Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 50/92), ministar prosvete donosi

Pravilnik

o Programu rada stručnih saradnika u osnovnoj školi

(Objavljeno u "Prosvetni glasnik", br. 1 od 22 januara 1994)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se program rada stručnih saradnika u osnovnoj školi: školskog pedagoga, školskog psihologa, socijalnog radnika, defektologa, bibliotekara i medijatekara.

Član 2.

Rad stručnih saradnika u osnovnoj školi organizuje se radi uspešnijeg ostvarivanja cilja i zadataka osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnog plana i programa u osnovnoj školi.

Član 3.

Stručni saradnici učestvuju u poslovima planiranja, programiranja, organizovanja, unapređivanja i praćenja rada škole, odnosno obrazovnog procesa: sarađuju sa nastavnicima; sarađuju sa učenicima i prate i podstiču razvoj učenika: individualnih sposobnosti i sklonosti, intelektualnog, emocionalno-socijalnog i profesionalnog razvoja; pružaju pomoć obdarenim učenicima, kao i učenicima koja imaju teškoća u učenju i radu i razvoju; pomažu učenicima koji žive u težim socijalnim prilikama; sarađuju sa roditeljima učenika i drugim institucijama koje imaju uticaja na školu i vaspitno-obrazovni proces.

Član 4.

Program rada stručnih saradnika u osnovnoj školi odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".
Broj 110-00-4/94-02
U Beogradu, 4. januara 1994. godine
Ministar,
prof. dr Milivoje Lazić, s.r.
PROGRAM RADA STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
A. ŠKOLSKI PEDAGOG I ŠKOLSKI PSIHOLOG
I CILj I ZADACI
1. Cilj
Primena savremenih teorijskih i praktičnih saznanja psihološke i pedagoške nauke u procesu ostvarivanja zadataka osnovnog obrazovanja i vaspitanja i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada.
2. Zadaci
1) Učestvovanje u stvaranju programskih, pedagoško-organizacionih i didaktičko-metodičkih uslova za ostvarivanje ciljeva osnovne škole.
2) Unapređivanje, osavremenjivanje i racionalizacija obrazovno-vaspitnog rada.
3) Učestvovanje u praćenju i vrednovanju ostvarenih rezultata obrazovno-vaspitnog rada.
4) Podsticanje i praćenje razvoja učenika (intelektualnog, socijalnog, emocionalnog, moralnog, estetskog, fizičkog i profesionalnog).
5) Organizovanje pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika.
6) Ostvarivanje saradnje s roditeljima, predškolskim ustanovama, srednjim školama, fakultetima, institutima, zdravstvenim, socijalnim i kulturnim ustanovama, stručnim službama Republičkog zavoda za tržište rada i drugim institucijama od značaja za osnovnog obrazovanje i vaspitanje.
II PLANIRANjE I PROGRAMIRANjE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA I VREDNOVANjE OSTVARENIH REZULTATA (4 sata nedeljno)
1. Planiranje i programiranje
Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa
a) Učestvovanje u izradi koncepcije godišnjeg programa škole.
b) Angažovanje u izradi planova i programa: unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada; vaspitnog rada s učenicima; stručnih organa; pedagoško-psihološkog usavršavanja nastavnika, posebno pripravnika; korektivnog rada s učenicima koji imaju problema u učenju, ponašanju u razvoju; vannastavnih aktivnosti učenika; rada s darovitim učenicima; profesionalne orijentacije, celodnevne nastave i produženog boravka; saradnje škole i porodice.
v) Usklađivanje pojedinačnih programa s polaznom koncepcijom godišnjeg programa rada škole.
g) Sačinjavanje godišnjih i mesečnih planova i programa rada pedagoga i psihologa: saradnja s nastavnicima u izradi planova rada redovne, dodatne i dopunske nastave, odeljenjskih zajednica, sekcija, ekskurzija, izleta, priredbi i drugo; planiranje oglednih i uglednih časova i aktivnosti; izrada programa korektivnog rada i zdravstvenog vaspitanja.
2. Organizacija pedagoškog rada škole
- primenjivanje pedagoško-psiholoških principa u izradi rasporeda časova i smena, podeli odeljenjskog starešinstva, organizovanje vannastavnog rada, i drugo;
- predlaganje novih organizacionih rešenja obrazovno-vaspitnog rada.
3. Praćenje i vrednovanje rada škole
Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa
Praćenje:
- organizacije obrazovno-vaspitnog rada škole (posebno efikasnosti novih organizacionih oblika rada);
- realizacije ciljeva i zadataka pojedinih nastavnih predmeta i oblasti;
- efekata inovativnih poduhvata (novih sadržaja, oblika, metoda i sredstava, obrazovno-vaspitnog rada, motivacionih podsticaja i posebnih vaspitnih mera);
- postignuća učenika u nastavnom i vannastavnom radu;
- usklađenosti programskih zahteva sa uzrasnim karakteristikama učenika;
- opterećenost učenika;
- postupaka ocenjivanja;
- primene novih nastavnih planova i programa.
Poslovi školskog pedagoga
Praćenje i vrednovanje:
- korelacije sadržaja programa u okviru jednog i više nastavnih predmeta;
- organizacije rada škole i efekata planiranih inovacija.
Poslovi školskog psihologa
Praćenje i vrednovanje:
- motivacije učenika za rad i učenje;
- razvoja i napredovanja ličnosti učenika;
- usklađenosti programskih zahteva s individualnim mogućnostima učenika.
III UNAPREIVANjE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA I INSTRUKTIVNI PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI RAD S NASTAVNICIMA (pedagog 8, psiholog 6 sati nedeljno)
Poslovi školskog pedagoga i školskog psihologa
1. Saradnja s nastavnicima i direktorom škole:
- identifikovanje, konkretizovanje i operacionalizovanje ciljeva i zadataka obrazovno-vaspitnog rada;
- odabiranje racionalnih oblika, metoda i sredstava obrazovno-vaspitnog rada;
- upoznavanje nastavnika sa savremenim didaktičkim inovacijama i njihovom praktičnom primenom (problemska nastava, programirana nastava, individualizirani i diferenciran rad na nivoima, osmišljeno učenje, heurističko modelovanje nastave, grupni oblici rada, rad u parovima i drugo);
- pružanje pomoći u planiranju i izvođenju oglednih časova i drugih obrazovno-vaspitnih postupaka;
- upoznavanje stručnih aktiva, odeljenjskih veća i nastavničkog veća s rezultatima analiza, ispitivanja, proučavanja i istraživanja;
- prilagođavanje plana i programa za osnovnu školu uzrasnim i individualnim karakteristikama učenika;
- učestvovanje u utvrđivanju obrazovnih zahteva za pojedine kategorije učenika;
- identifikovanje obdarenih učenika kao i onih koji imaju problema u učenju i razvoju i organizovanje odgovarajućeg obrazovno-vaspitnog rada;
- otkrivanje uzroka zaostajanja pojedinih učenika ili odeljenja u školskom radu i učenju i preduzimanje ili predlaganje odgovarajućih pedagoških mera;
- podsticanje razvoja motivacije za rad i učenje (posebno unutrašnje motivacije);
- učestvovanje u vrednovanju rezultata obrazovno-vaspitnog rada i izradi kriterijuma i instrumenata za objektivno ocenjivanje učenika;
- ostvarivanje ciljeva i zadataka profesionalne orijentacije učenika.
2. Saradnja s odeljenskim starešinama:
- pružanje pomoći u upoznavanju, podsticanju i praćenju svih komponenata razvoja ličnosti učenika (fizičkog, intelektualnog, moralnog, emocionalnog, socijalnog i profesionalnog);
- upoznavanje s principima grupne dinamike i socijalne interakcije i pružanje pomoći u formiranju i vođenju učeničkog kolektiva;
- otkrivanje uzroka poremećaja ponašanja pojedinih učenika ili grupa i preduzimanje odgovarajućih vaspitnih mera;
- ispitivanje interesovanja učenika i njihovog adekvatno uključivanje u rad sekcija, društvenih organizacija; društveno-korisnog rada i drugih oblika njihovog angažovanja;
- praćenje i usklađivanje opterećenosti učenika nastavnim i vannastavnim aktivnostima (domaći zadaci, testovi, kontrolni zadaci, takmičenja i drugo).
Poslovi školskog pedagoga
- rad s nastavnicima u pripremanju i planiranju neposrednog obrazovno-vaspitnog rada (planiranje i pripremanje časa, izbor oblika, metoda, sredstava i organizacija rada i sl.);
- analiza časova kojima je prisustvovao pedagog i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada i sagledavanje njihove didaktičko-metodičke zasnovanosti (ostvarenost ciljeva i zadataka, vremenska artikulacija; efikasnost primenjenih metoda, oblika i sredstava, aktivnost učenika i nastavnika i drugo);
- ispitivanje uzroka problema koji se javljaju u obrazovno-vaspitnom procesu;
- pedagoško-instruktivni rad s nastavnicima (upoznavanje sa pedagoško-didaktičkim i metodičkim inovacijama i mogućnostima unapređenja vaspitnog rada s učenicima, rešavanje problema koji nastaju u odnosima nastavnik - učenik itd.);
- didaktičko-metodičko osmišljavanje rada s darovitim učenicima i onima koji imaju poteškoća u obrazovno-vaspitnom radu;
- upućivanje nastavnika na korišćenje pedagoške literature radi osavremenjivanja nastavnog