Traženo: obračun zatezne kamate

Ukupno nađeno: 176 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 114 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uputstvo za primjenu informacionog programa Račun (BiH)

(Knjigovodstveno evidentiranje obračuna i uplate prihoda po osnovu zatezne kamate , naknadnog tereta prinude i troška postupka prinudne naplate)

Pravilnik o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza (BiH)

( Obračun zatezne kamate )

Zakon o obligacionim odnosima (BiH)

Tretman zateznih kamata , zaračunavanje obročnih činidbi

Zakon o porezu na dohodak (FBiH)

3. prihodi koje poslodavac isplati zaposleniku ili bivšem zaposleniku na osnovu pravosnažne sudske presude, a koji se odnose na naknadnu isplatu plaće(a) ili razlike(a) plaće(a) iz proteklih poreznih perioda, osim iznosa koji se odnose na obračunate i isplaćene zatezne kamate .

uprava o izvršenoj ispravci faktora ličnog odbitka bez prijave poreznog obveznika, dužna je obavijestiti zaposlenika i njegovog poslodavca i izdati nalog za ispravku odnosno obračun i uplatu razlike manje obračunatih mjesečnih akontacija poreza na dohodak na isplaćene prihode od nesamostalne djelatnosti u periodu od nastanka okolnosti koje su dovele do smanjenja faktora ličnog odbitka do dana izvršene ispravke u poreznoj kartici, sa obavezom obračuna i uplate zateznih kamata ...

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (RS)

(4) U slučaj u iz stava 3. ovog člana, korisniku se sa danom donošenja rješenja od nadležnog inspektora, dodjelom pasivnog statusa do daljeg blokiraju sva prava na podsticajna sredstva iz člana 4. ovog pravilnika, a najkraće do isteka perioda od dvije godine, računajući od dana vraćanja podsticajnih sredstava zajedno sa zateznom kamatom .

Zakon o privrednim društvima (RS)

(3) Na visinu naknade obračunava se zatezna kamata koja teče od upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca do isplate manjinskim akcionarima. Time se ne isključuje odgovornost otkupioca za eventualnu štetu.

Uputstvo o provedbi postupka po karnetu TIR (BiH)

(10) Carinski dug primjenjiv na robu koja je ušla u carinsko područje BiH po karnetu TIR koji nije razdužen, odnosno za koju po tom karnetu nije završen provozni postupak, obračunava se prema propisima koji su važili u trenutku nastanka carinskog duga. Obračun treba sadržavati i zatezne kamate od dana nastanka carinskog duga do donošenja odluke.

odlukom koju donosi u tom postupku utvrditi da li je nastao carinski dug, vrijeme i mjesto nastanka carinskog duga, ko je direktno odgovorni carinski dužnik i tačan iznos carinskog duga i zatezne kamate , te zahtijevati plaćanje nastalog carinskog duga i zatezne kamate od lica koje je utvrđeno kao direktni odgovorni carinski dužnik, na koju odluku žalba ne odlaže njeno izvršenje. Rok u kojem direktno odgovorni carinski dužnik mora platiti obračunati carinski dug i zatezne kamate ...

... zatezne kamate ... računajući ...

Zakon o bankama (RS)

Ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može uticati, banka može na zahtjev korisnika proglasiti zastoj u otplati (moratorijum) za određeni period, a u tom periodu banka ne obračunava zateznu kamatu na dospjelo, a neizmireno potraživanje.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 56 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

AKO NIJE NAPLAĆENO GLAVNO POTRAŽIVANjE KOJE NIJE ZASTARILO, A KOJE PROIZLAZI IZ PRAVOMOĆNE ODLUKE, ONDA SE ZASTARJELOST IZVRŠENjA, U ODNOSU NA POVREMENA POTRAŽIVANjA, KAO ŠTO SU ZATEZNE KAMATE , IMA RAČUNATI PREMA VREMENU NjIHOVOG DOSPIJEĆA, U SKLADU SA ODREDBOM ČLANA 379. STAV 2. U VEZI SA ODREDBOM IZ ČLANA 372. STAV 1. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA.

...

KADA REVIZIJU IZJAVI SAMO TUŽILAC, NE MOŽE MU SE DOSUDITI MANjI IZNOS OD IZNOSA KOJI MU JE VEĆ DOSUEN U POSTUPKU VOENOM DO REVIZIJE, PA I AKO BI SE PRAVILNIM OBRAČUNOM ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE DOBIO MANjI IZNOS OD DOSUENOG, JER JE ZA TAJ IZNOS POBIJANA PRESUDA POSTALA PRAVOSNAŽNA.

...

... RAČUNIMA IZRAŽENA U JUGOSLOVENSKIM DINARIMA, POTREBNO JE DINARSKE IZNOSE IZ TIH RAČUNA KONVERTOVATI U NjEMAČKE MARKE (DM) KOJA JE BILA ČVRSTA VALUTA NA DAN DOSPJELOSTI SVAKOG POJEDINOG RAČUNA , I TO PO NAJPOVOLjNIJEM KURSU PO KOJEM SU KOMERCIJALNE BANKE OTKUPLjIVALE TU VALUTU U MJESTU ISPUNjENjA OBAVEZE, PA SE NA TAKO KONVERTOVANI IZNOS OBRAČUNAVA ZATEZNA KAMATA OD DOSPJELOSTI SVAKOG POJEDINAČNOG IZNOSA IZ RAČUNA ... KAMATNOJ ... KAMATE ... KAMATA ... KAMATNOJ ... ZATEZNE KAMATE ...

...

POTRAŽIVANjE CIJENE ZA ISPORUČENU VODU RADNjI SAMOSTALNOG PRIVREDNIKA ZASTARJEVA U OPĆEM ZASTARNOM ROKU, A ZATEZNA KAMATA TEČE OD DOSPIJEĆA ZA ISPLATU POJEDINIH RAČUNA .

...

ZATEZNA KAMATA NA POTRAŽIVANjE CIJENE ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE TEČE OD DANA DOSPIJEĆA ZA PLAĆANjE ISPOSTAVLjENOG RAČUNA , AKO DUŽNIK NIJE MOGAO PRIJE PRIJEMA RAČUNA SAZNATI OBIM OBAVEZE.

...

Na potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju koja se obračunava mjesečno, zatezna kamata teče od dospijeća računa za plaćanje.

...

POSLODAVCI NISU U ZAKONSKOJ OBAVEZI DA NAJMANjE JEDANPUT MJESEČNO OBRAČUNAJU I ISPLATE PLAĆE LICIMA KOJA NISU PRIMILI U RADNI ODNOS (ZAPOSLILI), A KOJA SU PO PROPISIMA BILI DUŽNI DA ZAPOSLE S OBZIROM NA ŠIFRU REGISTROVANE DJELATNOSTI, PA NI DA PLATE POREZ NA PLAĆU ZA NEOSTVARENE PLAĆE TIH LICA SA ODGOVARAJUĆIM DOPRINOSIMA I ZATEZNIM KAMATAMA .

...

ZAKONSKA JE OBAVEZA SVIH PRAVNIH LICA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA DA NAJMANjE JEDANPUT MJESEČNO OBRAČUNAJU I ISPLATE PLAĆE RADNIKA, PA KADA TU OBAVEZU NE ISPUNE DO PETNAESTOG U NAREDNOM MJESECU ZA SVAKI PROTEKLI MJESEC, PADAJU U KAŠNjENjE - DOCNjU SA ISPLATOM PLAĆE I DRUGIH ZAKONSKIH OBAVEZA KOJE IZ NjE PROIZILAZE, RADI ČEGA SU ZA DANE KAŠNjENjA DUŽNI DA PLATE NA NEPLAĆENI IZNOS POREZA NA PLAĆU I NEPLAĆENI IZNOS DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE ZATEZNE KAMATE .

...

OBRAČUN ZATEZNE KAMATE POčEV OD 1.10.1996. GODINE VRŠI SE PO OBIČNOM INTERESNOM RAČUNU AKO JE VRIJEME ZADOCNjENjA DUŽE OD GODINU DANA.

...

PARNIČNI SUD NIJE DUŽAN VJEŠTAČENjEM UTVRIVATI IZNOS ZATEZNIH KAMATA OBRAČUNATIH ZA PERIOD DOCNjE TUŽENOG U PLAĆANjU GLAVNOG DUGA, AKO JE TUŽITELj PRILOŽIO OBRAČUN IZ KOGA SU VIDLjIVI SVI ELEMENTI NA OSNOVU KOJIH JE SAČINjEN, A TUŽENI NIJE OSPORIO NA ODREEN NAČIN NIJEDAN OD ELEMENATA OBRAČUNA .

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Na prijedlog povjerioca, DOZVOLjAVA SE IZVRŠENjE radi naplate dinara, na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom , počev od . godine, do isplate, i troškova izvršenja, plenidbom potraživanja sa žiro- računa dužnika kod broj računa , i prijenosom zaplenjene tražbine na žiro- račun povjerioca kod , broj računa .

ODREUJE SE IZVRŠENjE na novčanim sredstvima dužnika u SKRAĆENOM IZVRŠNOM POSTUPKU, a radi naplate dinara, na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom , počev od . godine, do isplate, i troškova izvršenja, plenidbom potraživanja sa žiro- računa dužnika kod broj računa , i prijenosom zaplenjene tražbine na žiro- račun povjerioca kod , broj računa .

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, radi naplate iznosa od dinara, mjesečno, sa zakonskom zateznom kamatom , počev od . godine, pa do isplate, kao i parničnih troškova i troškova ovog izvršenja, ODREUJE SE IZVRŠENjE na sredstvima na tekućem računu br. kod , zabranom na % od mjesečnih primanja.

Nalaže se nadležnoj službi u banci u kojoj dužnik ima otvoren tekuĆi račun , da po pravnosnažnosti ovog rješenja isplati iznos od dinara, sa zakonskom zateznom kamatom i iznos troškova izvršnog postupka, te da ubuduće, do izmjene pravnosnažne i izvršne presude, povjeriocu isplaćuje iznose od % od mjesečnih primanja dužnika, putem poštanske uputnice.

...

Prodavac ima pravo da na neblagovremeno plaćene rate zaračuna zakonsku zateznu kamatu .

Ako Kupac odustane od ugovora zbog uzroka nastalih od strane Prodavca, Prodavac je dužan vratiti Kupcu uplaćene iznose u roku od 30 dana od dana odustanka od ugovora, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom računajući od uplate sredstava.