlja savetodavno-vaspitni rad s učenicima i roditeljima i pedagoško-instruktivni rad s nastavnicima;
- doprinosi širenju i obogaćivanju pedagoških, didaktičko-metodičkih znanja nastavnika, roditelja, učenika i učestvuje u njihovoj praktičnoj primeni u obrazovno-vaspitnom radu;
- doprinosi stvaranju pozitivnih interpersonalnih odnosa između učenika, učenika i nastavnika u obrazovno-vaspitnom radu;
- stručno se usavršava i priprema za oblast u kojoj ostvaruje sadržaje programa svoga rada.
Školski pedagog obavlja sledeće poslove:
- planiranje, programiranje, organizovanje i praćenje obrazovno-vaspitnog rada - 4 časa nedeljno, 176 godišnje;
- realizacija nastavnog plana i programa u saradnji sa nastavnicima - 12 časova nedeljno, 528 godišnje;
- rad s učenicima - 8 časova nedeljno, 352 godišnje;
- saradnja i savetodavni rad s roditeljima učenika - 3 časa nedeljno, 132 godišnje;
- analitičko-istraživački rad - 3 časa nedeljno, 132 godišnje.
Pored navedenih poslova školski pedagog obavlja i sledeće poslove: učestvuje u radu stručnih organa; priprema se za rad; stručno usavršava; radi dokumentaciju i sarađuje sa stručnim institucijama - 10 časova nedeljno 440 godišnje.
I Planiranje, programiranje, organizovanje i praćenje obrazovno-vaspitnog rada (saradnja sa direktorom i drugim učesnicima u obrazovno-vaspitnom radu) - 4 časa
1. U okviru godišnjeg plana i programa rada škole izrađuje:
1.1. godišnji i operativne planove za svoj rad;
1.2. učestvuje u izradi pojedinih delova programa rada škole i to:
- koncepcija godišnjeg programa rada škole (struktura),
- plan i program vaspitnog rada s učenicima (u okviru programa odeljenjskog starešine, na profesionalnoj orijentaciji, saradnje s roditeljima učenika i dr.),
- program rada stručnih organa,
- koncepcije programa usavršavanja nastavnih i stručnih saradnika na nivou škole,
- program (pedagoškog i didaktičko-metodičkog) usavršavanja nastavnika,
- program rada pripravnika,
- obavljanja ogleda (ukoliko ga škola izvodi),
- raspored pismenih zadataka, vežbi i drugih nastavnim planom i programom propisanih, samostalnih radova učenika.
2. Učestvuje u unapređivanju opšte organizacije obrazovno-vaspitnog rada škole radi pronalaženja racionalnih rešenja za:
- upis, formiranje i strukturiranje odeljenja i grupa učenika,
- raznovrsnije i racionalnije korišćenje vremena i prostora,
- pripremanje nastavnika za planiranje i realizaciju programa obrazovanja i vaspitanja (izrada skica za globalne i operativne planove, pripreme, izrada pregleda literature o problemima i sl.),
- nabavku učila i didaktičkog materijala (opremanje medijateke),
- pedagoško i didaktičko-metodičko usavršavanje nastavnika koje se izvodi na nivou škole, odnosno aktiva nastavnika,
- obezbeđivanje uslova za timski rad i dr.
3. Učestvuje u praćenju i unapređivanju (po mogućnosti i samostalno organizuje) sledećih problema i pitanja:
3.1. Realizacija svih oblika obrazovno-vaspitnog rada, a posebno:
- plana obrazovanja,
- primene savremene organizacije, oblika, metoda i sredstava rada,
- metodologija ocenjivanja,
3.2. Uvođenje novih nastavnih planova i programa kao i ostalih inovacija koje se planiraju i realizuju u školi;
3.3. Efekata obrazovno-vaspitnog rada (uspeha i ponašanja učenika);
3.4. Radi ostvarivanja navedenih poslova i zadataka praćenja učestvuje i izrađuje instrumente za praćenje, prisustvuje časovima i drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada, vrši istraživanja i dr.
4. Učestvuje u unapređivanju pedagoške dokumentacije u školi.
II Učešće u realizaciji sadržaja nastavnog plana i programa (saradnja s nastavnicima, odeljenjskim starešinama i drugim učesnicima u obrazovno-vaspitnom radu) - 12 časova
1. U saradnji s nastavnicima pedagog učestvuje u:
- neposrednoj pripremi nastavnika - izboru i konkretizaciji cilja i zadataka koji treba da se ostvare u okviru pojedinih sadržaja programa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada; odabiranju i primeni efikasnijih oblika, metoda i sredstava rada radi ostvarivanja postavljenih ciljeva i zadataka, i modernizacije nastavne tehnologije;
- organizaciji, pripremi i izvođenju oglednih časova, radi demonstriranja pojedinih oblika i organizacije nastave i učenja, metoda i sredstava rada i sl.;
- izradi programa dodatnog i drugih oblika rada, srednoj praksi (nastavni listići, programirani materijali, šeme, skice, slike, zadaci objektivnog tipa i dr.);
- unapređivanju ocenjivanja učenika - uvođenju novih i raznovrsnijih postupaka ocenjivanja, izradi instrumenata za ocenjivanje i vrednovanje, usklađivanju kriterijuma ocenjivanja u različitim predmetima i dr.;
- izradi programa dodatnog i drugih oblika rada, koji se primenjuju za pojedince ili grupe obdarenih učenika, izboru metodologije za realizaciju navedenih programa kao i postavljanju organizacije i metodike primene učenika za savlađivanje programa obrazovanja u roku kraćem od predviđenog (akceleracija);
- preduzimanju odgovarajućih mera i izboru metodologije za njihovu realizaciju za učenike koji zaostaju u radu i učenju (individualni i grupni rad, i dr.);
- stručnim aktivima u pripremanju i realizaciji pojedinih sadržaja njihovog rada, a posebno: praćenja ostvarivanja ciljeva i zadataka programa, didaktičko-metodičkih pitanja nastave, ostvarivanja programa pedagoškog usavršavanja nastavnika u aktivu- istraživanja ogleda koje realizuje aktiv, usklađivanja kriterijuma ocenjivanja nastavnika u aktivu, izboru nastavnika za rad s pojedinim kategorijama učenika (obdarenim, rukovodioca pojedinih vannastavnih oblika rada i sl.), izboru mentora za vođenje pripravnika i dr.
- informisanju stručnih aktiva i nastavnika kao i drugih stručnih organa i učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu o rezultatima svojih ispitivanja, proučavanja i zapažanja kako bi podstakao njihovo korišćenje u radu nastavnika s učenicima kao i rešavanju problema koji se (ili bi trebalo) razmatraju na stručnim organima;
- realizaciji različitih oblika pedagoških i didaktičko-metodičkog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika koji se sprovodi u školi, u vezi s didaktičko-metodičkim pitanjima organizacije nastave, uvođenja inovacija, osposobljavanje nastavnika za rad na profesionalnoj orijentaciji učenika i sl.;
- pedagoškom i didaktičko-metodičkom pripremanju nastavnika pripravnika za polaganje stručnih ispita uz kontinuiranu saradnju s mentorima radi učešća i u realizaciji užestručnog usavršavanja pripravnika.
2. U saradnji s odeljenjskim starešinama učestvuju u:
- upoznavanju odeljenjskih starešina s pedagoškim karakteristikama učenika;
- izboru sadržaja, metoda i oblika rada s odeljenjem;
- realizaciji sadržaja i oblika, a pre svega u vezi s aktuelnim pitanjima iz života i rada odeljenja, oblasti profesionalne orijentacije, humanizacije odnosa među polovima, organizovanja slobodnog vremena učenika;
- ispitivanju pedagoških uzroka poremećenih odnosa i drugih problema koji se javljaju u kolektivu učenika; pomaže u pronalaženju i realizaciji mera za prevazilaženje problema;
- stvaranju pogodnijih pedagoško-socijalnih uslova za