Traženo: otpis duga

Ukupno nađeno: 75 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 75 pronadjenih primera ovde je prikazano 45 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o socijalnoj skrbi (RH)

Nagodba i otpis duga

Pravilnik o doprinosima (RH)

<lat>DžII</lat>. POSTUPAK UTVRIVANjA ZASTARE I OTPISA DUGA DOPRINOSA ZBOG NENAPLATIVOSTI

Opći porezni zakon (RH)

Prodaja ili otpis poreznog duga iz porezno- dužničkog odnosa

Otpis dospjeloga poreznog duga

Zakon o izvršavanju državnog proračuna (RH)

<lat>VII</lat>. ODGODA I OBROČNA OTPLATA DUGA TE PRODAJA, OTPIS I DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANjA

Pravilnik o porezu na dobit (RH)

(3) Otpis potraživanja koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba primjenjuje se na sva zastarjela potraživanja.

(4) Svota od 5.000,00 kuna godišnje može se otpisati po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba u slučaju kada pojedinačno zastarjelo potraživanje (pojedini račun ili druga isprava koja ima značenje računa), ne glasi na iznos veći od 5000,00 kuna. Ako su zastarjela potraživanja na temelju više računa koji glase na manji iznos od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku , porezno se priznaje otpis ukupno najviše do 5.000,00 kuna.

Pravilnik o porezu na dohodak (RH)

5. iznos otpisanog duga , ako vjerovnik (kreditor) poreznom obvezniku otpiše dugove po osnovi kredita za nabavu stvari i prava koja se unose u popis dugotrajne imovine,

Zakon o strancima (RH)

(1) Postupak prisilne naplate prema članku 218. stavku 2. ovoga Zakona i postupke: povrata više uplaćene obveze i obveze plaćene bez pravne osnove, otpisa nenaplative obveze, prodaje duga , zastare, odgode naplate i jamstva te postupke u vezi s ostalim pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom provodi Porezna uprava prema odredbama Općega poreznog zakona.

Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja (RH)

Porezni dug brodogradilišta iz članka 3. i članka 5. stavka 3. ovoga Zakona nastao na temelju provedbe članka 6. stavka 2. ovoga Zakona i ostala javna davanja utvrđena kao obveze iz članka 5. ovoga Zakona prebijaju se s poreznim gubitkom ovih brodogradilišta, a preostali dug otpisuje se.

Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje (RH)

6. u postupcima utvrđivanja zastare prava na naplatu duga doprinosa za mirovinsko osiguranje i otpisa duga doprinosa zbog nenaplativosti koje provodi Zavod u svojoj nadležnosti;

Pri izračunu pokrivenosti staža osiguranja za umrlog osiguranika nakon kojeg je ostalo više nasljednika na koje je prenesen dug po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje i obveza koje proizlaze iz neuplaćenih doprinosa, u postupku koji prethodi priznanju prava na obiteljsku mirovinu ili otpisu duga doprinosa zbog zastare ili nenaplativosti, podaci o zaduženju i uplatama svih nasljednika se objedinjuju.

Iznimno, u slučaju iz članka 8. točke 8. i 9. ovoga pravilnika, kada se razdoblje osiguranja za koje se rješenjem Porezne uprave otpisuju doprinosi ne podudara s razdobljem staža osiguranja koje je Zavod utvrdio izračunom pokrivenosti staža uplatama, podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu financija - Poreznoj upravi radi donošenja rješenja o ispravku pogreške kojim se ispravlja razdoblje osiguranja za koje se otpisuje dug .

Zakon o socijalnoj skrbi (RH)

(5) Zavod može na prijedlog korisnika odlučiti da se njegov dug djelomično ili u cijelosti otpiše , ali najviše do visine vrijednosti predmeta i primanja koji su prema propisima o ovrsi izuzeti iz ovrhe.

(7) Zavod odlučuje o otpisu duga u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga na temelju podataka iz svojih evidencija i podataka iz evidencija drugih tijela te na temelju priloženih dokaza od strane korisnika.

(8) Dug se može otpisati ako korisnik nema prihoda ni imovine i ako bi naplata duga ugrozila osnovne životne potrebe korisnika i članova njegove obitelji.

Pravilnik o doprinosima (RH)

(3) Iznos duga za kojega je nastupila zastara prava na naplatu otpisuje se i o tome se sastavlja službena zabilješka.

(5) Dio duga iznad iznosa vrijednosti naslijeđene imovine za koji nije nastupila zastara i koji nije prenesen na nasljednika otpisuje se kao nenaplativ.

(1) Postupak radi otpisa duga , nastalog nakon utvrđivanja razdoblja osiguranja za koje je podmiren doprinos u nadležnosti nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, sukladno članku 232. stavak 2. Zakona, pokreće Porezna uprava po službenoj dužnosti.

(2) O otpisu duga u visini nastale razlike sastavlja se službena zabilješka.

Zakon o doprinosima (RH)

(1) Na temelju rješenja kojim je utvrđena zastara prava na naplatu određene vrste i svote duga doprinosa, iznos se duga za čiju je naplatu nastupila zastara otpisuje .

(2) Ako se podaci o iznosu i strukturi duga doprinosa za mirovinsko osiguranje osiguranika - pojedinca za razdoblje u osiguranju do 31. prosinca 2002. razlikuju od podataka koje je, radi utvrđivanja zastare, dostavio nositelj osiguranja na temelju postupka utvrđivanja razdoblja osiguranja za koje je podmiren doprinos, rješenjem iz stavka 1. ovoga članka otpisuje se i dug u visini nastale razlike.

(1) Postupke utvrđivanja odnosno obračunavanja obveze doprinosa i postupka inspekcijskog nadzora načina i vremena plaćanja te redoslijeda plaćanja i prijeboja, naplate, obračuna i plaćanja zateznih kamata, povrata više uplaćenih doprinosa i doprinosa plaćenih bez pravne osnove, otpisa nenaplativih doprinosa, prodaje duga , zastare, odgode naplate i jamstva te postupke u vezi s ostalim pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom provodi Porezna uprava prema odredbama Općega poreznog zakona.

Opći porezni zakon (RH)

(1) Prava i obveze iz porezno- dužničkog odnosa prestaju plaćanjem, prijebojem, otpisom i u drugim slučajevima određenima ovim Zakonom.

(1) Osim u slučajevima utvrđenima ovim Zakonom, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog ministra financija donijeti odluku o prodaji ili otpisu poreznog duga iz porezno- dužničkog odnosa.

(3) Čelnik poreznog tijela može donijeti odluku o otpisu poreznog duga iz porezno- dužničkog odnosa koji je ostao nenaplaćen nakon proteka roka od četiri godine od nastupanja aposlutnog roka zastare prava na naplatu poreznog duga . Odluka o otpisu poreznog duga obvezno sadrži oznaku poreznog duga i razdoblje na koje se odnosi otpis .

3. ako se otpiše porezni dug ,

(3) Ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno ovršenika i članova njegova kućanstva, porez se može iznimno, na njegov zahtjev, otpisati u cijelosti ili djelomice.

(4) O otpisu dospjeloga poreznog duga iz stavka 3. ovoga članka, na osnovi pisanog i obrazloženog zahtjeva dužnika odnosno ovršenika koji se podnosi poreznom tijelu nadležnom prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu dužnika odnosno ovršenika, rješenjem odlučuje čelnik poreznog tijela.

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (RH)

(3) U kapitalne pomoći klasificiraju se prijenosi nefinancijske imovine ili sredstava za financiranje troškova nefinancijske imovine trgovačkim društvima, za pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina i za otpisivanje duga na temelju dogovora (ugovora) s dužnikom .

Zakon o porezu na dobit (RH)

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, priznaje se otpis potraživanja, koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba.

Carinski zakon (RH)

Carinarnica može otpisati dug u slučajevima iz članka 225. stavka 4. ovoga Zakona ako nije mogla obavijestiti dužnika o iznosu duga do isteka propisanih rokova.

Pravilnik o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencije državnih potpora (RH)

- A2 - otpis duga

... Otpis duga

A2 Otpis duga iznos otpisanog duga

Pravilnik o načinu plaćanja i izvješćivanja te postupku i ovlaštenju za nadzor obračunavanja i plaćanja prihoda po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (RH)

Postupak naplate, obračuna i plaćanja zateznih kamata, povrata više uplaćenih obveza ili obveza plaćenih bez pravne osnove, otpisa nenaplativih obveza, prodaje duga , zastare, odgode naplate i jamstva te ostala pitanja vezana uz obvezu - prihod po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti koja nisu uređena Zakonom i ovim Pravilnikom provode se na način propisan Općim poreznim zakonom.

Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (RH)

Zavod će otpisati dugovanja s osnova obračunate zatezne kamate u razdoblju od dana obračuna ukupnog iznosa dugovanja iz analitičke kartice osiguranika u svrhu provođenja izvršnog rješenja o ovrsi, pa do dana podmirenja duga osiguranika uz uvjet da rečeno razdoblje nije dulje od 90 dana.

Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih unija (RH)

Otpisi - navesti iznos otpisa plasmana, knjiženih na teret računa ispravka vrijednosti i u korist računa plasmana koji su bili predmet otpisa . Otpis plasmana odnosno njegovo isknjižavanje iz bilančne evidencije ne znači ujedno da je prestalo potraživanje kreditne unije s osnove otpisanih plasmana. Ako u skladu s politikama kreditne unije otpis plasmana u bilanci ne znači ujedno i otpust duga prema dužniku , takvi se plasmani evidentiraju na računu izvanbilančne

Zakon o zemljišnim knjigama (RH)

(1) Prepreka otpisu može se ukloniti plaćanjem duga , pa će se prigovor odbiti dokaže li se isplata ispravom koja ispunjava pretpostavke za uknjižbu.

Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja oružanih snaga Republike Hrvatske (RH)

Otpis materijalne imovine je postupak kojim se materijalna imovina oglašava dotrajalom i neuporabljivom, te na temelju toga razdužuje iz knjigovodstva i evidencije.

Zakon o proračunu (RH)

OTPIS , DJELOMIČAN OTPIS , ODGODA I OBROČNO PLAĆANjE DUGA

(7) Vlada će uredbom propisati kriterije, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja iz ovoga članka za državu i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Naputak o načinu postupanja u radnjama usklađivanja duga i kriterijima za utvrđivanje broja mjesečnih rata za otplatu duga s osnova doprinosa za obvezna osiguranja nastalog po osnovi osiguranja pomoraca (RH)

5. utvrđivanje zastare prava na naplatu i donošenje rješenja o otpisu duga .

4. donosi rješenje kojim utvrđuje zastaru prava na naplatu i iznosu duga koji se ima otpisati radi zastare te provodi knjiženje otpisa duga u tom dijelu.

(2) Kada se u postupku prisilne naplate utvrdi nenaplativost duga isti se otpisuje kao nenaplativ sukladno odredbama Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", broj 127/00 i 150/02).