Traženo: uzgoj ovaca

Ukupno nađeno: 34 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 34 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o veterinarstvu (RS)

22) životinje jesu domaći papkari i kopitari (domaća goveda, uključujući vrste rodova Bubalus i Bison, svinje, ovce , koze i domaći kopitari uključujući konje, magarce, mazge i mule), živina (gajene ptice uključujući kokoške, ćurke, guske, patke, morke, ptice koje se ne smatraju domaćim, ali se uzgajaju kao domaće životinje, osim ratita); ratite (noj, emu, rea, moa i kivi); lagomorfi (zečevi, kunići i drugi glodari); divljač (divlji papkari, kopitari ili lagomorfi, drugi kopneni sisari koji se love za

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza (RS)

1) vlasnik ovaca i koza je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koji ima pravo čuvanja, držanja, uzgoja , gajenja, reprodukcije, transporta, korišćenja i prodaje ovaca i koza, koji je odgovoran za život, zdravlje i dobrobit ovaca i koza;

2) gazdinstvo je svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, farma, objekat u kome se ovce i koze drže, čuvaju, uzgajaju i stavljaju u promet, trajno ili privremeno;

3) držalac ovaca i koza je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koji ima pravo čuvanja, držanja, uzgoja , gajenja, reprodukcije, transporta, korišćenja i prodaje ovaca i koza na osnovu pisanog odobrenja vlasnika ovaca i koza, koji je odgovoran za život, zdravlje i dobrobit ovaca i koza;

Poseban kolektivni ugovor za delatnosti poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije (RS)

01.45 Uzgoj ovaca i koza

Pravilnik o obrascu i sadržini plana prevoza, kao i načinu prevoza životinja kojim se obezbeđuje zaštita života i dobrobiti životinja (RS)

8) sabirni centar jeste mesto, gazdinstvo ili stočna pijaca u kome se prikupljaju kopitari, goveda, ovce i svinje iz različitih gazdinstava i uzgoja radi formiranja pošiljke namenjene za stavljanje u promet;

Pravilnik o utvrđivanju mera ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, načinu njihovog sprovođenja, kao i merama za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje ove zarazne bolesti (RS)

Kada je službeno potvrđeni slučaj na gazdinstvu atipična ovčija svrabež, tokom dve uzgojne godine posle utvrđivanja poslednjeg slučaja TSE mogu se primeniti mere iz stava 1. ovog člana ili sledeće mere:

Ako je učestalost alela ARR kod rase ili na gazdinstvu niska ili je nema ili ako se to smatra neophodnim radi sprečavanja ukrštanja unutar srodstva, ubijanje i uništavanje životinja iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika može se odložiti, do najviše pet uzgojnih godina, pod uslovom da na gazdinstvu nisu prisutni priplodni ovnovi , osim onih sa ARR/ARR genotipom, a u slučaju ovaca i koza uzgajanih radi proizvodnje mleka koje se stavlja u promet, do najviše 18 meseci.

Uredba o Klasifikaciji delatnosti (RS)

01.45 Uzgoj ovaca i koza

- uzgoj i razmnožavanje ovaca i koza

Pravilnik o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama i sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobiti oglednih životinja, obrascu zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama, načinu nege, postupanja i (RS)

Osim životinja iz stava 2. ovog člana, u svrhu ogleda mogu da se uzgajaju i sledeće vrste životinja: domaće životinje (goveda, ovce , koze, svinje, živina, kopitari); ptice; ribe; čovekoliki majmuni; drugi majmuni; drugi sisari; drugi mesojedi.

Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja transmisivnih spongioformnih encefalopatija u Republiku Srbiju (RS)

1) koje su rođene i neprekidno uzgajane na imanju na kome nikada nijedan slučaj ovčije svrabeži nije dijagnostifikovan, odnosno kada su u pitanju ovce i koze za priplod - koje su neprekidno od rođenja ili u poslednje tri godine uzgajane na imanju koje u poslednje tri godine ispunjava sledeće uslove:

1) semena i oplođenih jajnih ćelija ovaca i koza koji potiču od životinja koje su neprekidno od rođenja, odnosno poslednje tri godine uzgajane na imanju koje u poslednje tri godine ispunjava sledeće uslove:

- ako hrana u pošiljci potiče od goveda, ovaca i koza koje su rođene, bez prekida uzgajane i zaklane u objektu za klanje životinja u zemlji, odnosno regionu sa zanemarljivim BSE rizikom, a čije su meso i svi pripadajući delovi posle inspekcijskog pregleda ocenjeni kao upotrebljivi za ishranu ljudi,

a) ako želuci, creva i mokraćne bešike potiču od goveda, ovaca i koza koje su rođene, bez prekida uzgajane i zaklane u objektu za klanje životinja u zemlji, odnosno regionu sa zanemarljivim BSE rizikom, a čije su meso i svi pripadajući delovi pregledom pre i posle klanja ocenjeni kao upotrebljivi za ishranu ljudi,

- ako želuci, creva i mokraćne bešike potiču od goveda, ovaca i koza koje su rođene, bez prekida uzgajane i zaklane u objektu za klanje životinja u zemlji, odnosno regionu sa zanemarljivim BSE rizikom, a čije su meso i svi pripadajući delovi pregledom pre i posle klanja ocenjeni kao upotrebljivi za ishranu ljudi,

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, živine i kunića (RS)

1) farma jeste gazdinstvo u kojem se drži ili uzgaja 20 i više grla kopitara, papkara (20 i više grla goveda, 100 i više grla svinja, 150 i više grla ovaca i koza) ili 350 i više jedinki živine i kunića (u daljem tekstu: životinje);

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za investiranje u poljoprivredu (RS)

Podsticajna sredstva za unapređenje stočarstva koriste se za izgradnju, popravku, dogradnju ili adaptaciju objekata za smeštaj i uzgoj stoke, i to za: farme mlečnih krava, farme tovnih junadi, kao i za ovčarske , svinjarske i živinarske farme.

Zakon o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju (SCG)

Ako se pojave: afrička kuga svinja, goveđa kuga, kuga konja, kuga peradi, boginje ovaca i koza, plućna zaraza goveda, slinavka i šap, klasična kuga svinja, zarazna uzetost svinja ili vezikularno oboljenje svinja, pojedine mere iz stava 1. ovog člana moraju se primeniti na području od najmanje 10 km oko žarišta zaraze, zavisno od konfiguracije terena, bioloških faktora i načina uzgoja životinja.

Pravilnik o metodama organske stočarske proizvodnje (SCG)

U toku godine može se, uz saglasnost saveznog inspektora, uneti u organsku proizvodnu jedinicu do 10% omica i junica i 20% priplodnih nazimica, dviski i koza uzgojenih u konvencionalnoj proizvodnji radi obnavljanja stada ili jata. Navedeni procenti se ne odnose na organske proizvodne jedinice sa manje od 10 koga ili goveda, odnosno manje od pet svinja, ovaca ili koza gde je obnavljanje ograničeno na jednu životinju godišnje.

Zakon o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (SCG)

0122 01220 Uzgoj ovaca , koza, konja, magaraca, mula i mazgi

- uzgoj ovaca i koza

Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (SCG)

30.02.03 Uzgajivač ovaca i koza

50.02.03 Uzgajivač ovaca i koza - specijalista

72.02.03 Tehnolog za uzgoj ovaca i koza - specijalista

Odluka o uslovima i načinu davanja kratkoročnih kredita bankama na osnovu određenih isprava o kratkoročnim kreditima koje su banke dale krajnjim korisnicima za određene namene (SCG)

b) za tov stoke sa sledećim rokom vraćanja: za tov goveda do dvanaest meseci, za tov svinja i ovaca do šest meseci, za tov živine do tri meseca i za tov ribe do šest meseci; za uzgoj rasnog priplodnog podmlatka u stočarstvu: goveda do dvanaest meseci, svinja do sedam meseci i ovaca do deset meseci; za proizvodnju mleka sa rokom vraćanja do jednog meseca;

Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, uslovima koje mora ispunjavati prevozno sredstvo, higijensko-tehničkim uslovima koje mora ispunjavati pošiljka i obrascu (SCG)

2) za goveda, ovce , koze i svinje za uzgoj - po obrascu VS-40/18-b, a za klanje po obrascu VS-40/28-c i priloženom obrascu VS-40/58-;

2) za goveda, ovce , koze i svinje za uzgoj - po obrascu VS-40/24-b, a za klanje - po obrascu VS-40/24-c i priloženom obrascu VS-40/58-G;

Jedinstvena nomenklatura zanimanja u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SCG)

50.02.03. Uzgajivač ovaca i koza - specijalista

72.02.03. Tehnolog specijalista za uzgoj ovaca i koza