Traženo: zakon o javnim nabavkama

Ukupno nađeno: 56 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 56 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o javnim nabavkama (CG)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje (CG)

U Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/06) u članu 103 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti zaštite životne sredine (mp)

Strane potpisnice su saglasne da će nabavke finansirane iz sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva zaštite životne sredine, kopna i mora Republike Italije kroz Crnogorsko- Italijanski fond za životnu sredinu (EMIF) biti izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", broj 42/11) u skladu sa članom 3, stav 1, tačka 2 ovog zakona .

Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave (CG)

... javne nabavke vrši poslove koji se odnose na: ostvarivanje sistema javnih nabavki ; pripremanje stručnih osnova, iniciranje i učestvovanje u pripremi propisa o javnim nabavkama ; praćenje usaglašenosti propisa kojima se uređuju javne nabavke ... o ... javne nabavke ... Zakonom o javnim nabavkama ... javnih nabavki ... javnih nabavki ... javnih nabavki ... javnih nabavki ... javno ... o ... o ... o ... javne nabavke ... o ... javne nabavke ... o javnoj nabavci ... javnih nabavki ... javno ...

Odluka o postavljanju i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera (DG)

Izrada Elaborata može se povjeriti i ovlašćenom privrednom društvu ili drugom pravnom licu, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama , na osnovu projektnog zadatka koji utvrđuje organ lokalne uprave nadležan za planiranje i uređenje prostora.

Uputstvo o radu trezora (PV)

Predsjednik opštine zaključuje ugovor za obavljanje bankarskih poslova sa bankom-rezidentom države, pri čemu se mora sprovesti postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama . Prije potpisivanja ugovora sa bankom, Predsjednik opštine će razmotriti savjet Centralne banke o pouzdanosti predloženih banaka.

Zaključak Državne revizorske institucije (CG)

- Zakon o javnim nabavkama (3. Javne nabavke , povreda čl: 2, 19, 27, 30, 32, 77, 78 i 84);

Revizijom je utvrđeno, da kod većeg broja kontrolisanih subjekata postoje i ponavljaju se brojne nepravilnosti u primjeni Zakona o javnim nabavkama . Nerealni planovi javnih nabavki , netransparentnost sprovođenja postupka, neimenovanje službenika za javne nabavke , dijeljenje predmeta javnih nabavki i nepotpuno izvještavanje su karakteristika dosadašnjeg sistema javnih nabavki .

Potrošačke jedinice u cilju dosljedne primjene Zakona o javnim nabavkama , treba da preduzmu aktivnosti kojima će unaprijediti sopstveni sistem javnih nabavki i donesu u skladu sa čl. 8, 9 i 10. Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola pisane procedure kojima će dodatno urediti ovaj postupak.

Izrada Plana može se povjeriti i ovlašćenom privrednom društvu ili drugom pravnom licu, u postupku i na način propisan odredbama Zakona o javnim nabavkama , na osnovu projektnog zadatka koji utvrđuje organ lokalne uprave nadležan za poslove planiranja i uređenja prostora.

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (HN)

• priprema predlog plana javnih nabavki za opštinu, vodi cjelokupan postupak javnih nabavki za sve organe lokalne uprave u skladu sa zakonom , vodi evidenciju javnih nabavki i sačinjava izvještaj o realizovanim javnim nabavkama na godišnjem nivou;

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki (CG)

Zahtjev za polaganje ispita službenik za javne nabavke , zaposleni u nadležnom organu uprave, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki i druga zainteresovana lica (u daljem tekstu: kandidat) podnosi nadležnom organu uprave samostalno, odnosno preko naručioca iz člana 2 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ili drugog pravnog lica kod koga je kandidat u radnom odnosu.

Zakon o javnim nabavkama ,

Zakon o javnim nabavkama sa komentarom,

Poslovnik o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki (CG)

Predsjednik i članovi Državne komisije, pored ograničenja propisanog članom 138 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon ), ne mogu preduzeti bilo koju radnju ili pružiti uslugu koja je interesno povezana sa radom u Državnoj komisiji, odnosno koja posredno ili neposredno dovodi u sumnju njihovu nepristrasnost rada u Državnoj komisiji.

Zakon o zdravstvenom osiguranju (CG)

9) donosi godišnji program zdravstvene zaštite, godišnji plan javnih nabavki za javne zdravstvene ustanove, usvaja nacrt godišnjeg finansijskog plana i završni račun sa izvještajem o poslovanju u skladu sa zakonom ;

Godišnji plan javnih nabavki za javne zdravstvene ustanove donosi se u skladu sa Planom godišnjih potreba za ljekovima, medicinskim sredstvima i opremom, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

2) donosi godišnji program zdravstvene zaštite, godišnji plan javnih nabavki za javne zdravstvene ustanove, usvaja nacrt godišnjeg finansijskog plana i završni račun sa izvještajem o poslovanju u skladu sa zakonom ;

Pravilnik o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući broj bodova, načinu ocjene i upoređivanja ponuda (CG)

Zahtjev za dostavljanje objašnjenja iz stava 1 ovog člana i odgovor dostavljaju se u pisanoj formi, u skladu sa članom 101 Zakona o javnim nabavkama .

Ponude, koje su u skladu sa članom 100 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ocijenjene kao neispravne odbijaju se, sa navođenjem razloga za odbijanje.

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila (CG)

U antikorupcijsku evidenciju evidentiraju se ponuđači čije ponude su odbijene, odnosno odbačene iz razloga utvđenih članom 15 Zakona o javnim nabavkama , radnje koje predstavljaju kršenje antikorupcijskog pravila, lice prema kome je radnja usmjerena, cilj i rezultat preduzetih radnji.

Statut Pošte Crne Gore AD Podgorica (CG)

11) pokreće postupak javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ,

Zakon o javnim nabavkama (CG)

Postupak javne nabavke sproveden uz postojanje sukoba interesa ništav je. Naručilac je dužan da evidentira slučajeve sukoba interesa iz čl. 16 i 17 ovog zakona i da o tome, bez odlaganja, obavijesti nadležni organ.

3) daje saglasnost naručiocima o ispunjenosti uslova za sprovođenje odgovarajućeg postupka javne nabavke , u skladu sa ovim zakonom ;

8) objavljuje planove javnih nabavki , pozive za javno nadmetanje, odluke o kvalifikaciji kandidata, odluke o izboru najpovoljnije ponude, odluke o obustavi postupka javne nabavke , odluke o poništavanju postupka javne nabavke , ugovore o javnoj nabavci , izmjene, odnosno dopune plana javnih nabavki , poziva za javno nadmetanje, odluka i ugovora, i druge akte u skladu sa ovim zakonom ;

Prije pokretanja postupka javne nabavke naručilac je dužan da pribavi saglasnost nadležno organa o ispunjenosti uslova za sprovođenje postupaka iz čl. 24 do 27 ovog zakona .

... javno nadmetanje, odnosno poziv za nadmetanje sadrži: podatke o naručiocu, vrsti postupka javne nabavke , predmetu javne nabavke , procijenjenoj vrijednosti javne nabavke , uslove i dokaze koji se prilažu u skladu sa zakonom , kriterijume, odnosno podkriterijumime za vrednovanje ponuda, vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju, visinu naknade za otkup tenderske dokumentacije, jezik ponude, vrijeme i mjesto podnošenja i javnog ... o ... javne nabavke ...

Obavezni uslov iz člana 65 tačka 2 ovog zakona mora da ispunjava samo ponuđač iz zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje pojedinih obaveza predmeta javne nabavke za koje je zakonom utvrđena obavezna dozvola (licenca ili drugi akt).

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeta bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke , a naručilac je postupak, u skladu sa ovim zakonom , bio dužan da sprovede, ništava je. Obrazac odluke o izboru najpovoljnije ponude utvrđuje Ministarstvo.